Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tiên sinumerik

Được đăng lên bởi trai9x_buon
Số trang: 264 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT

h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh

m¸y tiÖn cnc
emco pc turn 50

Hµ Néi - 2010

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT

t¨ng quèc nam - trÇn anh vµng

h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh
m¸y tiÖn cnc emco pc turn 50
(Tµi liÖu tham kh¶o dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ ®iÖn tö)

Tµi liÖu nµy ®−îc biªn dÞch tõ
h−íng dÉn sö dông m¸y tiÖn CNC EMCO PC TURN 50 vµ phÇn
mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Turning
thuéc PTN CAD/CAM - Häc viÖn KTQS
theo Hîp ®ång x©y dùng bµi thÝ nghiÖm sè 129/H§GKCM

Hµ Néi - 2010

WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu
PhÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Turning lµ mét phÇn cña
ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o EMCO trªn c¬ së m¸y vi tÝnh c¸ nh©n (PC).
Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ häc tËp ®Ó vËn hµnh vµ lËp tr×nh mét bé diÒu
khiÓn m¸y cô thÓ trªn PC.
C¸c m¸y tiÖn dßng EMCO PC Turn vµ CONCEPT TURN cã thÓ ®iÒu khiÓn trùc
tiÕp tõ PC b»ng phÇn mÒm EMCO WinNC dïng cho EMCO TURN.
NÕu dïng thiÕt bÞ sè ho¸ hoÆc bµn phÝm ®iÒu khiÓn (lµ c¸c thiÕt bÞ phô trî) th× c¸c
thao t¸c víi phÇn mÒm vµ ®iÒu khiÓn m¸y sÏ dÔ dµng h¬n vµ t−¬ng tù nh− trªn bé
®iÒu khiÓn gèc.
Mét phÇn cña tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm vµ h−íng dÉn sö dông m¸y
®−îc gép thµnh mét ®Üa CD-ROM phÇn mÒm ®µo t¹o "WinTutorial" (bao gåm: c¸c
ch−¬ng tr×nh CNC mÉu, vËn hµnh, m« t¶ c©u lÖnh vµ chu tr×nh).
Néi dung cña cuèn tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn
cña phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Turning mµ tËp trung vµo
giíi thiÖu c¸c chøc n¨ng quan träng mét c¸ch dÔ hiÓu vµ râ rµng nhÊt ®Ó ng−êi
häc hiÓu biÕt vµ häc tËp thµnh c«ng.
TÊt c¶ c¸c ý kiÕn th¾c m¾c vµ gãp ý ®èi víi tµi liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi:
EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H.
Department Technical Documentation
A-5400 Hallein, Austria

3

WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay

Môc lôc

Môc lôc
Vïng chuÈn ®o¸n (Diagnosis) ........................ C27

A: C¬ b¶n

HiÓn thÞ phiªn b¶n cña phÇn mÒm........................ C27

C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y tiÖn EMCO.... A1

Vïng Khëi ®éng (Start-up).............................. C28

DÞch ®iÓm gèc (zero offset) ........................... A2

D: LËp tr×nh

HÖ to¹ ®é....................................................... A2
HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi ........................... A2

Danh môc lÖnh ................................................. D2

HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi ...........................
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT
híng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh
m¸y tiÖn cnc
emco pc turn 50
Hµ Néi - 2010
tài liệu tiên sinumerik - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tiên sinumerik - Người đăng: trai9x_buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
264 Vietnamese
tài liệu tiên sinumerik 9 10 853