Ktl-icon-tai-lieu

Tc Máy móc và công cụ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Editor’s Page
Vol.11 Nov ~ Dec 2008
AÁn phaåm "Maùy moùc & Coâng cuï Vieät Nam" laø aán phaåm gia
coâng kim loaïi ñaàu tieân ôû Vieät Nam, do Coâng ty Phaùi Laïc
phaùt haønh, hai thaùng moät kyø.
Machine & Tools Vietnam is the first publication for
Vietnam metalworking field, published bimothly by
Partner Business Media Co. Ltd.
NHAØ XUAÁT BAÛN THANH NIEÂN
62 Baø Trieäu, Haø Noäi ÑT: 04 - 39434044
CHI NHAÙNH TAÏI TP. HCM
270 Nguyeãn Ñình Chieåu, Quaän 3, TP. HCM, Vieät Nam
ÑT: 08 - 3930262 - Fax: 08 - 39305243
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: 	MAI THÔØI CHÍNH
Bieân taäp: 	
NGUYEÃN SÔN
Phoái hôïp thöïc hieän:
COÂNG TY TNHH TM & DV PHAÙI LAÏC
PARTNER BUSINESS SERVICES CO., LTD.
Giaùm ñoác ñieàu haønh: 	 TRAÀN GIA BAÂN (Jack)
Executive Director	
jack@machinetools-vn.com
Phoøng bieân soaïn: 	
Editorial Dept.	

HUYØNH LEÄ AÂN (Ann)
ann@machinetools-vn.com

Phoøng kinh doanh: 	
Sales Dept.	
	
	

TRAÀN HÖÕU HOØA (Eddy)
eddy@machinetools-vn.com	
ÑAËNG DUY TRAØ (Tracy)
tracy@machinetools-vn.com

Phoøng marketing: 	
Marketing Dept.	
	
Phoøng phaùt haønh: 	
Circulation Dept.	

LAÂM QUYØNH VY (Maggie)
maggie@machinetools-vn.com

Phoøng thieát keá: 	
Design Dept.	

ÑINH QUOÁC THÒNH (Kevin)
kevin@machinetools-vn.com

AÂU PHOÁI QUAÂN (Patty)
patty@machinetools-vn.com

Thöa Quyù baïn ñoïc
yø voïng vaø hy voïng cho naêm tôùi
Thaùng 12, thôøi ñieåm keát laïi cuûa moät naêm vaø cuõng laø thôøi
ñieåm ñeå chuùng ta coù dòp ñaùnh giaù laïi nhöõng gì ñaõ vaø chöa ñaït
ñöôïc vaø sau ñoù laïi laø moät ñieåm xuaát phaùt môùi cho chuùng ta noã löïc
hôn. Trong nöûa naêm ñaàu cuûa 2008, ngaønh cô khí Vieät Nam ñaõ coù
nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng khích leä. Caùc haõng saûn xuaát quy moâ
lôùn cuûa nöôùc ngoaøi ñoå boä vaøo Vieät Nam ñeå thaønh laäp caùc cô sôû saûn
xuaát vaø kinh doanh, goùp phaàn kích thích söï phaùt trieån cuûa caû thò
tröôøng. Tuy nhieân, vaøo nöûa naêm cuoái, söï suy yeáu cuûa neàn kinh teá
Myõ ñaõ taïo thaønh moät laøn soùng aån chöùa nhieàu nguy cô, laøm aûnh
höôûng caû neàn kinh teá toaøn caàu. Hoäi nghi thöôïng ñænh nhoùm caùc
nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån vaø môùi noåi treân theá giôùi (G20) ñaõ
dieãn ra nhaèm thaûo luaän veà saùch löôïc ñoái phoù vôùi khuûng hoaûng taøi
chính toaøn caàu. Laøn soùng suy thoaùi kinh teá cuõng gaây aûnh höôûng
xaáu tôùi tình hình xuaát khaåu maùy moùc cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi.
Ban bieân taäp Maùy moùc & Coâng cuï kyø voïng raèng, caùc doanh nghieäp
coù theå töï ñieàu chænh chieán löôïc phaùt trieån cuûa mình ñ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tc Máy móc và công cụ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tc Máy móc và công cụ 9 10 135