Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu thiết kế robot hai bậc tự do RR

Được đăng lên bởi Man BG
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Case Study
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
CHO ROBOT HAI BẬC TỰ DO RR

Hà Nội 12/2013

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1.

Giới thiệu chung về robot công nghiệp

2.

Thiết kế mô hình 3D của robot RR

3.

Tính toán động học thuận, ngược robot RR

4.

Bài toán tĩnh học robot RR

5.

Bài toán động lực học Robt RR

6.

Thiết kế quỹ đạo chuyển động

7.

Điều khiển và mô phỏng robot

2. THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D CỦA ROBOT RR

Ta thiết kế mô hình 3D của robot có dạng như sau

3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC THUẬN VÀ NGƯỢC

Ta có sơ đồ đặt hệ tọa độ cho robot theo quy tắc DenavitHatenberg như sau :

BẢNG DH VÀ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC
Sau khi chọn trục tọa độ như trên ta có bảng DH:

Không gian làm việc của robot
Với giá trị giới hạn góc xoay các biến khớp như trên thì ta có không
gian làm việc (hay vùng làm việc ) của robot có thể vẽ như sau:

CÁC MA TRẬN TRUYỀN DH
Dạng tổng quát của ma trân Denavit-Havtenberg cho các khâu có dạng như sau :

Ma trận Denavit-Hatenberg của khâu 1:

Ma trận Denavit-Hatenberg của khâu 2

Thiết lập các phương trình động học
Từ các ma trận trên ta xác định được ma trận biến đổi tọa độ thuần nhât của
khâu 2 so với khâu cố định là:

Thiết lập các phương trình động học(tiếp)
Ta có ma trận Cacdan biểu diễn hướng của hệ tọa độ động cuối đối với khâu đế

Từ ma trận trên kết hợp với ma trận

Thì ta có các phương trình động học Robot

Động học thuận

Chọn quy luật chuyển động bất kì
như sau:

Động học thuận (tiếp)
Thay các giá trị trên vào phương trình ta được :

Do thi xE,yE,zE
150

100

xE,yE,zE [cm]

Và được
đồ thị
như hình
vẽ

50

0

-50

-100

-150

xE
yE
zE
0

1

2

3

4

5
t [s]

6

7

8

9

10

Đồ thị vận tốc và gia tốc điểm tác động cuối
Với các thông số đã chọn như trên thì khi đó ta vẽ được đồ thị vận tốc và
gia tốc của điểm tác động cuối như sau:

Đồ thị gia tốc

Vận tốc góc các khâu

Vận tốc góc các khâu (tiếp)
Vận tốc góc khâu 2 , khâu cuối

Đồ thị vận tốc góc khâu cuối
Sau khi có được biểu thức vận tốc góc khâu cuối thì ta vẽ được đồ thị vận tốc góc

Động học ngược

Dễ dàng giải ra ta được

Đồ thị các biến khớp trong bài động
học ngược

Đồ thị các biến khớp trong bài động
học ngược (tiếp)

Đồ thị thu được

4. Bài toán tĩnh học

Mô
hình

4. Bài toán tĩnh học (tiếp)
Phương pháp:

4. Bài toán tĩnh học (tiếp)
Kết quả

5. Tính toán động lực học
Mô hình

5. Tính toán động lực học (tiếp)
Ma trận khối lượng suy rộng

5. Tính toán động lực học (tiếp)
Sau khi thay các thông số vào ta thu được các
phương trình vi phân chuyển đ...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Case Study
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
CHO ROBOT HAI BẬC TỰ DO RR
Nội 12/2013
tài liệu thiết kế robot hai bậc tự do RR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu thiết kế robot hai bậc tự do RR - Người đăng: Man BG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
tài liệu thiết kế robot hai bậc tự do RR 9 10 131