Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 7570 : 2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN
T I ª U C H U È N V I Ö T N A M
TCVN 7570 : 2006
XuÊt b¶n lÇn 1
Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a
Yªu cÇu kü thuËt
Aggregates for concrete and mortar
Specifications
Hµ Néi 2006
TCVN 7570 : 2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 7570 : 2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TCVN 7570 : 2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa 9 10 385