Ktl-icon-tai-lieu

Tháp giải nhiệt

Được đăng lên bởi nguyen-thi-trang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5119 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Thiết bị sử dụng điện: Tháp giải nhiệt

THÁP GIẢI NHIỆT
1. GIỚI THIỆU ...................................................................................................1
U

2. CÁC LOẠI THÁP GIẢI NHIỆT ..................................................................4
3. ĐÁNH GIÁ THÁP GIẢI NHIỆT ..................................................................8
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ.....................10
5, DANH SÁCH SÀNG LỌC GIẢI PHÁP.....................................................15
6, CÁC BẢNG TÍNH ........................................................................................16
7, TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................18
1. GIỚI THIỆU
Phần này sẽ giới thiệu tóm tắt những đặc điểm của tháp giải nhiệt.

1.1 Tháp giải nhiệt là gì?
Nước làm mát được sử dụng cho, ví dụ như, thiết bị điều hoà không khí, các quá trình sản
xuất hoặc phát điện. Tháp giải nhiệt là một thiết bị được sử dụng để giảm nhiệt độ của dòng
nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Tháp giải nhiệt tận dụng sự bay hơi
nhờ đó nước được bay hơi vào không khí và thải ra khí quyển. Kết quả là, phần nước còn lại
được làm mát đáng kể (hình 1). Tháp giải nhiệt có thể làm giảm nhiệt độ của nước thấp hơn
so với các thiết bị chỉ sử dụng không khí để loại bỏ nhiệt, như là bộ tản nhiệt của ô tô, và do
đó sử dụng tháp giải nhiệt mang lại hiệu quả cao hơn về mặt năng lượng và chi phí.

Hình 1. Giản đồ của một hệ thống nước làm mát
(Pacific Northwest National Laboratory, 2001)

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
©UNEP

1

Thiết bị sử dụng điện: Tháp giải nhiệt

1.2 Các bộ phận của tháp giải nhiệt
Các bộ phận chính của một tháp giải nhiệt bao gồm một khung và thân tháp, khối đệm, bể
nước lạnh, tấm chắn nước, bộ phận khí vào, cửa không khí vào, vòi và quạt. Những bộ phận
này được miêu tả dưới đây. 1
Khung và thân tháp. Phần lớn các tháp có khung kết cấu giúp hỗ trợ cho phần thân bao bên
ngoài (thân tháp), động cơ, quạt và các bộ phận khác. Ở các thiết kế nhỏ hơn, như các thiết bị
làm bằng sợi thuỷ tinh, thân tháp có thể là khung luôn.
Khối đệm. Hầu hết các tháp đều có khối đệm (làm bằng nhựa hoặc gỗ) để hỗ trợ trao đổi
nhiệt nhờ tối đa hoá tiếp xúc giữa nước và không khí. Có hai loại khối đệm:
Khối đệm dạng phun: nước rơi trên các thanh chắn nằm ngang và liên tiếp bắn toé thành
những giọt nhở hơn, đồng thời làm ướt bề mặt khối đệm...
Thiết b s dng đin: Tháp gii nhit
THÁP GII NHIT
1. GII THIU ...................................................................................................1 U
2. CÁC LOI THÁP GII NHIT ..................................................................4
3. ĐÁNH GIÁ THÁP GII NHIT..................................................................8
4. CÁC GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU.....................10
5, DANH SÁCH SÀNG LC GII PHÁP.....................................................15
6, CÁC BNG TÍNH ........................................................................................16
7, TÀI LIU THAM KHO............................................................................18
1. GII THIU
Phn này s gii thiu tóm tt nhng đặc đim ca tháp gii nhit.
1.1 Tháp gii nhit là gì?
Nước làm mát được s dng cho, ví d như, thiết b điu hoà không khí, các quá trình sn
xut hoc phát đin. Tháp gii nhit là mt thiết b được s dng để gim nhit độ ca dòng
nước bng cách trích nhit t nước và thi ra khí quyn. Tháp gii nhit tn dng s bay hơi
nh đó nước được bay hơi vào không khí và thi ra khí quyn. Kết qu là, phn nước còn li
được làm mát đáng k (hình 1). Tháp gii nhit có th làm gim nhit độ ca nước thp hơn
so vi các thiết b ch s dng không khí để loi b nhit, như là b tn nhit ca ô tô, và do
đó s dng tháp gii nhit mang li hiu qu cao hơn v mt năng lượng và chi phí.
Hình 1. Gin đồ ca mt h thng nước làm mát
(Pacific Northwest National Laboratory, 2001)
Hướng dn s dng năng lượng hiu qu trong ngành công nghip Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
©UNEP
1
Tháp giải nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tháp giải nhiệt - Người đăng: nguyen-thi-trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tháp giải nhiệt 9 10 684