Ktl-icon-tai-lieu

Thanh chịu kéo - nén đúng tâm

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 3: Thanh chòu keùo-neùn ñuùng taâm Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu Trang 1 TTT_03/2013
Chöông 03
THANH CHÒU KEÙO-NEÙN ÑUÙNG TAÂM
I) TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1) Toàn taïi duy nhaát moät thaønh phaàn noäi löïc, löïc doïc
Z
N
treân maët caét ngang.
2) Qui öôùc daáu cuûa noäi löïc:
0
Z
N
khi höôùng ra maët caét (keùo) .
3) Veõ bieåu ñoà noäi löïc löïc doïc
Z
N
:
o Bieåu ñoà löïc doïc hôn bieåu ñoà taûi phaân boá moät baäc.
o Neáu treân ñoà tính coù löïc taäp trung bieåu ñoà
Z
N
coù böôùc nhaûy, giaù trò böôùc nhaûy
baèng giaù trò löïc taäp trung, nhaûy vdöông khi löïc gaây keùo, nhaûy veà aâm khi löïc
gaây neùn.
o
Z
N
cuoái ñoaïn baèng
Z
N
ñaàu ñoaïn coäng hôïp löïc phaân boá treân ñoaïn ñoù (hôïp löïc
phaân boá keùo döông, neùn aâm).
4) Ñònh luaät Hooke:
.
Z Z
E
(
z
: öùng suaát phaùp doïc truïc,
E
: moâñun ñaøn hoài cuûa
vaät lieäu,
z
: bieán daïng daøi doïc truïc)
5)
Z
N
sinh ra öùng suaát phaùp doïc truïc phaân boá ñeàu treân maët caét ngang:
Z
Z
N
F
o
Z
N
: noäi löïc taïi maët caét coù ñieåm tính öùng suaát.
o
F
: dieän tích maët caét ngang coù ñieåm tính öùng suaát.
6) Öùng suaát treân maët caét nghieâng
Z
X
Y
Z
N
1
P
2
P
N
P
Z
A
dz
dz
Z
2
cos
sin 2
2
u Z
Z
uv
Thanh chịu kéo - nén đúng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh chịu kéo - nén đúng tâm - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thanh chịu kéo - nén đúng tâm 9 10 730