Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế Highway - Specifications for design

Được đăng lên bởi quanghiengtvt
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 6941 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TCVN

TIêU CHUẩN VIệT NAM

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

Đường ô tô - yêu cầu thiết kế
Highway - Specifications for design

Hà Nội - 2005

TCVN 4054 : 2005

2

TCVN 4054 : 2005
Mục lục

Trang
1

Phạm vi áp dụng..........................................................................................................5

2

Tài liệu viện dẫn ...........................................................................................................5

3

Quy định chung ............................................................................................................6

4

Mặt cắt ngang.............................................................................................................10

5

Bình đồ và mặt cắt dọc ...............................................................................................19

6

Sự phối hợp các yếu tố của tuyến ...............................................................................26

7

Nền đường..................................................................................................................28

8

áo đường và kết cấu lề gia cố .....................................................................................35

9

Thiết kế hệ thống các công trình thoát nước................................................................42

10

Cầu, cống, hầm và các công trình vượt qua dòng chảy................................................48

11

Nút giao thông ............................................................................................................51

12

Trang thiết bị an toàn giao thông trên đường...............................................................60

13

Các công trình phục vụ ...............................................................................................62

14

Bảo vệ môi trường ......................................................................................................67

3

TCVN 4054 : 2005

Lời nói đầu

TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 : 1998.
TCVN 4054 : 2005

do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn

TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ biên
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt,
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

4

TCVN 4054 : 2005

Tiêu chuẩn việt nam

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế
Highway - Specifications for design

1 Phạm vi áp dụng
1.1

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường

ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao...
TCVN
T I ª U C H U È N V I Ö T N A M
TCVN 4054 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3
§3êng « t« -u cÇu thiÕt
Highway
-
Specifications for design
Néi - 2005
TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế Highway - Specifications for design - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế Highway - Specifications for design - Người đăng: quanghiengtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TCVN 4054 : 2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế Highway - Specifications for design 9 10 255