Ktl-icon-tai-lieu

texturing và blending

Được đăng lên bởi phan-khanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn 2
TEXTURING VÀ BLENDING
I.

Mục tiêu
Bài tập lớn 2 chủ yếu giúp sinh viên làm quen với kĩ thuật dán texture và blending.

II.

Mô hình
Chương trình bao gồm mô hình robot và mô hình căn phòng.

1. Mô hình robot
Tương tự bài tập lớn 1 nhưng bánh xe của robot được dán texture như hình bên dưới

Hình 1: Hình chiếu mặt robot

Hình 2: Hình chiếu cạnh trái
robot

Hình 3: Hình chiếu cạnh phải
robot

2. Mô hình căn phòng
Là một hình lập phương cạnh 15 với các mặt được dán texture như hình bên dưới

Hình 4: Hình sàn nhà

Hình 5: Hình tường 1

Hình 6: Hình tường 2

Hình 7: Hình tường 3

Hình 8: Hình tường 4

Hình 9: Hình trần nhà

III.

Yêu cầu

Viết một chương trình OpenGL trên GLUT bao gồm những yêu cầu sau. Sinh viên sử
dụng mã khởi động (initial code) để hiện thực chương trình.

1. Các yêu cầu của bài tập lớn 1
Chương trình phải thực hiện được những yêu cầu của bài tập lớn 1. Điểm cho mỗi yêu
cầu trong bài tập lớn 1 được chia đôi. Như vậy hoàn thành bài tập lớn 1 sinh viên có 5
điểm.

2. Dán texture
 Dán texture cho sàn nhà, bốn bức tường và trần nhà: mỗi phần 0.25 điểm.
 Dán texture cho vành bánh xe: 0.5 điểm.
 Dán texture cho hai mặt bánh xe: mỗi phần 0.5 điểm.

3. Blending
 Vẽ được hình phản xạ của robot dưới sàn nhà: 0.5 điểm.
 Blending hình phản xạ với sàn nhà: 0.5 điểm.

4. Di chuyển
Robot chỉ di chuyển trong phạm vi căn phòng: 0.5 điểm

5. Điều khiển camera
 Nhấn ‘l’ để giảm giá trị của camera_lookAt đi 0.1 (không được nhỏ hơn 0): 0.25
điểm
 Nhấn ‘L’ để tăng giá trị của camera_lookAt thêm 0.1 (không được lớn hơn kích
thước phòng): 0.25 điểm

IV.

Mã khởi động

Sinh viên download file Assignment 02.zip từ trang Web của môn học. Khi giải nén
file này, sẽ có được các file sau:
supportClass.h, supportClass.cpp
Mess.h, Mess.cpp
Tga.h
robot.cpp
*.tga
Assignment 02.pdf

Các class hỗ trợ
Vẽ các đối tượng đơn giản tạo nên robot
Hỗ trợ việc dán texture
Chương trình khởi tạo
Các file texture
File mô tả nội dung bài tập lớn

Ngoài ra còn có thư mục Demo chứa chương trình thực thi mẫu.
Sinh viên KHÔNG được phép include thêm thư viện khác vào trong file. Sinh viên có
thể thêm hàm tùy ý nhưng CHỈ trong file Mess.cpp và robot.cpp vì khi nộp sinh viên chỉ
nộp 2 file này.

Hình 10: Hình robot trong phòng

V.

Nộp bài

Khi nộp bài, sinh viên sử dụng account đã được cấp phát để nộp bài qua mạng. Sinh
viên chỉ nộp hai file Mess.cpp và robot.cpp. File được nộp phải là file chương trình gốc,
SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC NÉN FILE KHI NỘP BÀI.
Thời hạn chót để nộp ...
Bài tp ln 2
TEXTURING VÀ BLENDING
I. Mc tiêu
Bài tp ln 2 ch yếu giúp sinh viên làm quen với kĩ thuật dán texture và blending.
II. Mô hình
Chương trình bao gồm mô hình robot và mô hình căn phòng.
1. Mô hình robot
Tương tự bài tp ln 1 nhưng bánh xe của robot được dán texture như hình bên dưới
Hình 1: Hình chiếu mt robot
Hình 2: Hình chiếu cnh trái
robot
Hình 3: Hình chiếu cnh phi
robot
2. hình căn phòng
Là mt hình lập phương cnh 15 vi các mặt được dán texture như hình bên dưới
texturing và blending - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
texturing và blending - Người đăng: phan-khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
texturing và blending 9 10 541