Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tìm hiểu về Matlab

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Xuân Phương
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THỰC HÀNH MATLAB 3
Mục đích: Cho sinh viên làm quen với một số lệnh đồ họa trong Matlab.
Chú ý: các dấu ‘ hay ’ trong bài thực hành cần phải đánh lại trong Matlab nếu copy từ word.
1. Lệnh plot
a) Công dụng:
Phần lớn các câu lệnh để vẽ đồ thị trong mặt phẳng đều là lệnh plot. Lệnh plot vẽ đồ thị của một
mảng dữ liệu trong một hệ trục thích hợp và nối các điểm bằng đường thẳng.
b) Cú pháp:
plot(x,y)
plot(x,y,’linetype’)
c) Giải thích:
x,y: vẽ giá trị x theo giá trị y.
MATLAB mặc định đường vẽ là đường liền, không đánh dấu, màu xanh da trời. Ta có thể thay đổi
kiểu đường vẽ và đánh dấu lên đồ thị bằng cách đưa vào một đối số thứ ba. Các đối số tùy chọn
này là một xâu kí tự, có thể chứa một hoặc nhiều hơn theo bảng dưới đây.
Nếu một màu, dấu và kiểu đường tất cả đều chứa trong một xâu, thì kiểu màu chung cho cả dấu và
kiểu nét vẽ. Ðể khai báo màu khác cho dấu, ta phải vẽ cùng một dữ liệu với các kiểu khai báo
chuỗi khác nhau. linetype: kiểu phần tử tạo nên nét vẽ bao gồm 3 thành phần:
Ký tự

Màu

y

Vàng

m

Đỏ tươi

c

Lơ

r

Đỏ

g

Lục

b

Lam

w

Trắng

k

Đen

- Thành phần thứ hai là các ký tự chỉ nét vẽ của đồ thị:
Ký tự

Loại nét vẽ

-

Đường liền nét

:

Đường chấm chấm

-.

Đường gạch chấm

--

Đường nét đứt đoạn

- Thành phần thứ ba là các ký tự chỉ loại điểm đánh dấu gồm:., o, x, +, *
d) Ví dụ:
Vẽ đồ thị hàm y = sin(x) với đồ thị màu lam, đường liền nét và đánh dấu các điểm được
chọn bằng dấu *, trục x thay đổi từ 0 tới 2π, mỗi bước thay đổi là π/8
x = 0:pi/8:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y, ‘b-* ’)
ylabel(‘y = sin(x)’)
xlabel(‘Truc x’)
title(‘Do thi ham y = sin(x)’)
grid on

Trong cửa sổ này nó sẽ tạo ra độ chia phù hợp với dữ liệu, vẽ đồ thị qua các điểm, và đồ thị được
tạo thành bởi việc nối các điểm này bằng đường nét liền. Có thể vẽ nhiều hơn một đồ thị trên cùng
một hình vẽ bằng cách đưa thêm vào plot một cặp đối số, plot tự động vẽ đồ thị thứ hai bằng màu
khác trên màn hình. Nhiều đường cong có thể cùng vẽ một lúc nếu như cung cấp đủ cặp đối số cho
lệnh plot.
2. Lệnh grid
a) Công dụng:
Tạo lưới tọa độ.
b) Cú pháp:
grid on

grid off
c) Giải thích:
on: hiển thị lưới tọa độ.
off: không hiển thị lưới tọa độ.
3. Lệnh title
a) Công dụng:
Đặt tiêu đề cho đồ thị.
b) Cú pháp:
title(‘text’)
c) Giải thích:
text: tên tiêu đề.
4. Lệnh xlabel, ylabel, zlabel
a) Công dụng:
Đặt tên cho trục X, Y, Z.
b) Cú pháp:
xlabel(‘nx’)
ylabel(‘ny’)
zlabel(‘nz’)
c) Giải thích:
nx, ny, nz: tên trục x, y, z
5. Lệnh legend
a) Công dụng:
Dòng ghi chú được đưa vào đồ thị nhờ...
I THỰC HÀNH MATLAB 3
Mục đích: Cho sinh viên làm quen với một số lệnh đồ họa trong Matlab.
Chú ý: các dấuhay ’ trong bài thực hành cần phải đánh lại trong Matlab nếu copy từ word.
1. Lệnh plot
a) Công dụng:
Phần lớn c câu lệnh để vẽ đồ thị trong mặt phẳng đều lệnh plot. Lệnh plot vẽ đồ thị của một
mảng dữ liệu trong một hệ trục thích hợp nốic điểm bằng đường thẳng.
b) pháp:
plot(x,y)
plot(x,y,’linetype’)
c) Giải thích:
x,y: vẽ giá trị x theo giá trị y.
MATLAB mặc định đường vẽ là đường liền, không đánh dấu, màu xanh da trời. Tathể thay đổi
kiểu đường vẽ và đánh dấu lên đồ thị bằngch đưa vào một đối số thứ ba. Các đối số tùy chọn
này một xâu kí tự, thể chứa một hoặc nhiều hơn theo bảng dưới đây.
Nếu một màu, dấu và kiểu đường tất cả đều chứa trong mộtu, thì kiểu màu chung cho cả dấu
kiểut vẽ. Ðể khai báo màu khác cho dấu, ta phải vẽ cùng một dữ liệu với các kiểu khai báo
chuỗi kc nhau. linetype: kiểu phần tử tạo nên t vẽ bao gồm 3 thành phần:
tự u
y ng
m Đỏ tươi
c
r Đỏ
g Lục
b Lam
w Trắng
k Đen
- Tnh phần thứ hai làc ký tự chỉ nét vẽ của đồ thị:
tự Loạit v
- Đường liền nét
: Đường chấm chấm
-
.
Đường gạch chấm
-- Đường nét đứt đoạn
Tài liệu tìm hiểu về Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tìm hiểu về Matlab - Người đăng: Nguyễn Thị Xuân Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu tìm hiểu về Matlab 9 10 947