Ktl-icon-tai-lieu

Thảo Luận : Nén Tín Hiệu

Được đăng lên bởi Nguyen Long
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thảo Luận : Nén Tín Hiệu
+) Định nghĩa:
Nén tín hiệu số là biểu diễn tín hiệu số với số bít ít hơn nhưng thông
tin phải được bảo toàn hoặc mất mát có thể chấp nhận được.
Trong  những  năm  qua,  cùng  với  kỹ  thuật  số  hoá  audio,  kỹ  thuật  nén 
cũng mang lại nhiều thành tựu tốt đẹp. Nó đã góp phần không nhỏ tạo điều 
kiện cho việc xử lý, truyền, lưu trữ ... thông tin đạt hiệu quả cao. Việc số hóa
tín hiệu đã giải quyết được những mâu thuẫn giữa khối lượng thông tin 
khổng lồ, trong khi giải thông của các thiết bị có mức độ. 
Quá trình nén tín hiệu là : 
biện pháp hiệu quả cao trong việc giảm bớt dòng thông tin và nâng cao chất 
lượng âm thanh. 

+) Tại sao cần phải nén tín hiệu?
Nén chính là một cách biểu diễn tín hiệu Audio và Video bằng số lượng số
liệu nhỏ hơn. Điều này tạo ra được những lợi điểm sau:
• Số lượng bộ nhớ cho một nguồn tín hiệu đầu vào sẽ nhỏ đi. Với các thiết
bị ghi mật độ cao như băng từ, nén cho phép thu nhỏ kích thước cho các
thiết bị dân dụng và các thiết bị làm tin ENG.
• Khi làm việc trong điều kiện thời gian thực, nén cho phép giảm nhỏ yêu
cầu về độ rộng băng tần truyền dẫn. Hơn nữa, nén cho phép truyền tải thông
tin nhanh hơn thời gian thực giữa các phương tiện giao tiếp, ví dụ như giữa
băng và đĩa.
• Một định dạng ghi nén có thể sử dụng mật độ ghi thấp hơn và điều này
cho phép chế tạo ra các máy ghi hình ít chịu ảnh hưởng của tác động môi
trường.

Ưu điểm của việc nén tín hiệu: 
 Tiết kiệm băng thông kênh truyền ( trong thời gian thựchoặc nhanh 
hơn).
Kéo dài thời giản sử dụng của thiết bị lưu trữ, giảm chi phí đầu tư cho 
thiết bị lưu trữ. 
 Giảm dung lượng thông tin mà không làm mấttính trung thực của hình 
ảnh. 
Có nhiều phương pháp nén tín hiệu, phương pháp nén bằng cách số hóa 
tín hiệu vẫn tỏ ra hữu hiệu trong mọi thời đại, một mặt nó có thể làm giảm
lượng thông tin không quan trọng một cách đáng kể, mặt khác nó còn 
giúp cho tín hiệu được bảo mật hơn.

+) Các loại nén: 

+ Nén tín hiệu số : Digital Signal Compression   Digital Signal Compressi
on 
+ Nén số liệu       : Data Compression 
 Data Compression 
+ Giảm số liệu     : Data Reduction 
+ Giảm tốc độ bít : Bit Rale Reduction 
+ Mã hóa nguồn  :  Source Coding
Các thông số về nén: 
+ Tỉ số nén:Ví dụ 100Mbit/s nén 20Mbit/s (tỷ số nén 5:1) 
100Mbit/s   nÐn 20Mbit/s (tû sè nÐn 5:1) 
+ Phần trăn nén: Ví dụ 100Mb/s   nén 20Mb/s (tương đương nén 80%). 
+ Sè bít /Symbol: Ví dụ cần 8 bit/pixel nén 2 bit/pixel (tỷ số nén 4:1,75%)
1) Nén Số Tín Hiệu Số :
Các hệ thống Vide...
Thảo Luận : Nén Tín Hiệu
+) Định nghĩa:
n tín hiệu s biểu diễn tín hiệu số với số t ít n nhưng thông
tin phải được bảo tn hoặc mất mát có thể chấp nhận được.
Trong nh ng năm qua, cùng v i k thu t s hoá audio, k thu t nén
cũng mang l i nhi u thành t u t t đ p. Nó đã góp ph n không nh t o đi u
ki n cho vi c x lý, truy n, l uư tr ... thông tin đ t hi u qu cao. Vi c s hóa
tín hi u đã gi i quy tế đ cượ nh ng mâu thu n gi a kh i l ngượ thông tin
kh ng l , trong khi gi i thông c a các thi tế b có m c đ .
Quá trình nén tín hi u là :
bi n pháp hi u qu cao trong vi c gi m b t dòng thông tin và nâng cao ch t
l ngượ âm thanh.
+) Tại sao cần phải nén tín hiệu?
Nén chính là một cách biểu diễn tín hiệu Audio và Video bằng số lượng số
liệu nhỏ hơn. Điều này tạo ra được những lợi điểm sau:
• Số lượng bộ nhớ cho một nguồn tín hiệu đầu vào sẽ nhỏ đi. Với các thiết
bị ghi mật độ cao như băng từ, nén cho phép thu nhỏ kích thước cho các
thiết bị dân dụng và các thiết bị làm tin ENG.
• Khi làm việc trong điều kiện thời gian thực, nén cho phép giảm nhỏ yêu
cầu về độ rộng băng tần truyền dẫn. Hơn nữa, nén cho phép truyền tải thông
tin nhanh hơn thời gian thực giữa các phương tiện giao tiếp, ví dụ như giữa
băng và đĩa.
• Một định dạng ghi nén có thể sử dụng mật độ ghi thấp hơn và điều này
cho phép chế tạo ra các máy ghi hình ít chịu ảnh hưởng của tác động môi
trường.
Thảo Luận : Nén Tín Hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo Luận : Nén Tín Hiệu - Người đăng: Nguyen Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thảo Luận : Nén Tín Hiệu 9 10 332