Ktl-icon-tai-lieu

TẬP LỆNH PLC S7-300

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP LỆNH PLC S7-300
„

Cấu trúc và trạng thái kết quả lệnh.

„

Nhóm lệnh logic.

„

Nhóm lệnh tiếp điểm đặc biệt.

„

Nhóm lệnh so sánh.

„

Nhóm lệnh toán học.

„

Nhóm lệnh chuyển đổi.

„

Lệnh về Timer.

„

Lệnh về Counter.

„

Thư viện hàm S7-300.

10-Mar-08

CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

1

CẤU TRÚC LỆNH
Lệnh STL của PLC S7-300 có dạng:
Tên lệnh + Toán hạng
Xét 2 lệnh trong ví dụ sau:
A
I0.0
<> D
„ A, <> là tên lệnh.
„ I0.0, D là toán hạng.
10-Mar-08

CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

2

CẤU TRÚC LỆNH
„

Tên lệnh: xét cụ thể trong mục tập lệnh.

„

Toán hạng: có 2 dạng
‰
‰

Toán hạng là địa chỉ: phần chữ + phần số
Toán hạng là dữ liệu:
„
„
„
„
„
„
„
„

10-Mar-08

Dữ liệu logic
Vị trí và kích
thước vùng nhớ
Số nhị phân
Số thập lục phân
Số nguyên kiểu INT
Số thực kiểu REAL
Dữ liệu về thời gian
Dữ liệu của bộ đếm, định thời
Dữ liệu kiểu ký tự
CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

Địa chỉ vùng nhớ
đã xác định

3

THANH GHI TRẠNG THÁI
„

Định nghĩa: là thanh ghi đặc biệt dài 16 bit, dùng để
ghi lại trạng thái của các phép tính trung gian, kết
quả tính toán khi thực hiện lệnh.

„

Cấu trúc: chỉ sử dụng 9 bit thấp
8
BR

10-Mar-08

7

6

CC1 CC0

5

4

OV

OS

3

2

1

0

OR STA RLO FC

CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

4

THANH GHI TRẠNG THÁI
„

„

FC – First Check: bit kiểm tra khi thực hiện các
lệnh logic ^ (AND), v (OR), NOT.
‰

Đang thực hiện lệnh: FC=1

‰

Thực hiện xong lệnh: FC=0

RLO – Result of Logic Operation: bit thể hiện kết
quả tức thời của phép tính logic vừa thực hiện.
‰

FC=0: ghi giá trị logic của tiếp điểm trong lệnh vào RLO

‰

FC=1: thực hiện lệnh, ghi giá trị logic vào RLO.

10-Mar-08

CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

5

Khai báo sử dụng Counter:
„

Khai báo tín hiệu xóa RESET:
Cú pháp:

(A <địa chỉ bit>)
R <counter>

Ý nghĩa: xóa giá trị của <counter> về 0 khi RLO=1

10-Mar-08

CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH PLC S7-300

81

Khai báo Counter dạng LAD

...
10-Mar-08
CHƯƠNG 2: TP LNH PLC S7-300
1
TP LNH PLC S7-300
Cu trúc và trng thái kết qu lnh.
Nhóm lnh logic.
Nhóm lnh tiếp đim đặc bit.
Nhóm lnh so sánh.
Nhóm lnh toán hc.
Nhóm lnh chuyn đổi.
Lnh v Timer.
Lnh v Counter.
Thư vin hàm S7-300.
TẬP LỆNH PLC S7-300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẬP LỆNH PLC S7-300 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TẬP LỆNH PLC S7-300 9 10 659