Ktl-icon-tai-lieu

Thanh chịu uốn phẳng

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 7 – THANH CHỊU UỐN PHẲNG

Chương

7

Thanh chịu uốn phẳng
A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa
 Uốn thuần túy phẳng: Thanh gọi là chịu uốn thuần tuý nếu trên các mặt

cắt ngang của nó chỉ tồn tại thành phần ứng lực là mômen uốn Mx ( hoặc My ) nằm
trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
 Uốn ngang phẳng: Thanh gọi là chịu uốn ngang phẳng nếu trên các mặt

cắt ngang của nó chỉ có cặp ứng lực là mômen uốn M x, lực cắt Qy ( hoặc My và Qx )
nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
 Tải trọng gây uốn: nằm trong mặt phẳng đi qua trục thanh và vuông góc

với trục thanh
2. Ứng suất trên mặt cắt ngang
2.1. Ứng suất pháp

z 

Mx
y  
Ix

Trong đó
- Mx là mômen uốn nội lực trên mặt cắt ngang
- Ix là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục quán tính chính

trung tâm Ox
- y là tung độ của điểm tính ứng suất

Ghi chú: Mx > 0 khi làm căng thớ dƣới và Mx < 0 khi làm căng thớ trên.
Do (7.1) phải chú ý đến dấu của mô men uốn và tung độ điểm tính ứng suất
nên ta thƣờng dùng công thức kỹ thuật.

z  

Mx
y
Ix

(7.2)

Dấu (+) khi điểm tính ứng suất thuộc vùng chịu kéo và dấu (-) khi điểm tính ứng
Tóm tắt lý thuyết và đề bài tập

Trần Minh Tú - Đại học Xây dựng

1

CHƢƠNG 7 – THANH CHỊU UỐN PHẲNG
suất thuộc vùng chịu nén.

2.2.

Đường trung hoà

 Thớ trung hoà: Thớ vật liệu dọc trục có chiều dài không đổi (không bị co,

không bị dãn) trong quá trình biến dạng do chịu uốn.
 Mặt trung hoà: tập hợp các thớ trung hoà
 Đƣờng trung hoà: giao tuyến của mặt trung hoà với mặt cắt ngang (đi

qua trọng tâm mặt cắt ngang)
 Đƣờng trung hoà chia mặt cắt ngang làm hai phần: phần chịu kéo và

phần chịu nén

2.3. Biểu đồ ứng suất pháp - Ứng suất pháp cực trị
Từ công thứ tính ứng suất pháp (7.1), nhận thấy rằng các điểm càng xa
đƣờng trung hoà thì có trị tuyệt đối của ứng suất càng lớn. Vì các điểm cùng nằm
trên một đƣờng thẳng song song với đƣờng trung hoà có trị số ứng suất nhƣ nhau
nên ta chỉ cần biểu diễn sự biến thiên của ứng suất theo chiều cao mặt cắt ngang.
Biểu đồ ứng suất pháp đi qua gốc toạ độ nhƣ trên hình vẽ, đánh dấu (+) đẻ chỉ ứng
suất kéo, và dấu (-) chỉ ứng suất nén.
 Biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang có 1 trục đối xứng (hình 7.1)
 Biểu đồ ứng suất pháp trên mặt cắt ngang có hai trục đối xứng (hình 7.2)
k
 Điểm K xa đƣờng trung hoà nhất (tung độ ymax ) ở vùng chịu kéo (  z > 0)

sẽ có giá trị ứng suất pháp kéo lớn nhất, kí hiệu là zmax ; c...
CHƢƠNG 7 – THANH CHỊU UỐN PHẲNG
Tóm tắt lý thuyết và đề bài tập Trần Minh Tú - Đại học Xây dựng 1
Chương 7
Thanh chu uốn phẳng
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Định nghĩa
Uốn thuần túy phẳng: Thanh gọi là chịu uốn thuần tnếu trên các mặt
cắt ngang của nó chỉ tồn tại thành phần ứng lực là mômen uốn M
x
( hoặc M
y
) nằm
trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
Uốn ngang phẳng: Thanh gọi là chịu uốn ngang phẳng nếu trên các mặt
cắt ngang của nó chỉ có cặp ứng lực mômen uốn M
x
, lực cắt Q
y
( hoặc M
y
Q
x
)
nằm trong mặt phẳng quán tính chính trung tâm.
Tải trọng gây uốn: nm trong mặt phẳng đi qua trục thanh vuông góc
với trục thanh
2. Ứng suất trên mặt cắt ngang
2.1. Ứng suất pháp

x
z
x
M
y
I

Trong đó
- M
x
là mômen uốn nội lực trên mặt cắt ngang
- I
x
là mômen quán tính của mặt cắt ngang đối với trục quán tính chính
trung tâm Ox
- y là tung độ của điểm tính ứng suất
Ghi chú: M
x
> 0 khi làm căng th dƣới và M
x
< 0 khi làm căng th trên.
Do (7.1) phi cý đến du ca mô men un tung độ đim tính ứng suất
nên ta thƣờng dùng công thc k thut.
x
z
x
M
y
I
(7.2)
Du (+) khi đim nh ứng suất thuộc vùng chu kéo du (-) khi đim nh ng
Thanh chịu uốn phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh chịu uốn phẳng - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thanh chịu uốn phẳng 9 10 885