Ktl-icon-tai-lieu

Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2433 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG V : THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN
CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
5.1 CÁC CƠ SỞ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ
KHÔNG KHÍ
•

Mục đích thành lập sơ đồ điều hoà không khí
Thành lập sơ đồ điều hòa không khí là xác định các quá trình thay đổi trạng thái của
không khí trên đồ thị I-d nhằm mục đích xác định các khâu cần xử lý và năng suất của nó để
đạt được trạng thái không khí cần thiết trước khi cho thổi vào phòng.
• Các cơ sở để thành lập sơ đồ điều hoà không khí
Các sơ đồ điều hòa không khí được thành lập trên các cơ sở sau đây:
a) Điều kiện khí hậu địa phương nơi lắp đặt công trình, để chọn thông số tính toán ngoài
trời: tN và ϕN.
b) Yêu cầu về tiện nghi hoặc công nghệ sản xuất, để chọn thông số tính toán bên trong
công trình: tT và ϕT.
c) Kết quả tính cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm và chất độc hại của công trình, tức phải biết
trước QT, WT và GT cho mỗi khu vực thuộc công trình, điều đó đồng nghĩa với việc đã xác
định được trước hệ số tia của quá trình thay đổi trạng thái của không khí sau khi thổi vào
Q
phòng
εT = T .
WT
d) Điều kiện về vệ sinh và an toàn cho sức khoẻ của con người:
1. Điều kiện về nhiệt độ không khí thổi vào phòng
Nhiệt độ không khí trước khi thổi vào phòng không được quá thấp so với nhiệt độ trong
phòng nhằm tránh gây cảm lạnh cho người sử dụng, cụ thể như sau:
tV ≥ tT - a
(5-1)
- Đối với hệ thống điều hoà không khí thổi từ dưới lên (miệng thổi đặt trong vùng làm
việc) thì: a = 7 oC
- Đối với hệ thống điều hoà không khí thổi từ trên xuống, tức là không khí ra khỏi miệng
thổi phải đi qua không gian đệm trước khi đi vào vùng làm việc: a = 10oC
Nếu điều kiện vệ sinh không thỏa mãn thì phải tiến hành sấy nóng không khí đến nhiệt độ
tV = tT - a thoả mãn điều kiện vệ sinh rồi cho thổi vào phòng.
2. Điều kiện về cung cấp gió tươi
Lượng khí tươi cung cấp phải đầy đủ cho người trong phòng :
GN = n.mk = n.ρk.Vk, kg/s
(5-2)
trong đó:
n - Số người trong phòng, người;
mk- Khối lượng gió tươi cần thiết cung cấp cho 01 người trong một đơn vị thời gian,
kg/s.người;
Vk - Lượng không khí tươi cần cung cấp cho một người trong một đơn vị thời gian,
tra theo bảng 2-8, m3/s.người ;
ρ - Khối lượng riêng của không khí, ρ = 1,2 kg/m3.
Tuy nhiên lưu lượng gió bổ sung không được nhỏ hơn 10% tổng lượng gió cung cấp cho
phòng G (kg/s).

74

5.2 TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
THEO ĐỒ THỊ I-d
5.2.1 Phương trình tính năng suất gió
Từ các phương trình cân bằng nhiệt, ẩm và chất độc hại ta xác định được phương trình
xác định năng suất gió.
- Năng suất gió để thải nhiệt:
QT
...
CHƯƠNG V : THÀNH LP VÀ TÍNH TOÁN
CÁC SƠ ĐỒ ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ
5.1 CÁC CƠ S THÀNH LP SƠ ĐỒ ĐIU HOÀ
KHÔNG KHÍ
Mc đích thành lp sơ đồ điu hoà không khí
Thành lp sơ đồ điu hòa không khí là xác định các quá trình thay đổi trng thái ca
không khí trên đồ th I-d nhm mc đích xác định các khâu cn x lý và năng sut ca nó để
đạt được trng thái không khí cn thiết trước khi cho thi vào phòng.
Các cơ s để thành lp sơ đồ điu hoà không khí
Các sơ đồ đi
u hòa không khí được thành lp trên các cơ s sau đây:
a) Điu kin khí hu địa phương nơi lp đặt công trình, để chn thông s tính toán ngoài
tri: t
N
ϕ
N
.
b) Yêu cu v tin nghi hoc công ngh sn xut, để chn thông s tính toán bên trong
công trình: t
T
ϕ
T
.
c) Kết qu tính cân bng nhit, cân bng m và cht độc hi ca công trình, tc phi biết
trước Q
T
, W
T
và G
T
cho mi khu vc thuc công trình, điu đó đồng nghĩa vi vic đã xác
định được trước h s tia ca quá trình thay đổi trng thái ca không khí sau khi thi vào
phòng
T
T
T
W
Q
=ε
.
d) Điu kin v v sinh và an toàn cho sc kho ca con người:
1. Điu kin v nhit độ không khí thi vào phòng
Nhit độ không khí trước khi thi vào phòng không được quá thp so vi nhit độ trong
phòng nhm tránh gây cm lnh cho người s dng, c th như sau:
t
V
t
T
- a (5-1)
- Đối vi h thng điu hoà không khí thi t dưới lên (ming thi đặt trong vùng làm
vic) thì: a = 7
o
C
- Đối vi h thng điu hoà không khí thi t trên xung, tc là không khí ra khi ming
thi phi đi qua không gian đệm trước khi đi vào vùng làm vic: a = 10
o
C
Nếu điu kin v sinh không tha mãn thì phi tiến hành sy nóng không khí đến nhit độ
t
V
= t
T
- a tho mãn điu kin v sinh ri cho thi vào phòng.
2. Điu kin v cung cp gió tươi
Lượng khí tươi cung cp phi đầy đủ cho người trong phòng :
G
N
= n.m
k
= n.ρ
k
.V
k
, kg/s (5-2)
trong đó:
n - S người trong phòng, người;
m
k
- Khi lượng gió tươi cn thiết cung cp cho 01 người trong mt đơn v thi gian,
kg/s.người;
V
k
- Lượng không khí tươi cn cung cp cho mt người trong mt đơn v thi gian,
tra theo bng 2-8, m
3
/s.người ;
ρ - Khi lượng riêng ca không khí, ρ = 1,2 kg/m
3
.
Tuy nhiên lưu lượng gió b sung không được nh hơn 10% tng lượng gió cung cp cho
phòng G (kg/s).
74
Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí 9 10 385