Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về động cơ servo

Được đăng lên bởi Đăng Toản
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 5 lần
!!!

" #

$

"

!!!

" #

%

&
' (
))*** + %
,
.*))/012023*
/$ 4.*))/0120(01
5

. $$" 6
.7 .//!!!

" #
" #

"

CONTENTS
1

About Servo System.......................................................................................................................2
1. What is “Servo System”................................................................................................................2
2. Positioning Mechanisms ...............................................................................................................3
3. Three Types of Control System ....................................................................................................5
4. Configuration of the Servo System and Its Operation ..................................................................7
2. About Servo Motor ......................................................................................................................11
1. Difference with Other Conventional Motor................................................................................11
2. Types and Features of Servo Motors ..........................................................................................12
3. Construction of AC servo motor.................................................................................................13
3. About detector..............................................................................................................................19
1. Detector Classification According to Their Detection Method ..................................................19
2. Typical Detector .........................................................................................................................20
3. Features of Each Detector and Its Application. ..........................................................................22
4. About Servo Driver......................................................................................................................23
1. Typical Servo Driver...................................................................................................................23
5 About position Control ................................................................................................................25
1 Two types of Positioning Systems ..............................................................................................25
2. Speed Control and Torque Control ................................................



  
 !!! "#
$""
!!! "#%

&'(
))***+%
, - 
.*))/012023*
/$4.*))/0120(01
5 .$$"6 "#
.7.//!!! "#
Tài liệu về động cơ servo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về động cơ servo - Người đăng: Đăng Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Tài liệu về động cơ servo 9 10 194