Ktl-icon-tai-lieu

Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở khai thác cát

Được đăng lên bởi dinhdai7b
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2750 /SXD-VLXD

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2013.

THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121
tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thái Dương.
Căn cứ Quyết định số: 1062/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ
quyền hạn của UBND cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây
dựng;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số
83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công
thương qui định về lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu tư
xây dựng mỏ khoáng sản rắn;
Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thái Dương tại Tờ trình
số: 06/TTr-TD, ngày 08/9/2013 về việc xin tham gia ý kiến về Thiết cơ sở của
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121 tại xã Cẩm Thành,
huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu có liên quan, Sở Xây dựng tham
gia ý kiến về Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác
mỏ cát số 121 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; với các
nội dung chính như sau:
I. Thông tin chung về Dự án:
1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121
tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Thái Dương; Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2801036202 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Thanh Hoá cấp ngày 01/3/2011;
3. Đơn vị lập Dự án và Thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần vật tư xây dựng
An Phát;
4. Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường;
5. Công suất thiết kế: 14.200 m3 /năm;
6. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản:

1

- Hệ thống khai thác: Thiết kế áp dụng Hệ thống khai thác khấu theo lớp
bằng, xúc bốc trực tiếp bằng máy xúc thuỷ lực lên phương tiện vận tải tại
gương khai thác;
- Chế biến khoáng sản: Phân loại sản phẩm bằng hệ thống sàng ống C125b, công suất 120m3/ca, để phân chia các loại kích cỡ sản phẩm;
7. Địa điểm xây dựng: Tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh
Hoá;
8. Tổng diện tích sử dụng đất: 7,6846 ha,...
UBND TỈNH THANH HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 2750 /SXD-VLXD Thanh Hoá, ngày 10 tháng 9 năm 2013.
THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121
tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thái Dương.
Căn cứ Quyết định số: 1062/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức
của quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện nhiệm vụ
quyền hạn của UBND cấp về lĩnh vực quản nhà nước thuộc ngành xây
dựng;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng công trình Nghị định số
83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Thông số: 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công
thương qui đnh về lập, thẩm định phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu
xây dựng mỏ khoáng sản rắn;
Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thái Dương tại Tờ trình
số: 06/TTr-TD, ngày 08/9/2013 về việc xin tham gia ý kiến về Thiết cơ sở của
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121 tạiCẩm Thành,
huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu có liên quan, Sở Xây dựng tham
gia ý kiến về Thiết kế sở của Dự án đầu y dựng công trình khai thác
mỏ cát số 121 tại Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; với các
nội dung chính như sau:
I. Thông tin chung về Dự án:
1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát số 121
tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá;
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Thái Dương; Giấy chứng
nhận đăng doanh nghiệp số: 2801036202 do SKế hoạch Đầu tỉnh
Thanh Hoá cấp ngày 01/3/2011;
3. Đơn vị lập Dự án Thiết kế sở: Công ty cổ phần vật xây dựng
An Phát;
4. Mục tiêu đầu tư: Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường;
5. Công suất thiết kế: 14.200 m
3
/năm;
6. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản:
1
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở khai thác cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở khai thác cát - Người đăng: dinhdai7b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở khai thác cát 9 10 898