Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế mạch

Được đăng lên bởi baocong96
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PhÇn më ®Çu
I. Môc ®Ých thùc tËp
- T×m hiÓu chi tiÕt.
- ThiÕt kÕ m¹ch.
- L¾p r¸p m¹ch.
- C©n chØnh m¹ch khuyÕch ®¹i ©m tÇn.
II.Yªu cÇu
- M¹ch sau khi thiÕt l¾p r¸p ph¶i cã kh¶ n¨ng khuÕch ®¹i tÝn hiÖu
©m tÇn.
- Yªu cÇu ®Çu vµo ®iÖn ¸p 0.5 V xoay chiÒu h×nh sin, ®Çu ra còng
®iÖn ¸p xoay chiÒu h×nh sin 3.8 V, kh«ng mÐo, kh«ng biÕn d¹ng.
- Sö dông Oscilloscope trong viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh m¹ch ®iÖn.
- BiÕt kiÓm tra c®é ®«ng cña transistor trong chÕ ®é khuÕch ®¹i (c¸c
chÕ ®é A, B, C).
Tài liệu thiết kế mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế mạch - Người đăng: baocong96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu thiết kế mạch 9 10 341