Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về khuôn ép

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m.
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ®ïn Ðp nh«m hoµn toµn ®¬n gi¶n: mét thái h×nh trô ®·
qua xö lý gia nhiÖt tríc ®îc ®Æt trong m¸y ®ïn Ðp thuû lùc vµ ®îc Ðp ë ¸p suÊt cao
qua mét khu«n Ðp b»ng thÐp ®Ó mµ khi thái ®ïn ra khái m¸y Ðp sÏ cã h×nh d¹ng
theo ý muèn. B¶n vÏ biÓu ®å cña mét chu tr×nh s¶n xuÊt ®îc chØ ra ë h×nh 1.: träng
t©m cña chu tr×nh lµ khu«n . KiÓu khu«n ®¬n gi¶n nhÊt lµ lo¹i khu«n thÐp ®îc qua
xö lý nãng, cã mét lç, ®îc gia c«ng c¬ khÝ ®Æc biÖt, cã h×nh d¹ng theo thiÕt kÕ.
Cïng víi c¸c phô kiÖn kh¸c, khu«n ®îc gi÷ trong mét trît khu«n - mét bé phËn
cña m¸y Ðp. G¾n chÆt víi trît khu«n lµ mét container (buång Ðp). Trong buång Ðp
lµ mét Billet ®îc chÌn vµo sau khi nã ®· ®îc nung nãng ë nhiÖt ®é kho¶ng 5000C.
Buång Ðp còng ®îc gia nhiÖt b»ng mét dông cô chèng ®iÖn tèt, nh»m ®¶m b¶o
Billet lu«n ®îc gi÷ ë nhiÖt ®é ®ång nhÊt. Ram (pitt«ng) sÏ t¹o ¸p lùc lªn Billet vµ
®Çu cña Ram (dummy block: chµy Ðp) ph¶i ®îc thay ®Þnh kú, bëi v× chøc n¨ng cña
nã lµ hÊp thô mµi mßn do sù tiÕp xóc víi kim lo¹i nãng g©y ra. ¸p lùc ®îc thùc
hiÖn bëi Main piston (pit«ng chÝnh) vËn hµnh b»ng dÇu thuû lùc. DÇu thñy lùc sinh
ra díi ¸p lùc cña b¬m dÇu. ¸p lùc nµy sÏ lµm thanh nh«m ®îc Ðp qua lç trong
khu«n, t¹o thµnh thanh cã h×nh d¹ng gièng víi h×nh cña lç trong khu«n.
Chu tr×nh ph¶i dõng tríc khi mòi Ram ch¹m khu«n. Container quay trë l¹i xilanh
nh¶ khu«n cßn gi÷ phÇn cßn l¹i cña Billet; Ram còng sÏ lïi l¹i vµ mÈu Billet sÏ bÞ
t¸ch ra khái khu«n bëi mét lìi c¾t tõ trªn. C«ng suÊt lín nhÊt mµ pit«ng chÝnh thùc
hiÖn ®îc gäi lµ c«ng suÊt Ðp. C«ng suÊt Ðp ®îc ®o b»ng tÊn. C¸c m¸y Ðp c«ng
nghiÖp cã c«ng suÊt tõ 500 ®Õn 20.000 tÊn, nhng hÇu hÕt n»m trong kho¶ng 1.200 3.500 tÊn.
I. C¸c kiÓu m¸y Ðp
VÒ øng dông thùc tÕ, c¸c kiÓu c¬ b¶n cña m¸y ®ïn Ðp ®îc chØ ra ë h×nh 2.
A. M¸y ®ïn Ðp trùc tiÕp lo¹i ®¬n gi¶n (b¶n vÏ A, h×nh 2)
§©y lµ kü thuËt c¬ b¶n.
B. M¸y ®ïn Ðp trùc tiÕp cã lâi rçng (b¶n vÏ B, h×nh 2)
KiÓu nµy ®îc sö dông ®Ó ®ïn Ðp c¸c thanh rçng v× nã kh«ng thÓ sö dông c¸c khu«n
truyÒn thèng.
C¸c bíc c¬ b¶n cña m¸y Ðp nµy ®îc thùc hiÖn nh sau:
 Pit«ng vµ thiÕt bÞ rçng cïng tiÕn lªn cho ®Õn khi Ram ch¹m ®Õn Billet
 Lâi rçng trung t©m tiÕn trong khi Ram dõng l¹i, t¹o ®êng qua Billet vµ xuyªn
qua nã (nhng thêng th× Billet ®îc khoan tríc) vµ dõng l¹i khi ®Çu cña nã ®· vµo
lç khu«n.
 Lóc nµy thiÕt bÞ rçng dõng trong khi Ram tiÕn vµ Billet ®îc ®ïn qua kho¶ng
h×nh khuyªn gi÷a khu«n vµ lâi rçng.
C. M¸y ®ïn Ðp gi¸n tiÕp hoÆc m¸y Ðp ngîc (b¶n vÏ C, h×nh 2)
Trong qu¸ tr×nh...
qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m.
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ®ïn Ðp nh«m hoµn toµn ®¬n gi¶n: mét thái h×nh trô ®·
qua xö lý gia nhiÖt tríc ®îc ®Æt trong m¸y ®ïn Ðp thuû lùc vµ ®îc Ðp ë ¸p suÊt cao
qua mét khu«n Ðp b»ng thÐp ®Ó mµ khi thái ®ïn ra khái m¸y Ðp sÏ cã h×nh d¹ng
theo ý muèn. B¶n vÏ biÓu ®å cña mét chu tr×nh s¶n xuÊt ®îc chØ ra ë h×nh 1.: träng
t©m cña chu tr×nh lµ khu«n . KiÓu khu«n ®¬n gi¶n nhÊt lµ lo¹i khu«n thÐp ®îc qua
xö lý nãng, cã mét lç, ®îc gia c«ng c¬ khÝ ®Æc biÖt, cã h×nh d¹ng theo thiÕt kÕ.
Cïng víi c¸c phô kiÖn kh¸c, khu«n ®îc gi÷ trong mét trît khu«n - mét bé phËn
cña m¸y Ðp. G¾n chÆt víi trît khu«n lµ mét container (buång Ðp). Trong buång Ðp
lµ mét Billet ®îc chÌn vµo sau khi nã ®· ®îc nung nãng ë nhiÖt ®é kho¶ng 500
0
C.
Buång Ðp còng ®îc gia nhiÖt b»ng mét dông cô chèng ®iÖn tèt, nh»m ®¶m b¶o
Billet lu«n ®îc gi÷ ë nhiÖt ®é ®ång nhÊt. Ram (pitt«ng) sÏ t¹o ¸p lùc lªn Billet vµ
®Çu cña Ram (dummy block: chµy Ðp) ph¶i ®îc thay ®Þnh kú, bëi v× chøc n¨ng cña
nã lµ hÊp thô mµi mßn do sù tiÕp xóc víi kim lo¹i nãng g©y ra. ¸p lùc ®îc thùc
hiÖn bëi Main piston (pit«ng chÝnh) vËn hµnh b»ng dÇu thuû lùc. DÇu thñy lùc sinh
ra díi ¸p lùc cña b¬m dÇu. ¸p lùc nµy sÏ lµm thanh nh«m ®îc Ðp qua lç trong
khu«n, t¹o thµnh thanh cã h×nh d¹ng gièng víi h×nh cña lç trong khu«n.
Chu tr×nh ph¶i dõng tríc khi mòi Ram ch¹m khu«n. Container quay trë l¹i xilanh
nh¶ khu«n cßn gi÷ phÇn cßn l¹i cña Billet; Ram còng sÏ lïi l¹i vµ mÈu Billet sÏ bÞ
t¸ch ra khái khu«n bëi mét lìi c¾t tõ trªn. C«ng suÊt lín nhÊt mµ pit«ng chÝnh thùc
hiÖn ®îc gäi lµ c«ng suÊt Ðp. C«ng suÊt Ðp ®îc ®o b»ng tÊn. C¸c m¸y Ðp c«ng
nghiÖp cã c«ng suÊt tõ 500 ®Õn 20.000 tÊn, nhng hÇu hÕt n»m trong kho¶ng 1.200 -
3.500 tÊn.
I. C¸c kiÓu m¸y Ðp
VÒ øng dông thùc tÕ, c¸c kiÓu c¬ b¶n cña m¸y ®ïn Ðp ®îc chØ ra ë h×nh 2.
A. M¸y ®ïn Ðp trùc tiÕp lo¹i ®¬n gi¶n (b¶n vÏ A, h×nh 2)
§©y lµ kü thuËt c¬ b¶n.
B. M¸y ®ïn Ðp trùc tiÕp cã lâi rçng (b¶n vÏ B, h×nh 2)
KiÓu nµy ®îc sö dông ®Ó ®ïn Ðp c¸c thanh rçng v× nã kh«ng thÓ sö dông c¸c khu«n
truyÒn thèng.
C¸c bíc c¬ b¶n cña m¸y Ðp nµy ®îc thùc hiÖn nh sau:
Pit«ng vµ thiÕt bÞ rçng cïng tiÕn lªn cho ®Õn khi Ram ch¹m ®Õn Billet
Lâi rçng trung t©m tiÕn trong khi Ram dõng l¹i, t¹o ®êng qua Billet vµ xuyªn
qua nã (nhng thêng th× Billet ®îc khoan tríc) vµ dõng l¹i khi ®Çu cña nã ®· vµo
lç khu«n.
Lóc nµy thiÕt bÞ rçng dõng trong khi Ram tiÕn vµ Billet ®îc ®ïn qua kho¶ng
h×nh khuyªn gi÷a khu«n vµ lâi rçng.
C. M¸y ®ïn Ðp gi¸n tiÕp hoÆc m¸y Ðp ngîc (b¶n vÏ C, h×nh 2)
Trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp gi¸n tiÕp, lùc m¸y Ðp t¹o ra mét ¸p lùc rÊt cao trong buång
Ðp. lùc Ðp nµy lµm bÒ mÆt cña billet dÝnh chÆt vµo thµnh buång Ðp. Khi Billet tiÕn
vµo buång Ðp, c¸c tÇng bªn trong buèng Ðp di chuyÓn dÔ dµng h¬n c¸c tÇng gÇn bÌ
mÆt. §iÒu nµy do ph¶n øng ma s¸t ®¸ng kÓ t¹o ra.C¸c ph¶n øng nµy cã thÓ hÊp thô
h¬n 20% lùc Ðp khi vËn hµnh trªn c¸c hîp kim cøng. §iÒu nµy lµm h¹n chÕ kh¶
n¨ng ®ïn Ðp, ®Æc biÖt víi c¸c thanh máng.
§èi víi lo¹i m¸y Ðp ngîc, buång Ðp ®îc lµm ®Ó di chuyÓn cïng tèc ®é vµ
cïng híng víi Ram , ®Ó mµ kh«ng cã sù di chuyÓn t¬ng øng gi÷a Billet vµ buång
Ðp , kh«ng cã c¸c ph¶n øng ma s¸t vµ toµn bé lùc Ðp sÏ ®îc tËn dông ®Ó ®ïn Ðp
Billet. V× cã cïng lùc Ðp, do ®ã, cã thÓ ®¹t ®îc tèc ®é Ðp cao h¬n: vÝ dô ®èi víi c¸c
m¸y Ðp cã v¸ch máng h¬n. Mét thuËn lîi kh¸c ®èi víi lo¹i m¸y Ðp nghÞch nµy lµ
víi hÖ thèng nµy th× cã thÓ tr¸nh ®îc ®iÓm lµm viÖc cøng vµ h¹n chÕ ®îc hiÖn tîng
t¹o ra thí kÕt tinh ë phÝa cuèi khi sö dông hîp kim cøng, gi¶m sè c¸c thanh bÞ
khuyÕt tËt.
Tuy nhiªn, cïng víi c¸c thuËn lîi trªn th× kiÓu m¸y Ðp nµy còng cã nh÷ng bÊt
lîi ®¸ng kÓ. Mét trong nh÷ng bÊt lîi chÝnh lµ, ®èi víi lo¹i m¸y Ðp trùc tiÕp, vá cña
Billet cã chøa nhiÒu oxit vµ chÊt kÕt tña cßn n»m ë trªn v¸ch buång Ðp vµ ®îc Ram
thu l¹i sÏ ®îc chuyÓn ®Õn khu th¶i. Qu¸ tr×nh nµy l¹i kh«ng x¶y ra víi m¸y Ðp
1
Tài liệu về khuôn ép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về khuôn ép - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu về khuôn ép 9 10 277