Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi kimhoanh12
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I. Khái quát chung

II. Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu
nguyên vật liệu
III. Sự phát triển của hệ thống MRP

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là
hệ thống hoạch định và xây dựng lịch trình về
những nhu cầu nguyên liệu, linh kiện cần
thiết cho sản xuất trong từng giai đoạn, dựa
trên việc phân chia thành nhu cầu độc lập và
nhu cầu phụ thuộc

•

Nhu cầu phụ thuộc (dependent demand): là
những nhu cầu về nguyên liệu, vật tư, linh kiện
cho những cấp cao hơn và dùng để sản xuất ra
thành phẩm

•

Ví dụ:

•

Nhu cầu độc lập (independent demand): là nhu
cầu về vật tư được thường xuyên sử dụng và
có thể được dùng cho các loại sản phẩm khác
nhau.

•

Ví dụ

2. Lợi ích của việc hoạch định nhu cầu nguyên
vật liệu
•Giảm

lượng tồn kho trong quá trình sản xuất (tồn kho về
nguyên liệu, vật tư, hàng dở dang...)
•Kiểm soát nhu cầu nguyên vật liệu của doanh nghiệp
•Đánh giá các nhu cầu về công suất và nguồn lực trong lịch
trình sản xuất
•Phân bổ thời gian sản xuất hợp lý
•Giảm thời gian sản xuất và thời gian cung ứng
•Tạo sự thỏa mãn và niềm tin tưởng của khách hàng
•Tạo điều kiện cho các bộ phận phối hợp chặt chẽ, thống
nhất với nhau, phát huy tổng hợp khả năng sản xuất của
doanh nghiệp
•Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh











Có đủ hệ thống máy tính và chương trình phần mềm
cần thiết giúp tính tính và lưu trữ thông tin.
Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý có đủ khả năng và trình
độ về sử dụng máy tính và những kiến thức cơ bản
trong xây dựng MRP.
Đảm bảo chính xác và cập nhật thông tin trong:
+ Lịch trình sản xuất
+ Hóa đơn nguyên vật liệu
+ Hồ sơ lưu trữ nguyên vật liệu
Đảm bảo đầy đủ và lưu trữ hồ sơ dữ liệu cần thiết

1. Những yếu tố cơ bản của hệ thống MRP

2. Trình tự hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
3. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng
4. Một số ví dụ

Đơn hàng
Dự báo

Những thay đổi

Lịch trình
sản xuất

Lịch đặt hàng
theo kế hoạch
Xóa bỏ đơn hàng

Thiết kế
sự thay
đ ổi

Tiếp nhận
Rút ra

Hồ sơ hóa
đơn ngvl

Hồ sơ
ngvl dự
trữ

Chương
trình máy
tính MRP

Báo cáo nhu cầu
ngvl hàng ngày
Báo cáo về kế
hoạch
Báo
Báo cáo
cáođđơơnnhàng
hàng
thực hithệựnc hiện
Các
Các nghi
nghiệệppvvụụ
dự trữ

a. Lịch trình sản xuất (Master production
schedule)
-

nhu cầu về sản phẩm cần sản xuất, số lượng
và thời gian cần phải có

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu - Người đăng: kimhoanh12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 9 10 385