Ktl-icon-tai-lieu

TCVN4054 2005 thiết kế đường ô tô

Được đăng lên bởi Trung Vu
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TI ªU CHU ÈN VI ÖT NAM

TCVN 4054 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3

§êng « t«  yªu cÇu thiÕt kÕ
Highway  Specifications for design

Hµ Néi  2005

TCVN 4054 : 2005

2

TCVN 4054 : 2005
Môc lôc

Trang
1

Ph¹m vi ¸p dông................................................................................................................... 5

2

Tµi liÖu viÖn dÉn..................................................................................................................... 5

3

Quy ®Þnh chung...................................................................................................................... 6

4

MÆt c¾t ngang...................................................................................................................... 10

5

B×nh ®å vµ mÆt c¾t däc........................................................................................................19

6

Sù phèi hîp c¸c yÕu tè cña tuyÕn......................................................................................25

7

NÒn ®êng.............................................................................................................................. 27

8

¸o ®êng vµ kÕt cÊu lÒ gia cè..............................................................................................34

9

ThiÕt kÕ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc........................................................................40

10

CÇu, cèng, hÇm vµ c¸c c«ng tr×nh vît qua dßng ch¶y.......................................................46

11

Nót giao th«ng...................................................................................................................... 50

12

Trang thiÕt bÞ an toµn giao th«ng trªn ®êng.......................................................................58

13

C¸c c«ng tr×nh phôc vô........................................................................................................60

14

B¶o vÖ m«i trêng.................................................................................................................64

3

TCVN 4054 : 2005

Lêi nãi ®Çu

TCVN 4054 : 2005 thay thÕ TCVN 4054 : 1998.
TCVN 4054 : 2005

do TiÓu ban Kü thuËt Tiªu chuÈn

TCVN/TC98/SC2 C«ng tr×nh giao th«ng ®êng bé hoµn thiÖn ¶i
trªn c¬ së dù th¶o ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng VËn t¶i,Tæng côc
Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng xÐt duyhiÖn Öt, Bé Khoa häc vµ
C«ng nghÖ ban hµnh.

4

TCVN 4054 : 2005

Tiªu chuÈn viÖt nam

TCVN 4054 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3

§êng « t«  Yªu cÇu thiÕt kÕ
Highway  Sp...
TCVN
T I ª U C H U È N V I Ö T N A M
TCVN 4054 : 2005
XuÊt b¶n lÇn 3
§êng « t« yªu cÇu thiÕt
Highway
Specifications for design
Hµ Néi 2005
TCVN4054 2005 thiết kế đường ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN4054 2005 thiết kế đường ô tô - Người đăng: Trung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
TCVN4054 2005 thiết kế đường ô tô 9 10 984