Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về xử lý ảnh DICOM bệnh viện

Được đăng lên bởi khoi-nguyen-truong1
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 5050 lần   |   Lượt tải: 15 lần
i

MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................i 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... iii 
DANH MỤC CÁC HÌNH................................................................................................v 
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................... viii 
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................1 
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1 
2. Mục đích của đề tài ..................................................................................................1 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ...........................................................2 
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................................2 
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH......................3 
Chương 2: CHUẨN DICOM VÀ HỆ THỐNG PACS....................................................8 
2.1 Chuẩn DICOM .......................................................................................................8 
2.1.1 Giới thiệu chung..............................................................................................9 
2.1.2 Phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của DICOM .................................................10 
2.1.3 Thích nghi DICOM .......................................................................................11 
2.1.4 Mục tiêu của ảnh DICOM.............................................................................12 
2.1.5 Cấu trúc của chuẩn ảnh DICOM...................................................................12 
2.1.6 Giao thức DICOM.........................................................................................21 
2.2 Hệ thống PACS ....................................................................................................34 
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển....................................................................34 
2.2.2 Kiến trúc của hệ thống PACS .......................................................................35 
2.2.3 Các yêu cầu trong thiết kế hệ thống PACS...................................................40 
2.2.4 Phân bố và hiển thị...
i
MC LC
MC LC.........................................................................................................................i
DANH MC CÁC T VIT TT ............................................................................... iii
DANH MC CÁC HÌNH................................................................................................v
DANH MC CÁC BNG........................................................................................... viii
M ĐẦU..........................................................................................................................1
1. Lý do chn đề tài......................................................................................................1
2. Mc đích ca đề tài ..................................................................................................1
3. Đối tượng và phm vi nghiên cu ca đề tài ...........................................................2
4. Ý nghĩa khoa hc và thc tin ca đề tài .................................................................2
Chương 1: TNG QUAN V H H TR CHN ĐOÁN HÌNH NH......................3
Chương 2: CHUN DICOM VÀ H THNG PACS....................................................8
2.1 Chun DICOM.......................................................................................................8
2.1.1 Gii thiu chung..............................................................................................9
2.1.2 Phm vi và lĩnh vc ng dng ca DICOM .................................................10
2.1.3 Thích nghi DICOM.......................................................................................11
2.1.4 Mc tiêu ca nh DICOM.............................................................................12
2.1.5 Cu trúc ca chun nh DICOM...................................................................12
2.1.6 Giao thc DICOM.........................................................................................21
2.2 H thng PACS....................................................................................................34
2.2.1 Lch s hình thành và phát trin....................................................................34
2.2.2 Kiến trúc ca h thng PACS .......................................................................35
2.2.3 Các yêu cu trong thiết kế h thng PACS...................................................40
2.2.4 Phân b và hin th nh.................................................................................43
Chương 3: TÌM HIU H THNG H TR CHN ĐOÁN TI KHOA CHN
ĐOÁN HÌNH NH BNH VIN ĐA KHOA ĐỒNG NAI.........................................47
Tài liệu về xử lý ảnh DICOM bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về xử lý ảnh DICOM bệnh viện - Người đăng: khoi-nguyen-truong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Tài liệu về xử lý ảnh DICOM bệnh viện 9 10 470