Ktl-icon-tai-lieu

TCVN ISO

Được đăng lên bởi ngaycuoinam2005
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN
TIªU CHUÈN quèc gia * national standard
TCVN ISO 9000 : 2007
ISO 9000 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3
Third edition
HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng
c¬ së vµ tõ vùng
Quality management systems
Fundamentals and vocabulary
Néi - 2007
TCVN ISO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN ISO - Người đăng: ngaycuoinam2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TCVN ISO 9 10 114