Ktl-icon-tai-lieu

TCVN Tp đông lạnh nhanh

Được đăng lên bởi Khuong Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

DỰ THẢO 2

TCVN ....:2012
CAC/RCP 8-1976, Rev.3-2008
Xuất bản lần 1

QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI CHẾ BIẾN VÀ XỬ LÝ
THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH NHANH
Code of practice for the processing and handling of quick frozen foods

HÀ NỘI  2012

Lời nói đầu
TCVN …….:2012 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 8-1976;
TCVN …….:2012 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy
sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN….. :2012

Quy phạm thực hành đối với chế biến và xử lý
thực phẩm đông lạnh nhanh
Code of practice for the processing and handling of quick frozen foods
1 Phạm vi áp dụng
Quy phạm này áp dụng cho các quá trình tiếp nhận, chuẩn bị, chế biến, xử lý, bảo quản, vận chuyển, phân
phối và bán lẻ các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh như rau, quả, ngũ cốc, cá, thịt, gia cầm và các
sản phẩm của chúng, bánh nướng và các loại sản phẩm bột nhào. Quy phạm này không áp dụng cho các
loại đá thực phẩm, kem và sữa.
Mục tiêu của quy phạm là hướng dẫn chế biến và xử lý thực phẩm đông lạnh nhanh nhằm bảo đảm tính
an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác trong sản xuất thực phẩm đông lạnh nhanh, gồm các quy định
chất lượng chủ yếu, quy định về thành phần và ghi nhãn sản phẩm theo các tiêu chuẩn Codex. Tài liệu
hướng dẫn, nhấn mạnh vào việc quản lý chuỗi lạnh, cùng với quy phạm thực hành vệ sinh tốt, quy phạm
thực hành sản xuất tốt và Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) được mô tả ở Phụ lục
về HACCP của Những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CAC/RCP 1-1969). Trong quy phạm mô
tả chương trình tiên quyết, gồm các yêu cầu chính về vệ sinh trong quá trình sản xuất thực phẩm đông
lạnh nhanh phải được thực hiện trước khi áp dụng HACCP.
Các quy định về vệ sinh thực phẩm trong tài liệu này là phần bổ sung và phải được sử dụng cùng với
Những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CAC/RCP 1-1969). Quy phạm này phải được sử dụng
cùng với các tiêu chuẩn Codex khác, gồm Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn (CODEX STAN 1-1985), các
quy phạm thực hành vệ sinh (như Quy phạm thực hành vệ sinh trong vận chuyển lương thực ở dạng rời
và dạng nửa bao gói (CAC/RCP 47-2001), Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thịt (CAC/RCP 58-2005),
các quy phạm thực hành (ví dụ như Quy phạm thực hành đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản
(CAC/RCP 52-2003) cũng như các tài liệu Hướng dẫn xác nhận tính hợp lệ của các biện pháp kiểm soát
an toà...
TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
DỰ THẢO 2
TCVN ....:2012
CAC/RCP 8-1976, Rev.3-2008
Xuất bản lần 1
QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI CHẾ BIẾN VÀ XỬ LÝ
THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH NHANH
Code of practice for the processing and handling of quick frozen foods
HÀ NỘI 2012
TCVN Tp đông lạnh nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN Tp đông lạnh nhanh - Người đăng: Khuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TCVN Tp đông lạnh nhanh 9 10 856