Ktl-icon-tai-lieu

Template in C++

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Template in C++

1

• Mục đích của template (mẫu) là hỗ trợ tái sử dụng mã.
• Có 2 loại mẫu: hàm mẫu (template function) và lớp
mẫu (template class).
• Hàm/lớp mẫu là hàm/lớp tổng quát (generic
function/class), không phụ thuộc kiểu dữ liệu.
– Mã người dùng phải khai báo kiểu dữ liệu cụ thể khi sử
dụng hàm/lớp mẫu.

• Khai báo hàm/lớp mẫu chỉ tạo “khung”.
– Trình biên dịch sẽ tạo mã thực thi từ “khung” chỉ khi nào
lớp/hàm mẫu được dùng đến.

2

Hàm mẫu
• Giải thuật độc lập với kiểu dữ liệu được xử lý.
Ví dụ: Tìm số lớn nhất: max = (a > b) ? a : b;

• Cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình
int max(int a, int b) {
return a > b ? a : b;
}
int m = 43, n = 56;
cout << max(m, n) << endl; // 56
double x = 4.3, y = 5.6;
cout << max(x, y) << endl; // 5

• Quá tải hàm max() là một giải pháp.
double max(double a, double b);

3

• Quá tải hàm sẽ gây ra tình trạng “lặp lại mã”.
→ Sử dụng hàm mẫu.
template <class TYPE>
TYPE max(const TYPE & a, const TYPE & b) {
return a > b ? a : b;
}
int m = 43, n = 56;
cout << max(m, n) << endl;

// 56

double x = 4.3, y = 5.6;
cout << max(x, y) << endl;

// 5.6

• Chương trình vẫn thực thi với kiểu dữ liệu string.
string s = "abc", t = "xyz";
cout << max(s, t) << endl;

// xyz

4

template <class TYPE>
int count(const TYPE *array, int size, TYPE val) {
int cnt = 0;
for (int i = 0; i < size; i++)
if (array[i] == val) cnt++;
return cnt;
}
double b[3] = {3, -12.7, 44.8};
string c[4] = {"one", "two", "three", "four"};
cout << count(b, 3, 3) << endl;

// illegal

cout << count(c, 4, "three");

// illegal

cout << count(b, 3, 3.0) << endl;

// legal

cout << count(c, 4, string(“three”));

// legal

5

Mô phỏng mảng hai chiều
template <class TYPE>
void dim2(TYPE ** & prow, int rows, int cols) {
TYPE * pdata = new TYPE [rows * cols];
prow = new TYPE * [rows];
for (int i = 0; i < rows; i++)
prow[i] = pdata + i * cols;
}

6

template <class TYPE>
void display(TYPE **a, int rows, int cols) {
for (int i = 0; i < rows; i++) {
for (int j = 0; j < cols; j++)
cout << a[i][j] << ' ';
cout << endl;
}
}
/* ----------------------------------------- */
template <class TYPE>
void free2(TYPE **pa) {
// free 2D memory
delete [] *pa;
// free data
delete [] pa;
// free row pointers
}
7

int main() {
int **a;
dim2(a, rows, cols);
// 2D array of integers
int inum = 1;
for (i = 0; i < rows; i++)
for (j = 0; j < cols; j++)
a[i][j] = i + j;
display(a, rows, cols);
free2(a);
double **b;
dim2(b, rows, cols);
// 2D array of doubles
for (i = 0; i < rows; i++)
for (j = 0; j...
1
Template in C++
2
•Mc đích ca template (mu) là h tr tái s dng mã.
•Có 2 loi mu: hàm mu (template function) và lp
mu (template class).
•Hàm/lp mu là hàm/lp tng quát (generic
function/class), không ph thuc kiu d liu.
–Mã người dùng phi khai báo kiu d liu c th khi s
dng hàm/lp mu.
Khai báo hàm/lp mu ch to “khung”.
Trình biên dch s to mã thc thi t “khung” ch khi nào
lp/hàm mu được dùng đến.
Template in C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Template in C++ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Template in C++ 9 10 133