Ktl-icon-tai-lieu

Tàu thuỷ

Được đăng lên bởi thuant20nd
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 4739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 21: 2010/BGTVT

QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
PHẦN 1B

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÂN CẤP TÀU

Rules for the Classification and Construction of Sea-going Steel Ships
Part 1B General Regulations for the Classification
CHƯƠNG 1
1.1

Kiểm tra

1.1.1

Kiểm tra phân cấp

1

QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả các tàu biển dự định mang cấp của Đăng kiểm, phải tuân thủ các quy định sau đây:
(1) Tất cả các tàu biển (trừ sà lan vỏ thép, tàu lặn, tàu công trình, tàu khách), phải được
kiểm tra phù hợp các quy định ở Chương 2 của Phần này;
(2) Sà lan vỏ thép phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định ở Chương 10
của Phần này;
(3) Tàu lặn phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định ở Chương 11 của
Phần này;
(4) Tàu công trình phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định ở Chương 12
của Phần này;
(5) Tàu khách phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định ở Phần 8F của Quy
chuẩn này.

2

Kiểm tra phân cấp bao gồm:
(1) Kiểm tra phân cấp tàu trong quá trình đóng mới;
(2) Kiểm tra phân cấp tàu đóng mới không có giám sát của Đăng kiểm.

1.1.2

Kiểm tra duy trì cấp tàu

1

Tất cả các tàu biển (trừ sà lan vỏ thép, tàu lặn, tàu công trình, tàu khách) đã được Đăng
kiểm trao cấp phải được kiểm tra duy trì cấp phù hợp với các quy định ở từ Chương 3 đến
Chương 9 của Phần này. Sà lan vỏ thép, tàu lặn, tàu công trình phải được kiểm tra duy trì
cấp phù hợp với các quy định ở Chương 10, Chương 11, Chương 12 (tương ứng) của
Phần này và tàu khách phải được kiểm tra duy trì phù hợp với các quy định ở Phần 8F, của
Quy chuẩn này.

2

Kiểm tra duy trì cấp tàu bao gồm kiểm tra chu kỳ, kiểm tra hệ thống máy tàu theo kế hoạch
và kiểm tra bất thường được quy định ở từ (1) đến (3) dưới đây. Trong mỗi lần kiểm tra
như vậy phải tiến hành kiểm tra hoặc thử để xác nhận rằng mọi hạng mục đều ở trạng thái
thoả mãn.
(1) Kiểm tra chu kỳ
(a) Kiểm tra hàng năm
Kiểm tra hàng năm bao gồm việc kiểm tra chung thân tàu, máy tàu, trang thiết bị,
47

QCVN 21: 2010/BGTVT

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

thiết bị cứu hỏa v.v... như quy định ở Chương 3 của Phần này.
Kiểm tra trung gian
Kiểm tra trung gian bao gồm việc kiểm tra chung thân tàu, máy tàu, trang thiết bị,
thiết bị chữa cháy v.v... và kiểm tra chi tiết một số phần nhất định như quy định ở
Chương 4 của Phần này.
Kiểm tra định kỳ
Kiểm tra định kỳ bao gồm việc kiểm tra chi tiết thân tàu, hệ thống máy tàu, trang
thiết bị, thiết bị chữa cháy như quy định ở Chương 5 của Phần này.
Kiểm tra trên đà
Kiểm tra t...
QUY CHUẨN K THUẬT QUỐC GIA QCVN 21: 2010/BGTVT
47
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIN VỎ THÉP
PHẦN 1B QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÂN CẤP TÀU
Rules for the Classification and Construction of Sea-going Steel Ships
Part 1B General Regulations for the Classification
CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG
1.1 Kiểm tra
1.1.1 Kiểm tra phân cấp
1 Tất cả các tàu biển dự đnh mang cấp của Đăng kiểm, phi tuân th các quy định sau đây:
(1) Tất c c tàu biển (trsà lan v thép, tàu lặn, tàu ng trình, tàu khách), phải được
kim tra phù hợp các quy đnh ở Chương 2 của Phần này;
(2) lan vthép phải được kiểm tra phân cấp phợp với các quy định Chương 10
của Phần này;
(3) Tàu lặn phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định Chương 11 của
Phần này;
(4) Tàu công trình phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định Chương 12
của Phần này;
(5) Tàu khách phải được kiểm tra phân cấp phù hợp với các quy định Phần 8F của Quy
chuẩn này.
2 Kiểm tra phân cấp bao gồm:
(1) Kiểm tra phân cấp tàu trong quá trình đóng mới;
(2) Kiểm tra phân cấp tàu đóng mới không có giám sát của Đăng kiểm.
1.1.2 Kiểm tra duy trì cấp tàu
1 Tất cả các tàu biển (trsà lan vthép, tàu lặn, tàu công trình, u khách) đã được Đăng
kim trao cấp phải được kiểm tra duy trì cấp phù hợp với các quy định t Chương 3 đến
Chương 9 của Phần này. lan vthép, tàu lặn, tàu công trình phải được kiểm tra duy t
cấp phù hợp với các quy định Chương 10, Chương 11, Chương 12 (tương ứng) của
Phần này và tàu khách phải được kiểm tra duy trì phù hợp với các quy định Phần 8F, của
Quy chuẩn này.
2 Kiểm tra duy trì cấp tàu bao gồm kim tra chu kỳ, kiểm tra hệ thống máy tàu theo kế hoạch
kiểm tra bất thường được quy định từ (1) đến (3) dưới đây. Trong mỗi lần kiểm tra
như vậy phải tiến hành kiểm tra hoặc thử để xác nhận rằng mọi hạng mục đều trạng thái
thoả mãn.
(1) Kiểm tra chu kỳ
(a) Kiểm tra hàng năm
Kiểm tra hàng năm bao gồm việc kiểm tra chung thân tàu, máy tàu, trang thiết bị,
Tàu thuỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tàu thuỷ - Người đăng: thuant20nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Tàu thuỷ 9 10 253