Ktl-icon-tai-lieu

TCVN về an toàn nổ

Được đăng lên bởi Chieu Cu Xuan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiêu chuẩn việt nam

TCVN 3255 : 1986
Nhóm T

An toàn nổ - Yêu cầu chung
Explosion safety- General requirements
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3255: 1979.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận
chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành môi tr|ờng nguy hiểm nổ.
Riêng đối với các quá trình sản xuất đặc biệt nh| mỏ; sản xuất, bảo quản và vận chuyển vật
liệu nổ v.v... ngoài tiêu chuẩn này, cần phải có các tiêu chuẩn riêng.
1. Những quy định chung
1.1.
An toàn nổ cho các quá trình sản xuất phải đ|ợc đảm bảo bằng các biện pháp tổ
chức và kĩ thuật, phòng ngừa nổ và bảo vệ nổ.
1.2.
Những yếu tố đặc tn|ng cho tính nguy hiểm nổ bao gồm:
áp suất lớn nhất khi nổ và nhiệt độ nổ;
Tốc độ tăng áp suất khi nổ;
áp suất ở h|ớng chính của sóng xung kích;
1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

tính chất phá huỷ và gây cháy của môi tr|ờng nguy hiểm nổ.
Những yếu tố nguy hiểm và có hại ảnh h|ởng đến con ng|ời do hậu quả nổ bao
gồm:
Sóng xung kích có áp suất ở h|ớng chính v|ợt quá giá trị cho phép;
Lửa;
Các kết cấu, thiết bị, đ|ờng ống, nhà cửa và công trình bị phá huỷ và các mảnh vỡ
của chúng văng ra;
Các chất có hại đ|ợc hình thành và (hoặc) thoát ra từ các thiết bị vỡ hỏng khi nổ
nồng độ trong không khí nơi làm việc v|ợt quá giới hạn cho phép.
Những yêu cầu về phòng ngừa nổ
Để phòng ngừa nổ phải loại trừ:
Sự hình thành môi tr|ờng nguy hiểm nổ;
Sự xuất hiện các nguồn kích nổ.
Môi tr|ờng nguy hiểm nổ có thể đ|ợc tạo thành bởi:
Hỗn hợp các chất (hơi, khí và bụi) với không khí và các chất ô xí hoá khác (ôxi,
ozôn, clo và các chất ôxítnitơ v.v...) .
Các chất có khuynh h|ớng chuyển hoá dẫn đến nổ (axêtylen, ôzôn, hyđragin v.v...)
Nguồn kích thích nổ bao gồm:
Ngọn lửa trần và các vật bị nung nóng;
Các hiện t|ợng phóng điện;
Nhiệt l|ợng toả ra từ các phản ứng hoá học và các tác động cơ học;

Tiêu chuẩn việt nam

2.4.

2.5.

TCVN 3255 : 1986

Tia lửa do ma sát và va đập;
Sóng xung kích;
Bức xạ điện từ và các bức xạ khác.
Để ngăn ngừa khả năng hình thành môi tr|ờng nguy hiểm nổ và đảm bảo nồng độ
các chất nguy hiểm nổ trong vùng không khí nơi sản xuất không v|ợt quá giới hạn
cháy d|ới, có tính đến hệ số an toàn phải đảm bảo:
Sử dụng các thiết bị sản xuất kiểu kín;
Sử dụng thông gió làm việc và thông gió sự cố;
Dẫn môi tr|ờng nguy hiểm nổ và các chất có khả năng hình thành môi tr|ờng nguy
hiểm nổ ra ngoài;
Kiểm tra thành phần môi tr|ờngkhông khí.
Để ngăn ngừà sự hình thành môi tr|ờng nguy hiểm nổ ở bên trong thiết bị công
nghệ ph...
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 3255 : 1986
Nhãm T
An toµn næ - Yªu cÇu chung
Explosion safety- General requirements
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 3255: 1979.
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ an toµn næ cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn
chuyÓn, b¶o qu¶n, trong ®ã cã c¸c chÊt cã kh n¨ng h×nh thµnh m«i tr|êng nguy hiÓm næ.
Riªng ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt nh| má; s¶n xuÊt, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn vËt
liÖu næ v.v... ngoµi tiªu chuÈn nµy, cÇn ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn riªng.
1. Nh÷ng quy ®Þnh chung
1.1. An toµn næ cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®|îc ®¶m b¶o b»ng c biÖn ph¸p tæ
chøc kÜ thuËt, phßng ngõa næ vµ b¶o vÖ næ.
1.2. Nh÷ng yÕu tè ®Æc tn|ng cho tÝnh nguy hiÓm næ bao gåm:
¸p suÊt lín nhÊt khi næ vµ nhiÖt ®é næ;
c ®é t¨ng ¸p suÊt khi næ;
¸p suÊt ë h|íng chÝnh cña sãng xung kÝch;
tÝnh chÊt ph¸ huû vµ g©y ch¸y cña m«i tr|êng nguy hiÓm næ.
1.3. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ¶nh h|ëng ®Õn con ng|êi do hËu qu¶ næ bao
gåm:
Sãng xung kÝch cã ¸p suÊt ë h|íng chÝnh v|ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp;
Löa;
C¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ, ®|êng èng, nhµ cöa vµ c«ng tr×nh bÞ ph¸ huû vµ c¸c m¶nh vì
cña chóng v¨ng ra;
C¸c chÊt cã h¹i ®|îc h×nh thµnh vµ (hoÆc) tho¸t ra tõ c¸c tht bÞ vì háng khi næ
nång ®é trong kh«ng khÝ n¬i lµm viÖc v|ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp.
2. Nh÷ng yªu cÇu vÒ phßng ngõa næ
2.1. §Ó phßng ngõa næ ph¶i lo¹i trõ:
Sù h×nh thµnh m«i tr|êng nguy hiÓm næ;
xuÊt hiÖn c¸c nguån kÝch næ.
2.2. M«i tr|êng nguy hiÓm næ cã thÓ ®|îc t¹o thµnh bëi:
Hçn hîp c¸c chÊt (h¬i, khÝ vµ bôi) víi kh«ng khÝ vµ c¸c chÊt « xÝ ho¸ kh¸c («xi,
oz«n, clo vµ c¸c chÊt «xÝtnit¬ v.v...) .
C¸c chÊt cã khuynh h|íng chuyÓn ho¸ dÉn ®Õn næ (axªtylen, «z«n, hy®ragin v.v...)
2.3. Nguån kÝch thÝch næ bao gåm:
Ngäna trÇn vµc vËt bÞ nung nãng;
C¸c hiÖn t|îng phãng ®iÖn;
NhiÖt l|îng to¶ ra tõ c¸c ph¶n øng ho¸ häc vµ c¸c t¸c ®éng c¬ häc;
TCVN về an toàn nổ - Trang 2
TCVN về an toàn nổ - Người đăng: Chieu Cu Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TCVN về an toàn nổ 9 10 938