Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 7285:2003

Được đăng lên bởi hung-hoang1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7285 : 2003
TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – KHỔ GIẤY VÀ CÁCH TRÌNH BÀY TỜ GIẤY VẼ
Technical product documentation – Sizes and layout of drawing sheets
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định khổ giấy và cách trình bày các tờ giấy in sẵn dùng cho các bản vẽ kỹ
thuật trong mọi lĩnh vực.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 8-20 : 2002 (ISO 128-20) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20:
Các quy ước cơ bản về nét vẽ.
ISO 216:1975 Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B
series (Giấy viết và các loại vật liệu in – Các kích thước sau khi xén – dãy A và B).
ISO 3098-1 : 1974 Technical drawings – Lettering – Part 1: Currently used characters (Bản vẽ kỹ
thuật – Chữ viết – Phần 1: Chữ thường dùng).
ISO 7200 : 1984 Technical drawings – Titlle block (Bản vẽ kỹ thuật – Khung tên)
ISO 9958-1 : 1992 Draughting media for Technical – drawings – Draughting film with polyester
base – part 1 – Requirements and marking (Vật liệu vẽ dùng cho các bản vẽ kỹ thuật – Phim để
vẽ có nền polyester – Phần 1: Yêu cầu và đánh dấu).
ISO 9961 : 1992 Draughting media for Technical drawings – Natural tracing paper (Vật liệu vẽ
dùng cho các bản vẽ kỹ thuật – Giấy can).
3. Khổ giấy
3.1. Các khổ giấy theo dãy ISO – A
Bản vẽ gốc cần thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất đảm bảo sự sáng sủa và độ chính xác cần thiết.
Kích thước ưu tiên của các tờ giấy đã xén và chưa xén cũng như kích thước vùng vẽ và theo
dãy chính ISO-A (xem ISO 216) cho trong bảng 1.
Bảng 1 – Kích thước của tờ giấy đã xén, chưa xén và kích thước vùng vẽ
Kích thước tính bằng milimét
Tờ giấy đã xén (T)
Ký hiệu

Hình vẽ

)
a1
1

)
b1
1

Vùng vẽ

Tờ giấy chưa xén (U)

a2

b2

a3

b3

± 0,5

± 0,5

±2

±2

A0

1

841

1189

821

1159

880

1230

A1

1

594

841

574

811

625

880

A2

1

420

594

400

564

450

625

A3

1

297

420

277

390

330

450

A4

2

210

297

180

277

240

330

Chú thích – Các khổ lớn hơn A0, xem ISO 216.
1) Dung sai, xem ISO 216

Ký hiệu của khổ giấy phải đặt ở lề dưới, tại góc phải (xem hình 5)
3.2. Các khổ giấy kéo dài
Nên tránh dùng khổ giấy kéo dài. Khi cần có thể tạo ra khổ giấy kéo dài bằng cách kết hợp kích
thước cạnh ngắn của một khổ giấy (ví dụ A3) với kích thước của cạnh dài của khổ giấy lớn hơn
khác (ví dụ A1). Đối với ví dụ trên, kết quả sẽ được khổ giấy mới được ký hiệu là A3.1. Cấu trúc
của hệ thống khổ giấy được thể hiện ở hình 3.

Hình 3 – Cấu trúc của hệ thống khổ giấy
4. Cách trình bày
4.1. Khung tên
Kích thước ...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7285 : 2003
TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM – KHỔ GIẤY VÀ CÁCH TRÌNH BÀY TỜ GIẤY VẼ
Technical product documentation – Sizes and layout of drawing sheets
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định khổ giấy cách trình bày các tờ giấy in sẵn dùng cho các bản vẽ kỹ
thuật trong mọi lĩnh vực.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 8-20 : 2002 (ISO 128-20) Bản vẽ kỹ thuật Nguyên tắc chung về biểu diễn Phần 20:
Các quy ước cơ bản về nét vẽ.
ISO 216:1975 Writing paper and certain classes of printed matter Trimmed sizes A and B
series (Giấy viết và các loại vật liệu in – Các kích thước sau khi xén – dãy A và B).
ISO 3098-1 : 1974 Technical drawings Lettering – Part 1: Currently used characters (Bản vẽ kỹ
thuật – Chữ viết – Phần 1: Chữ thường dùng).
ISO 7200 : 1984 Technical drawings – Titlle block (Bản vẽ kỹ thuật – Khung tên)
ISO 9958-1 : 1992 Draughting media for Technical drawings Draughting film with polyester
base part 1 Requirements and marking (Vật liệu vẽ dùng cho các bản vẽ kỹ thuật Phim để
vẽ có nền polyester – Phần 1: Yêu cầu và đánh dấu).
ISO 9961 : 1992 Draughting media for Technical drawings Natural tracing paper (Vật liệu vẽ
dùng cho các bản vẽ kỹ thuật – Giấy can).
3. Khổ giấy
3.1. Các khổ giấy theo dãy ISO – A
Bản vẽ gốc cần thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất đảm bảo sự sáng sủa và độ chính xác cần thiết.
Kích thước ưu tiên của các tờ giấy đã xén chưa xén cũng như kích thước vùng vẽ theo
dãy chính ISO-A (xem ISO 216) cho trong bảng 1.
Bảng 1 – Kích thước của tờ giấy đã xén, chưa xén và kích thước vùng vẽ
Kích thước tính bằng milimét
Ký hiệu Hình vẽ
Tờ giấy đã xén (T) Vùng vẽ Tờ giấy chưa xén (U)
)1
1
a
)1
1
b
a
2
± 0,5
b
2
± 0,5
a
3
± 2
b
3
± 2
A0 1 841 1189 821 1159 880 1230
A1 1 594 841 574 811 625 880
A2 1 420 594 400 564 450 625
A3 1 297 420 277 390 330 450
A4 2 210 297 180 277 240 330
Chú thích – Các khổ lớn hơn A0, xem ISO 216.
1) Dung sai, xem ISO 216
TCVN 7285:2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 7285:2003 - Người đăng: hung-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TCVN 7285:2003 9 10 275