Ktl-icon-tai-lieu

Tài liêu xư lý ảnh

Được đăng lên bởi haithanh04
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 3 lần
22/09/14

Email: haithanh04@gmail.com ĐT
: 0977599971

Giới

thiệu OpenCV
Sử dụng OpenCV
Cài đặt OpenCV với Visual Studio 2008
Ví dụ minh họa

22/09/14

Open

Source Computer Vision Library.
Là sản phẩm của Intel.
Là một bộ thư viện rất tốt và cực mạnh,
hỗ trợ hầu hết tất cả những thao các cơ
bản trong các vấn đề của Computer
Vision.
Được viết bằng ngôn ngữ C.
Được sử dụng nghiều
22/09/14

22/09/14

Tất

các các từ khóa, các hằng đều được viết hoa
toàn bộ, bắt đầu bởi tiếp đầu ngữ “CV”, các từ
cách nhau bởi dấu gạch dưới (_).
◦ Ví dụ: CV_RGB2GRAY .

Tên

của hàm và cấu trúc được viết hoa chữ cái
đầu mỗi chữ có nghĩa và sử dụng tiếp đầu ngữ
“cv” cho hàm và “Cv” cho cấu trúc.
◦ Ví dụ: hàm cvFindContours và cấu trúc CvPoint.

22/09/14

 Tên

của một hàm có cấu trúc như sau:
cv <hành động> <đối tượng> <kiểu>

• <hành động>: Thao tác nào được sử dụng. Ví dụ như
–Set–, –Convert–, –Create–.
 <đối tượng>: Chỉ định đối tượng mà hành động hướng
tới.
◦ Ví dụ: cvGetRow, cvCreateImage,…
 <kiểu>:

là một tham số không bắt buộc, xác định kiểu
tác động của hàm.

◦ Ví dụ:
 cvGet1D, cvGet2D
 cvFindExtrinsicCameraParams_64d

22/09/14

CxCore

bao gồm:

◦ Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
◦ Các thao tác lên array
◦ Các hàm vẽ
◦ Các cấu trúc động
◦ Các hàm tác động lên dữ liệu
◦ Một số hàm và cấu trúc cần thiết khác

22/09/14

CvPoint:

cấu trúc tọa độ của 1 điểm ảnh

◦ Cùng họ với CvPoint còn có:
 CvPoint2D32f: chứa tọa độ thực,
 CvPoint3D32f: chứa tọa độ thực của điểm trong
không gian.
 Ngoài ra còn có CvPoint2D64f, CvPoint3D64f

22/09/14

CvSize:

Chứa thông tin để lưu lại kích

thước
CvRect: Hình chữ nhật
CvMat: ma trận (một cấu trúc được sử
dụng khá nhiều.)
IplImage: Chứa đựng thông tin của 1
ảnh.

22/09/14

Nhóm

trúc

Create: Là những hàm khởi tạo các cấu

◦ cvCreateImage, cvCreateMat
Nhóm

tác động vào những phần tử của Array

◦ cvGetRow, cvGetCol, …
Nhóm

các hàm Copy và Fill

◦ cvCloneImage, cvCopy
Các

hàm thay đổi hình dạng

◦ cvReshape, cvRepeat, …
Các

thao tác số học

◦ cvAdd, cvSub, cvMax, ...

22/09/14

Các

hàm đại số tuyến tính. tiêu biểu là
nhân ma trận, tích hữu hướng, tích vô
hướng…
◦ cvDotProduct, cvMatMul,…

Các

biến đổi rời rạc

◦ cvDFT, cvDCT,...
Các

22/09/14

hàm tạo số ngẫu nhiên

cvLine:

vẽ đoạn thẳng
cvRectangle: vẽ hình chữ nhật
cvCircle: vẽ hình tròn
cvEllipse: vẽ hình ellipse
…

22/09/14

Nhóm

xử lý ảnh

◦ Các hàm lấy mẫu, nội suy và biến đổi hình
học: Các biến đổi Affine, biến đổi kích thước,
…
...
22/09/14 Email: haithanh04@gmail.com TĐ
: 0977599971
Tài liêu xư lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liêu xư lý ảnh - Người đăng: haithanh04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Tài liêu xư lý ảnh 9 10 60