Ktl-icon-tai-lieu

Tải trọng

Được đăng lên bởi Kane Tran
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶n tÝnh kÕt cÊu.
X¸c ®Þnh t¶i träng
x¸c ®Þnh t¶i träng.
- ChiÒu dµy c¸c cÊu kiÖn: mm
- T¶i ph©n bè ®Òu:
- T¶i tËp trung: kG
- BÒ réng diÖn ®ãn giã: m
1.1. TÜnh t¶i.
1.1.1. Sµn tÇng ®iÓn h×nh.
C¸c líp sµn
- Líp g¹ch l¸t sµn ceramic 400x400. 10 2000 20 1.1 22
- Líp v÷a tr¸t, lãt. 35 2000 70 1.3 91
- Tæng tÜnh t¶i: 90 113
Cao: 3.5 (m)
C¸c líp
- 2 líp tr¸t 40 1800 252 1.3 328
- G¹ch x©y 200 1800 1260 1.1 1386
1512 1714
1134 1285
Cao: 3.9 (m)
C¸c líp
- 2 líp tr¸t 40 1800 281 1.3 365
- G¹ch x©y 100 1800 702 1.1 772
983 1137
737 853
* §¬n vÞ sö dông:
- Träng l îng riªng (g):
kG/m
3
kG/m
2
ChiÒu
dµy líp
TT tiªu
chuÈn
HÖ sè v ît
t¶i
TT tÝnh
to¸n
1.1.2. T êng x©y.
* T êng x©y g¹ch ®Æc dµy 200.
ChiÒu
dµy líp
TT tiªu
chuÈn
HÖ sè v ît
t¶i
TT tÝnh
to¸n
- T¶i t êng ph©n bè trªn 1m dµi
- T¶i t êng cã cöa (tÝnh ®Õn hÖ sè cöa 0.75):
* T êng x©y g¹ch ®Æc dµy 100.
ChiÒu
dµy líp
TT tiªu
chuÈn
HÖ sè v ît
t¶i
TT tÝnh
to¸n
- T¶i t êng ph©n bè trªn 1m dµi
- T¶i t êng cã cöa (tÝnh ®Õn hÖ sè cöa 0.75):
Tải trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tải trọng - Người đăng: Kane Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tải trọng 9 10 134