Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế môn học mố trụ cầu

Được đăng lên bởi Quang Nguyễn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ MÔN CẦU HẦM

BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU

PHẦN I

SỐ LIỆU CHUNG
Nhiệm vụ :
+Thiết kế trụ số: T2
+Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn 22TCN-272-05
Các thông số cho như sau:
-Mặt cắt ngang KCN (định hình)
+Chiều dài nhịp:lnhịp=L1 = L2= L3 =L4 =L5 =33, 0 m, h=1. 8 m , tiết diện I.
+ Chiều dài nhịp tính toán:Ltt=34. 4m
+Khổ cầu:9,2+ 2x1.15
-Chiều cao các kết cấu bên trên
+Lớp phủ mặt cầu:

10 cm

+Bản:

20 cm

+Gối: * Gối cố định: 310 x460 x56 (mm)-Gối cao su bản thép
*Gối di động: 410 x460 x80 (mm)-Gối cao su bản thép
-Điều kiện nền móng gồm 3 lớp:
+ Lớp 1: Bùn sét dẻo chảy.
+ Lớp 2: Cát pha sét, trạng thái chặt vừa.
+ Lớp 3: Đá
Với điều kiện nền móng ở đây ta sử dụng móng cọc đường kính nhỏ với cao độ mũi cọc
đặt vào sâu trong lớp đá (lớp 3) là 0,5m.
-Hoạt tải :HL_93 + Người: 3 kN/m

Nguyễn Văn B

-1-

Cầu Anh - K46

BỘ MÔN CẦU HẦM

BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU

- MNCN = 32, 0 m
- MNTN = 22, 0 m
- MNTT = 27, 0 m

Nguyễn Văn B

-2-

Cầu Anh - K46

BỘ MÔN CẦU HẦM

BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU

Mục Lục
I. Lựa chọn kích thước và kết cấu nhịp
II. Tính toán các tải trọng tác dụng lên kết cấu


Tĩnh tải



Hoạt tải



Lực hãm xe



Lực li tâm



Lực gió ngang cầu



Lực gió dọc cầu



Áp lực nước



Các loại lực khác

III. Tổ hợp tải trọng
IV. Kiểm toán mặt cắt đỉnh móng , đáy móng, xà mũ theo các nội dung


Chọn và bố trí cốt thép



Kiểm toán sức kháng uốn



Kiểm toán sức kháng cắt



Kiểm toán nứt

V. Bản vẽ trụ cầu

Nguyễn Văn B

-3-

Cầu Anh - K46

BỘ MÔN CẦU HẦM

BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU

I. Chọn cấu tạo kết cấu nhịp-Cấu tạo trụ:
I. 1 Chọn cấu tạo kết cấu nhịp:
Căn cứ số liệu về khổ cầu, chiều dài nhịp chọn kết cấu nhịp như sau :
Mặt cắt ngang gồm 5 dầm chủ dạng chữ I đặt cách nhau 2, 30m. Toàn nhịp có 5 dầm
ngang bố trí theo cấu tạo, mặt cầu bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ dầy 20 cm, phía trên
là lớp phủ mặt cầu bằng bê tông át phan dày trung bình 10 cm. Cấu tạo lề người đi kiểu
đồng mức. Lan can, tay vịn bằng bê tông cồt thép.

Nguyễn Văn B

-4-

Cầu Anh - K46

BỘ MÔN CẦU HẦM

BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU

Cấu tạo dầm chủ: Mặt cắt giữa nhịp

S
be
s

Kích thước

g
f
e
d

Tấm bản
đúc sẵn
j
k

c
h

m

b

(mm)
a

300

b

250

c

900

d

120

e

130

f

100

g

180

j

650

k

850

m

200

n

650

a

n

Trọng lượng dầm chủ:

P5dc=5*(A*L)*gbt=5*0. 71975*35*24. 53=3089, 7 kN

I. 2 Chọn cấu tạo trụ:
Trụ thiết kế kiểu trụ thân hẹp cao 6. 8 m, móng trụ là móng nông. Kính thước của trụ,
kết cấu nhịp, cũng như bố trí tổng thể trình bày trên hình vẽ.
I. 2. 1. Xác định kích thước ...
BỘ MÔN CẦU HẦM BÀI TẬP LỚN MỐ TRỤ CẦU
Nguyễn Văn B - 1 - Cầu Anh - K46
PHN I
S LIU CHUNG
Nhim v :
+Thiết kế tr s: T2
+Thiết kế da theo tiêu chun 22TCN-272-05
Các thông s cho như sau:
-Mt cắt ngang KCN (định hình)
+Chiu dài nhp:l
nhp
=L
1
= L
2
= L
3
=L
4
=L
5
=33, 0 m, h=1. 8 m , tiết din I.
+ Chiu dài nhp tính toán:L
tt
=34. 4m
+Kh cu:9,2+ 2x1.15
-Chiu cao các kết cu bên trên
+Lp ph mt cu: 10 cm
+Bn: 20 cm
+Gi: * Gi c định: 310 x460 x56 (mm)-Gi cao su bn thép
*Gối di động: 410 x460 x80 (mm)-Gi cao su bn thép
-Điu kin nn móng gm 3 lp:
+ Lp 1: Bùn sét do chy.
+ Lp 2: Cát pha sét, trng thái cht va.
+ Lớp 3: Đá
Với điều kin nn móng đây ta s dng móng cc đưng kính nh với cao độ mũi cọc
đặt vào sâu trong lớp đá (lớp 3) là 0,5m.
-Hot tải :HL_93 + Người: 3 kN/m
Tài liệu thiết kế môn học mố trụ cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế môn học mố trụ cầu - Người đăng: Quang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tài liệu thiết kế môn học mố trụ cầu 9 10 472