Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu về cad/cam/cnc

Được đăng lên bởi ho-ba-hoa
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 4832 lần   |   Lượt tải: 63 lần
NGUYỄN NGỌC ĐÀO

GIAÙO TRÌNH

CAD – CAM
CNC
CĂN BẢN

TRÖÔØN G ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH
2004

Truong DH SPKT TP. HCMMUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC
Chöông 1:

TOÅNG VEÀ COÂNG NGHEÄ CAD/CAM -CNC

1

I. Toång quan veà CAD/CAM

2

1. Lòch söû phaùt trieån cuûa CAD/CAM

4

2. Ñònh nghóa coâng cuï CAD/CAM

4

II. Toå ng quan veà maùy coâng cuï ñieàu khieå n baèng chöông trình soá (CNC)

10

1. Lòch söû phaùt trieån cuûa maùy CNC

11

2. Ñaëc tröng cô baûn cuûa maùy CNC

12

3. Moâ hình khaùi quaùt uûua moät maùy CNC
13
4. Caùc phöông phaùp ñieàu khieå n

h
5. Heä truïc toïa ñoä treân maùy CNC
Su p
H
D
ng
Trnugo treân maùy CNC
6. Caùc böôùc thöïc hieän gia
coâ
©
t
igh
opyr
C
7. Hình thöùc toå chöùc gia coâng treân maùy CNC
Chöông 2:

uat T

y th
am K

Chi
P. Ho

h

Min

LAÄP TRÌNH THUÛ COÂNG

I. Caáu truùc chöông trình NC

14
16
17
22
25
26

1. Ñòa chæ leänh (Address)

27

2. Leänh (Word)

28

3. Khoái leänh (Block)

29

II. Phöông thöùc laäp trình NC

30

1. Laäp trình tuyeät ñoái (Absolute dimensions)
2. Laäp trình töông ñoái (Relative or Incremental dimensions)
III. Coâng ngheä laä p trình phay NC

31

1. Cô sôû laäp trình phay NC

31

2. Coâng ngheä laäp trình phay NC

36

3. Laäp trình phay NC vôùi phaàn meàm phay moâ phoûng

37

4. Ví duï laäp trình phay NC vôùi phaàn meàm phay moâ phoûng

46

IV. Coâng ngheä laäp trình tieän NC
1. Cô sôû laäp trình tieän NC

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

48

Truong DH SPKT TP. HCM2. Coâng ngheä laäp trình tieän NC

51

3. Laäp trình tieän NC vôùi phaàn meàm tieän moâ phoûng

56

chöông 3:

LAÄP TRÌNH TÖÏ ÑOÄNG

60

I. Coâng ngheä laäp trình töï ñoäng

61

1. Heä thoáng CAD

62

2. Heä thoáng CAM

62

3. Trình haäu xöû lyù POSTPROCESSOR

65

II. Giôùi thieäu phaàn meàm MiilCAM- Designer2

66

1. Khôûi ñoäng phaàn meàm

66

2. Thieát keá quyõ ñaïo caét vaø taïo chöông trình NC

67

3. ÖÙng duï ng AutoCAD trong thieát keá quyõ ñaïo caét

72

h

n
4. Caùc böôùc thöïc hieän phaàn meàm MiilCam-Designer2
i Mi
h
C
Ho
TP.
t
a
Chöông 4:
VAÄN HAØNH MAÙY CNC
u
h
Ky t
m
a
h
I. Vaä n haønh maùy phay CNC DENFORD-NOVAMILL
Su p
H
D
g
ruyonphay CNC Novamill
1. Giôùi thieäu chung veà
Tmaù
©
t
gh
pyri
o
C
2. Vaän haønh maùy
3. Laäp trình NC vôùi heä ñieàu khieån FANUC-OM
II. Vaän haønh maùy tieän CNC MAGNUM

73
74
75
75
76
80
85

1. Giôùi thieäu chung veà maùy tieän Magnum

85

2. Vaän haønh maùy

86

3. Laäp trình NC vôùi heä ñieàu khieån FAGOR

88...
NGUYỄN NGỌC ĐÀO
GIAÙO TRÌNH
CAD – CAM
CNC
CĂN BẢN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH
2004
tài liệu về cad/cam/cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu về cad/cam/cnc - Người đăng: ho-ba-hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
tài liệu về cad/cam/cnc 9 10 774