Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Tiện côn bằng xê dịch ngang ụ động

Được đăng lên bởi nguyenviettrung93-skv
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI 3: TIỆN CÔN BẰNG XÊ DỊCH NGANG Ụ ĐỘNG
I.

Mục tiêu bài học

Sau khi học xong kỹ năng này, học viên có khả năng:
 Trình bày chính xác phương pháp tiện côn bằng cách xê dịch ụ sau, và phạm
vi ứng dụng
 Tính toán và điều chỉnh khoảng xê dịch ngang thân ụ động theo trình tự, đúng
lượng, đúng hướng.
 Tiện mặt côn ngoài đạt yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ và thời gian
 Thực hiện tốt nội qui sử dụng thiết bị, và vệ sinh công nghiệp đảm bảo an toàn
trong công viêc
II. Nội dung
1. Phương pháp gia công côn bằng xê dịch ngang ụ động
1.1. Nguyên lý phạm vi úng dụng và phương pháp gia công
a. Nguyên lý tạo hình
Mặt côn được gia công nhờ vào chuyển động của
dao theo phương nghiêng so với trục quay của chi
tiết. Việc tiến dao sẽ được thực hiện bằng bàn xe dao
( tiến dao dọc), mặt côn sẽ được tạo nhờ vào độ lệch
trục quay của chi tiết với phương chuyển động chạy
dao dọc
b. Phạm vi ứng dụng:
Tiện côn bằng xê dịch ngang ụ động thường được áp dụng tiện trục côn có chiều
dài lớn và độ côn nhỏ.Tiện côn bằng phương pháp này ta phải dịch chuyển ụ động 1
khoảng (H) để tâm của chi tiết gia công lệch với tâm trục chính 1 góc α (thực tế khoảng
dịch chuyển H ≤15)
Ưu điểm:
Tiện được đoạn côn dài và tự động điều chỉnh đơn giản.
Khuyết điểm:
Không tiện được lỗ côn, lỗ tâm mòn không đều chỉ dùng khi tiện chi tiết có độ
côn nhỏ với chiều dài lớn.
1

c. Phương pháp gia công
 Phương pháp.
Phôi được gá trên 2 mũi tâm. Điều chỉnh thân ụ động xê dịch bằng vít điều chỉnh
lắp ở sườn bên. Như vậy thân nòng ụ động sẽ bị lệch với tâm trục chính nên ta nhận
được chi tiết có dạng hình côn.
Khoảng dịch chuyển của thân ụ động có thể kiểm tra bằng các cách như: dựa vào
vạch số khắc ở phía động thân ụ động, nếu đế ụ động không khắc thước mà chỉ có hai
vạch mốc 0 ở thân và đế thì ta dùng thứoc lá để đo khoảng s ở hai vạch mốc.
Nếu ụ động không có vạch mốc lẫn thước thì ta dùng thước lá đo khoảng dịch
ngang của hai mũi tâm, ngoài ra có thể kiểm tra bằng du xích xa ngang.
* Chú ý:
- Chi tiết trứơc khi gia công cần phải khỏa 2 mặt đầu đúng kích thứơc
- Để đảm bảo độ cứng vững trong quá trình tiện thì S không được lớn quá.
- Phải dùng tốc để truyền chuyển động cho chi tiết, để tránh làm hỏng lỗ tâm do
gá lệch người ta thường dùng mũi chống tâm chỏm cầu.
- Dùng phương pháp này ta tiện được các chi tiết lớn, xe dao tiến tự động nên
năng suất và chất lượng bề mặt cao. Nhưng không gia công được côn lỗ và các chi tiết
có độ côn lớn vì khoảng dịch chuyển của ụ động nhỏ (H < 15mm). lỗ tâm và mũi tâm rễ
bị ...

  !"
Sau khi học xong kỹ năng này, học viên có khả năng:
Trình bày chính xác phương pháp tiện côn bằng cách dịch sau, phạm
vi ứng dụng
Tính toán điều chỉnh khoảng xê dịch ngang thân động theo trình tự, đúng
lượng, đúng hướng.
Tiện mặt côn ngoài đạt yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ và thời gian
Thực hiện tốt nội qui sử dụng thiết bị, và vệ sinh công nghiệp đảm bảo an toàn
trong công viêc
#$%&
' (!)*%&+!,+&-.%&.%/%&0$1!%&-%&2#%&
'' &3%45+!6789%&$%&8 +!)*%&+!,+&-.%&
- &3%456:!;%!
Mặt côn được gia công nhờ vào chuyển động của
dao theo phương nghiêng so với trục quay của chi
tiết. Việc tiến dao sẽ được thực hiện bằng bàn xe dao
( tiến dao dọc), mặt côn sẽ được tạo nhờ vào độ lệch
trục quay của chi tiết với phương chuyển động chạy
dao dọc
(!678<%&$%&
Tiện côn bằng dịch ngang động thường được áp dụng tiện trục côn chiều
dài lớn và độ côn nhỏ.Tiện côn bằng phương pháp này ta phải dịch chuyển động 1
khoảng (H) để tâm của chi tiết gia công lệch với tâm trục chính 1 góc α (thực tế khoảng
dịch chuyển H ≤15)
Ưu điểm:
Tiện được đoạn côn dài và tự động điều chỉnh đơn giản.
Khuyết điểm:
Không tiện được lỗ côn, lỗ tâm mòn không đều chỉ dùng khi tiện chi tiết độ
côn nhỏ với chiều dài lớn.
1
Tài liệu Tiện côn bằng xê dịch ngang ụ động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Tiện côn bằng xê dịch ngang ụ động - Người đăng: nguyenviettrung93-skv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tài liệu Tiện côn bằng xê dịch ngang ụ động 9 10 20