Ktl-icon-tai-lieu

TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế

Được đăng lên bởi 092-leanh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 9249 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TCXDVN-51:2008

BỘ XÂY DỰNG

TCXDVN 51 : 2008
THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Drainage and sewerage - External Networks and Facilities
Design Standard

DỰ THẢO BÁO CÁO CUỐI CÙNG
(Các bạn có thể sử dụng bản này để tham khảo
trong khi chờ bản chính thức sẽ được phát hành trong năm 2008)

HÀ NỘI 1/2008
http://www.nuoc.com.vn

1
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này

TCXDVN-51:2008

THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1.

PHẠM VI ÁP DỤNG
.

1.1. Tiêu chuNn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và
nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài)
của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
Ghi chú:
Khi thiết kế các hệ thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn
liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.
2.

2.1

QUI ĐNNH CHUNG

Khi thiết kế hệ thống thoát nước phải xem xét các giải pháp cơ bản của sơ đồ
thoát nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế qui hoạch của các đô thị, khu
dân cư tập trung và khu công nghiệp,...
Các phương án thiết kế phải chú ý tới khả năng tận dụng nước thải đã được xử
lý để tái sử dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi
trồng thủy sản.

2.2

Khi lựa chọn hệ thống và sơ đồ thoát nước phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức
độ đảm bảo vệ sinh của các công trình thoát nước hiện có và khả năng tiếp tục
sử dụng chúng.

2.3

Khi thiết kế thoát nước cho các điểm dân cư, cho phép sử dụng các kiểu hệ
thống thoát nước: chung, riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống hỗn
hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trình thoát
nước hiện có, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

2.4

Đối với hệ thống thoát nước mưa, nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng hệ
thống mương máng hở và phải chú ý xử lý phần nước mưa bị nhiễm bNn.

2.5

Hệ thống thoát nước của các xí nghiệp công nghiệp thường thiết kế theo kiểu
riêng hoàn toàn, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom
toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sinh hoạt.

2.6

Khi thiết kế thoát nước cho các cơ sở công nghiệp cần xem xét:
- Khả năng thu hồi các chất quí có trong nước thải sản xuất.
- Khả năng giảm lượng nước thải sản xuất xả ra môi trường bên ngoài bằng
cách áp dụng quá trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn
toàn bộ, một phần hoặc lấy nước thải của phân xưởng này để sử dụng cho phân
xưởng khác.
Ghi chú:
Chỉ cho ...
TCXDVN-51:2008
http://www.nuoc.com.vn
3
2.8 Vic x nước thi sn xut vào h thng thoát nước và công trình x lý nước
thi đô th cn phi căn c vào thành phn các cht ô nhim có trong nước thi
sn xut, ch tiêu kinh tế kĩ thut ca h thng thoát nước và yêu cu v sinh
khi x nước thi vào ngun tiếp nhn.
Trong trường hp này, nước thi sn xut phi đảm bo các yêu cu sau:
- Không nh hưởng xu ti s hot động ca đường cng t
hoát nước và công
trình x lý nước thi.
- Có nng độ cht lơ lng và cht ni không quá 500 mg/l.
- Không cha các cht có kh năng phá hy vt liu, dính bám lên thành ng
hoc làm tc cng thoát nước và các công trình khác ca h thng thoát nước.
- Không cha các cht d cháy (du, xăng …) và các cht khí hoà tan có th
to thành hn hp n t
rong đường ng hoc công trình thoát nước.
- Không cha các cht độc có nng độ nh hưởng xu ti quá trình x lý sinh
hc hoc ti vic x nước thi vào ngun tiếp nhn.
Ghi chú:
Nếu nước thi sn xut không đảm bo các yêu cu nói trên phi x lý sơ b ti ch.
Mc độ x lý sơ b cn phi được chp nhn ca cơ quan qun lý môi trường và
đơn v thoát nước địa phương.
2.9 Khi ni đường cng thoát nước thi ca các cơ s sn xut vào mng lưới ca
đô th thì tng cơ s phi có cng x và giếng kim tra riêng, đặt ngoài phm
vi cơ s.
Ghi chú:
Cho phép đặt cng dn chung nước thi sn xut các nhà máy, xí nghip sau giếng
kim tra ca tng cơ s.
2.10 Nước thi có cha các cht độc hi và vi trùng gây dch bnh trước khi x vào
mng lưới thoát nước ca đô th hoc khu dân cư phi được kh độc và kh
trùng.
2.11 Không cho phép x nhiu loi nước thi vào cùng môt mng lưới thoát nước,
nếu như vic trn các loi nước thi vi nhau có th to thành các cht độc, khí
n hoc các cht không tan vi s lượng ln.
2.12 Không được x nước thi sn xut có nng độ cht ô nhim cao tp trung thành
tng đợt. Trường hp khi lượng và thành phn nước thi thay đổi quá ln
trong ngày cn phi thiết kế b điu hoà.
2.13 Ngoài vic tuân th các qui định nêu trong tiêu chuNn này, sơ đồ công ngh
phương pháp x lý, các thông s để tính toán công trình x lý và bùn cn nước
thi sn xut còn cn phi da theo các quy định, các tiêu chuNn thiết kế
y
dng các xí nghip công nghip tương ng, các tài liu ca cơ quan nghiên cu
khoa hc và kinh nghim qun lý các công trình tương t.
2.14 Mc độ x lý nước thi trước khi x vào ngun tiếp nhn được xác định
bng tính toán trên cơ s đảm bo các điu kin v sinh theo quy định ca các
tiêu chuNn môi trường Vit Nam và được cơ qua
n qun lý môi trường chp
thun.
2.15 Các công trình x lý nước thi ca cơ s công nghip nên b trí trong phm vi
đất đai ca cơ s đó.
Vui lòng ghi rõ nuoc.com.vn khi phát hành tài liệu này
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế - Người đăng: 092-leanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
TCXDVN-51:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài tiêu chuẩn thiết kế 9 10 100