Ktl-icon-tai-lieu

TC - Dem Venh

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Return to chapter index

Return to main fastener catalog index

Return to Maryland Metrics home page

Helical spring lock washers, spring
steel

DIN 127 B

with smooth ends

DIN 127 A

with tang ends

Prices are for DIN 127 B
For DIN 127 A 40% surcharge
screw
M

d
min.

D
max.

s

quantity
2
(2,3)
2,5
(2,6)
3
(3,5)
4
5
6
(7)
8
10
12
(14)
16
(18)
20
(22)
24
(27)
30
(33)
36
(39)

42
(45)
48

zinc plated

black
100

1000

10 000
0.60
0.95
0.65
1.–
0.60
0.65
0.60
0.70
1.–
1.20
1.45
2.10
3.15
6.30
6.50
9.20
10.50
11.50
18.40
21.–
53.50
86.–
89.50
98.–

100

1000

10 000

2,1
2,4
2,6
2,7
3,1
3,6
4,1
5,1
6,1
7,1
8,1
10,2
12,2
14,2
16,2
18,2
20,2
22,5
24,5
27,5
30,5
33,5
36,5
39,5

4,4
4,9
5,1
5,2
6,2
6,7
7,6
9,2
11,8
12,8
14,8
18,1
21,1
24,1
27,4
29,4
33,6
35,9
40
43
48,2
55,2
58,2
61,2

0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,9
1,2
1,6
1,6
2
2,2
2,5
3
3,5
3,5
4
4
5
5
6
6
6
6

4.–
5.–
4.–
5.–
4.–
4.60
4.–
4.–
4.–
4.–
4.–
6.–
6.–
8.90
11.60
14.10
18.–
19.60
29.25
32.75
74.50
110.–
115.–
126.–

1.30
1.95
1.30
1.95
1.30
1.30
1.30
1.30
1.45
2.–
2.20
2.60
3.50
7.30
7.40
10.60
12.30
13.50
21.–
23.50
58.–
93.–
94.50
103.–

4.–
1.30
0.65
5.–
2.–
1.–
4.–
1.40
0.80
5.20
2.10
1.10
4.–
1.30
0.65
5.20
1.45
0.95
4.–
1.30
0.65
4.–
1.30
0.80
4.–
1.70
1.10
4.–
2.30
1.55
4.–
2.50
1.90
6.–
3.10
2.70
7.40
4.10
3.60
10.10
7.80
7.10
13.40
8.80
7.30
17.10
14.40
13.40
21.50
16.90
14.70
28.60
23.25
20.50
34.–
25.50
22.75
48.50
37.25
34.–
89.–
72.–
65.–
99.–
85.50
78.60
148.– 122.–
115.–
180.– 148.– 133.–

42,5
45,5

68,1
71,2

7
7

188.–
208.–

162.–
179.–

154.–
170.–

308.–
310.–

260.–
262.–

250.–
255.–

49

75

7

238.–

205.–

195.–

340.–

290.–

271.–

Zinc plated spring
steel:
Limitation to locking elements: refer to page T 81

Maryland Metrics Fastener Catalog - Chapter F
F 32

Owings Mills, MD 21117 USA

phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: techinfo@mdmetric.com
copyright 2003 maryland metrics/kyburz ch

Return to chapter index

Return to main fastener catalog index

Return to Maryland Metrics home page

Helical spring lock washers, spring
steel

DIN 127 B
screw
M

d
min.

with smooth ends

D
max.

s

quantity
3,5
4
5
6
8
10
12
16
(18)
20
24

3,6
4,1
5,1
6,1
8,1
10,2
12,2
16,2
18,2
20,2
24,5

6,7
7,6
9,2
11,8
14,8
18,1
21,1
27,4
29,4
33,6
40

0,8
0,9
1,2
1,6
2
2,2
2,5
3,5
3,5
4
5

Yellow zinc plated
100

1000

10 000

6.–
6.–
6.–
6.–
6.–
6.20
9.40
22.–
26.–
35.25
56.–

2.20
2.–
2.–
2.05
3.05
4.30
8.20
15.30
19.10
26.50
43.50

1.20
1.15
1.40
1.50
2....
F32
phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: techinfo@mdmetric.com
Maryland Metrics Fastener Catalog - Chapter F Owings Mills, MD 21117 USA
copyright 2003 maryland metrics/kyburz ch
Prices are for DIN 127 B
For DIN 127 A 40% surcharge
screw d D s black zinc plated
min. max.
M quantity 100 1000 10 000 100 1000 10 000
2 2,1 4,4 0,5 4.– 1.30 0.60 4. 1.30 0.65
(2,3) 2,4 4,9 0,6 5.– 1.95 0.95 5. 2.– 1.–
2,5 2,6 5,1 0,6 4.– 1.30 0.65 4. 1.40 0.80
(2,6) 2,7 5,2 0,6 5.– 1.95 1. 5.20 2.10 1.10
3 3,1 6,2 0,8 4.– 1.30 0.60 4. 1.30 0.65
(3,5) 3,6 6,7 0,8 4.60 1.30 0.65 5.20 1.45 0.95
4 4,1 7,6 0,9 4.– 1.30 0.60 4. 1.30 0.65
5 5,1 9,2 1,2 4.– 1.30 0.70 4. 1.30 0.80
6 6,1 11,8 1,6 4. 1.45 1. 4.– 1.70 1.10
(7) 7,1 12,8 1,6 4.– 2. 1.20 4.– 2.30 1.55
8 8,1 14,8 2 4.– 2.20 1.45 4.– 2.50 1.90
10 10,2 18,1 2,2 6.– 2.60 2.10 6.– 3.10 2.70
12 12,2 21,1 2,5 6.– 3.50 3.15 7.40 4.10 3.60
(14) 14,2 24,1 3 8.90 7.30 6.30 10.10 7.80 7.10
16 16,2 27,4 3,5 11.60 7.40 6.50 13.40 8.80 7.30
(18) 18,2 29,4 3,5 14.10 10.60 9.20 17.10 14.40 13.40
20 20,2 33,6 4 18.– 12.30 10.50 21.50 16.90 14.70
(22) 22,5 35,9 4 19.60 13.50 11.50 28.60 23.25 20.50
24 24,5 40 5 29.25 21.– 18.40 34.– 25.50 22.75
(27) 27,5 43 5 32.75 23.50 21.– 48.50 37.25 34.–
30 30,5 48,2 6 74.50 58.– 53.50 89.– 72.– 65.–
(33) 33,5 55,2 6 110.– 93.– 86.– 99.– 85.50 78.60
36 36,5 58,2 6 115.– 94.50 89.50 148.– 122.– 115.–
(39) 39,5 61,2 6 126.– 103.– 98.– 180.– 148.– 133.–
42 42,5 68,1 7 188.– 162.– 154.– 308.– 260.– 250.–
(45) 45,5 71,2 7 208.– 179.– 170.– 310.– 262.– 255.–
48 49 75 7 238.– 205.– 195.– 340.– 290.– 271.–
Helical spring lock washers, spring
steel
DIN 127 B with smooth ends
Zinc plated spring
steel:
Limitation to locking elements: refer to page T 81
DIN 127 A with tang ends
Return to chapter index
Return to main fastener catalog index
Return to Maryland Metrics home page
TC - Dem Venh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TC - Dem Venh - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TC - Dem Venh 9 10 757