Ktl-icon-tai-lieu

tấm Composite FGM

Được đăng lên bởi thutram1801
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ổn định của tấm Composite FGM trên nền đàn
hồi
Đỗ Nam
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Cơ học Kỹ thuật; Mã số: 60 52 02
Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan một số nghiên cứu về composite chức năng FGM: Vật liệu
composite FGM; Các nghiên cứu về ổn định kết cấu FGM ở nước ngoài; Tình hình
nghiên cứu ổn định kết cấu FGM trong nước. Ổn định của tấm composite chức năng
FGM trên nền đàn hồi: Mô hình tấm FGM trên nền đàn hồi; Tiêu chuẩn ổn định; Các
phương trình của tấm FGM trên nền đàn hồi; Phương trình ổn định của tấm FGM trên
nền đàn hồi. Tính toán số: Điều kiện biên và các thông số của tấm; Tấm FGM chịu tải
nén trên nền đàn hồi; Tấm FGM chịu tải nhiệt tăng đều
Keywords: Tấm composite; Nền đàn hồi; Vật liệu composite; Vật liệu biến đổi chức
năng
Content
Vâ ̣t liê ̣u composite là vâ ̣t liê ̣u đươ ̣c chế ta ̣o từ hai hay nhiề u thành phầ n khác nhau
nhằ m ta ̣o ra mô ̣t vâ ̣t liê ̣u mới có những tiń h năng ưu viê ̣t hơn những vâ ̣t liê ̣u ban đầ u
(bề n, nhẹ, khả năng chịu va đập , chịu tải cơ, chịu tải nhiệt , chịu tải cơ – nhiê ̣t, …cao).

,

Ngày nay, vâ ̣t liê ̣u composite đươ ̣c ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế
quốc dân từ công nghiệp dân dụng, y tế, thể thao, giao thông vận tải, xây dựng, cho đến các
ngành công nghiệp nặng (chế tạo máy, khai thác chế biến dầu khí, đóng tàu, điện lực, hoá
chất,…), đặc biệt là trong ngành hàng không vũ trụ, trong việc cải tiến , hiện đại hoá và thiết
kế chế tạo các vật thể bay . Viê ̣c nghiên cứu , chế ta ̣o vâ ̣t liê ̣u mới và các kế t cấ u từ chúng là
mô ̣t trong những thành tựu quan tro ̣ng nhấ t của tiế n bô ̣ Khoa ho ̣c kỹ thuật, là một trong những
mũi nhọn then chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiê ̣n đa ̣i hóa của nước ta.
Với ưu điể m bề n cơ ho ̣c , đặc biệt là bền nhiệt và có khả năng chống lại bức xạ nhiệt và
các tia phóng xạ, vật liệu composite chức năng FGM đươ ̣c sử du ̣ng rô ̣ng raĩ trong việc xây
dựng các công trình điện hạt nhân, các kết cấu trong liñ h vực hà ng không và vũ trụ cũng như
các thiết bị điện tử. Vì vậy , viê ̣c nghiên cứu về vật liệu và kết cấu FGM đã thu hút sự quan
tâm của nhiề u nhà khoa học nước ngoài, và trong vòng mấy năm gần đây đã thu hút sự quan
tâm của các nhà khoa học trong nước.
Phân tích, tính toán kết cấu nói chung trên nền đàn hồi đã được giới thiệu trong nhiều
nghiên cứu, tuy nhiên cho đến nay những nghiên cứu về kết cấu composite chức năng FGM
...



i hc Công ngh
 ngành: ; 60 52 02

 2011
Abstract:             






Keywords: ; ; ; 

Content










 ,













(, , , ,  , 

, 


 


 , 
 .

, 















k
  ,




.



, c bit là bn nhit và có kh ng li bc x nhit và
các tia phóng x, vt liu composite ch




 vic y
din ht nhân, các kt c


 
các thit b n t. ,

 v vt liu kt cu FGM 




 nhà khoa hc nc ngoài, trong vòng m quan
tâm ca các nhà khoa hc trong nc.
Phân tích, tính toán kt cu nói chung trên nc gii thiu trong nhiu
nghiên cn nay nhng nghiên cu v kt cu composite chFGM
trên nu, s ng báo cáo công b v v này trong nc hu nh
tấm Composite FGM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tấm Composite FGM - Người đăng: thutram1801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tấm Composite FGM 9 10 106