Ktl-icon-tai-lieu

Tài liêu xây dựng sân bay

Được đăng lên bởi trong-hiep-nguyen
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3926 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Vietnam Building Code.
Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning

HÀ NỘI - 2008

BỘ XÂY DỰNG

QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HÀ NỘI - 2008

2

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện
Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ
trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số
04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được
soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày
14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG............................................................................... 5 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Phạm vi áp dụng ......................................................................................5 
Giải thích từ ngữ .....................................................................................6 
Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn ...................8 
Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng...........................................9 

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN .................................................................... 15 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 

Quy hoạch không gian vùng ................................................................... 15 
Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị .................... 15 
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ......................................................... 16 
Quy hoạch các đơn vị ở ......................................................................... 18 
Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị ................................... 19 
Quy hoạch cây xanh đô thị ..................................................................... 21 
Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng................................................. 22 
Thiết kế đô thị ....................................................................................... 25 
Quy hoạch không gian ngầm .................................................................. 34 
Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị ........................................ 36 
Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ........................................... 38 

CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ..............................
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUN XÂY DNG VIT NAM
QUY HOCHY DNG
Vietnam Building Code.
Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning
HÀ NI - 2008
B XÂY DNG
Tài liêu xây dựng sân bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liêu xây dựng sân bay - Người đăng: trong-hiep-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Tài liêu xây dựng sân bay 9 10 335