Ktl-icon-tai-lieu

TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN 500 kV SAU CÁC SỰ CỐ MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Các báo cáo chung

TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN 500 kV
SAU CÁC SỰ CỐ MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG
VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG BẢO VỆ
CHỐNG MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG
Nguyễn Đức Ninh
Trung tâm Điều độ hệ thống điện Việt Nam
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nguồn điện nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng
phụ tải cao, hệ thống điện truyền tải xương sống 500 kV liên kết các miền đóng vai
trò rất quan trọng trong việc cung cấp, trao đổi điện năng an toàn và kinh tế. Với
xu hướng truyền tải ngày càng lớn cả về công suất lẫn sản lượng, việc vận hành hệ
thống điện 500 kV trở nên rất phức tạp.
Trong bối cảnh nhu cầu truyền tải trên hệ thống điện 500kV có xu hướng ngày
càng tăng, báo cáo trình bày những khó khăn, nguy cơ mất ổn định trong quá
trình vận hành và tổng kết một số sự cố nghiêm trọng điển hình trên HTĐ 500kV
trong những năm gần đây.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, báo cáo cũng nêu rõ sự cần thiết phải trang bị
hệ thống bảo vệ chống sự cố diện rộng và nêu những đặc điểm cơ bản của hệ
thống này.
1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 500 kV BẮC - NAM
1.1. Hệ thống điện Việt Nam trước năm 1994
Công nghệ phát điện xuất hiện tại Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX dưới hình thức một số nhà
máy phát điện độc lập cung cấp trực tiếp cho lưới điện khu vực. Khi miền Bắc Việt Nam được
giải phóng năm 1954, tổng công suất điện quốc gia chỉ đạt 100 MW với lưới điện thưa thớt và
cấp điện áp cao nhất ở 30.5 kV. Hệ thống điện phát triển tốt trong giai đoạn 1975-1994 với sự
tham gia của một số công nghệ tiên tiến, các nhà máy điện lớn như nhà máy nhiệt điện Phả Lại
(4x110 MW), Nhà máy thủy điện Trị An (4x100 MW) và đặc biệt là Nhà máy thủy điện Hòa
Bình (8x240 MW) lần lượt được đưa vào vận hành. Trong giai đoạn này, lưới điện truyền tải đã
phát triển trên toàn quốc với cấp điện áp cao nhất là 220 kV nhưng vẫn chưa liên kết hệ thống
điện ba miền thành một hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống điện tại ba miền được điều hành độc lập
bởi các trung tâm điều độ của các công ty điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Do chưa
có liên kết giữa các miền nên ở các thời điểm khác nhau một số khu vực dư thừa điện năng
trong khi những khu vực khác bị thiếu hụt, các vấn đề về ổn định của các hệ thống và chất
lượng điện năng cũng thường xuyên gặp phải.

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2014
1.2. Vận hành đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1
Từ năm 1994, đường đây siêu cao áp 500 kV mạch 1 được đưa vào vận hành kết nối hệ thống
điện miền Bắc, Trung, Nam thành một hệ thống d...
A. Các báo cáo chung
1
TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CY CA LƯỚI ĐIỆN 500 kV
SAU CÁC S C MẤT ĐIỆN DIN RNG
VÀ S CN THIT PHI TRANG B H THNG BO V
CHNG MẤT ĐIỆN DIN RNG
Nguyễn Đức Ninh
Trung tâm Điều độ h thống điện Vit Nam
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nguồn điện nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng
phụ tải cao, hệ thống điện truyền tải xương sống 500 kV liên kết các miền đóng vai
trò rất quan trọng trong việc cung cấp, trao đổi điện năng an toàn kinh tế. Với
xu hướng truyền tải ngày càng lớn cả về công suất lẫn sản lượng, việc vận hành hệ
thống điện 500 kV trở nên rất phức tạp.
Trong bối cảnh nhu cầu truyền tải trên hệ thống điện 500kV xu hướng ngày
càng tăng, báo o trình y những khó khăn, nguy mất ổn định trong q
trình vận hành tổng kết một số sự cố nghiêm trọng điển hình trên HTĐ 500kV
trong những năm gần đây.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, báo cáo cũng nêu sự cần thiết phải trang bị
hệ thống bảo vệ chống sự cố diện rộng nêu những đặc điểm bản của hệ
thống này.
1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN CA H THỐNG ĐIỆN 500 kV BC - NAM
1.1. H thống điện Vit Nam trước năm 1994
Công ngh phát điện xut hin ti Vit Nam vào cui thế k XIX dưới hình thc mt s nhà
máy phát điện độc lp cung cp trc tiếp cho lưới điện khu vc. Khi min Bc Vit Nam được
giải phóng năm 1954, tổng công suất điện quc gia ch đạt 100 MW với lưới điện thưa thớt
cấp điện áp cao nht 30.5 kV. H thống điện phát trin tốt trong giai đon 1975-1994 vi s
tham gia ca mt s công ngh tiên tiến, các nhà máy đin lớn như nhà máy nhiệt điện Ph Li
(4x110 MW), Nhà máy thủy điện Tr An (4x100 MW) đặc bit Nhà máy thủy đin Hòa
Bình (8x240 MW) lần lượt được đưa vào vận hành. Trong giai đoạn này, lưới điện truyn tải đã
phát trin trên toàn quc vi cấp điện áp cao nht 220 kV nhưng vẫn chưa liên kết h thng
điện ba min thành mt h thng hoàn chnh. H thống điện ti ba miền được điều hành độc lp
bởi các trung tâm điều độ của các công ty đin lc min Bc, min Trung, miền Nam. Do chưa
liên kết gia các min nên các thời điểm khác nhau mt s khu vực thừa điện năng
trong khi nhng khu vc khác b thiếu ht, các vấn đề v ổn đnh ca các h thng cht
ợng điện năng cũng thường xuyên gp phi.
TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN 500 kV SAU CÁC SỰ CỐ MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN 500 kV SAU CÁC SỰ CỐ MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TĂNG CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH, TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN 500 kV SAU CÁC SỰ CỐ MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN DIỆN RỘNG 9 10 709