Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về kích thước then

Được đăng lên bởi chausocna91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Then bằng (TCVN 2261 – 77 và 4218 – 86)

Đường
kính
trục d,
mm
6…8
8…10
10…12
12…17
17…22
22…30
30…38
38…44
44…50
50…58
58…65
65…75
75…85
85…95
95…110

Kích thước then

b

h

2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28

2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14
14
16

Chiều sâu rãnh then và bán kính góc
lượn
r (hoặc mép vát S1 ×
Trục
Mayơ
45o)
t1
t2
Nhỏ nhất
Lớn
nhất
1,2
1
1,4
0,08
0,16
1,8
2,5
1,8
2,3
3,0
2,8
0,16
0,25
3,5
3,3
4,0
5,0
3,3
5,0
3,3
5,5
3,8
6,0
4,3
0,25
0,4
7,0
4,4
7,5
4,9
9,0
5,4
0,4
0,6
9,0
5,4
10
6,4

Chú ý: 1- Chiều dài l của then bằng
ằng ch
chọn theo dãy:
ãy: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45,
50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200
200.
2- Ký hiệu b × h × l tương ứng llà chiều rộng, chiều cao và chiều dài
ài then, A là then gọt
g tròn, B là
then gọt bằng.

...
Then bng (TCVN 2261 –
77 và 4218
Đường
kính
trc d,
mm
Kích thước then
b
h
6…8
8…10
10…12
12…17
17…22
22…30
2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
7
30…38
38…44
44…50
50…58
58…65
10
12
14
16
18
8
8
9
10
11
65…75
75…85
85…95
95…110
20
22
25
28
12
14
14
16
Chú ý: 1- Chiu dài l c
a then bng ch
50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200
2- hiu b
×
h
×
l tương
ng l
then gt bng.
77 và 4218
– 86)
Chiu sâu rãnh then và bán kính góc
lượn
Trc
t
1
Mayơ
t
2
r (hoc mép vát S
1
×
45
o
)
Nh nht Ln
nht
1,2
1,8
2,5
3,0
3,5
4,0
1
1,4
1,8
2,3
2,8
3,3
0,08
0,16
0,16
0,25
5,0
5,0
5,5
6,0
7,0
3,3
3,3
3,8
4,3
4,4
0,25
0,4
7,5
9,0
9,0
10
4,9
5,4
5,4
6,4
0,4
0,6
ng chn theo d
ãy: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45,
.
ng l
à chiu rng, chiu cao chiu d
ài then, A then g
ãy: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45,
ài then, A then g
t tròn, B
Tài liệu về kích thước then - Người đăng: chausocna91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu về kích thước then 9 10 277