Ktl-icon-tai-lieu

Thay dao tự động trong trong tâm gia công CNC

Được đăng lên bởi phamhungck11ctm2
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MÂM THAY DAO TRONG
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ.
STUDIES, DESIGN AND SIMULATE A TOOL CHANGER TURRET
SYSTEM FOR EXCHANGE TOOLS OF CNC - CENTER
GVC- ThS. Hồ Ngọc Bốn
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật T.p Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Sự phát triển của công nghiệp máy tính và các phần mềm ứng dụng trong kỹ nghệ đã mở ra nhiều
biện pháp giải quyết các bài toán kỹ thuật hoàn chỉnh và hiệu quả cao. Trên ý tưởng này bài viết “ Ngiên cứu, thiết
kế mô phỏng hệ thống mâm thay dao trong trung tâm gia công điều khiển kỹ thuật số” nghiên cứu nguyên lý
động học và động lực học mâm dao, ứng dụng phần mềm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop và
Ansys mô phỏng kết cấu, động học , động lực học, kiểm tra bền, …
Chương trình đã xây dựng mô hình 3D hơn một trăm chi tiết, có thể sữa chữa dạng hình học cơ cấu dễ
dàng, kiểm tra bền một số chi tiết chính xác. Thiết kế được các đoạn phim mô phỏng, phân tích nguyên lý hoạt
động và động lực học mâm dao.
Abstract: The development of computer technology and software applying in all industries
led a number of methods to resolute completely and effectively technical problems. From this
idea, the theme “ Design and simulate a tool changer turret system for exchange tools of CNC
- center ” studies the principle kinetics and dynamics for tool changer turret, using the SolidEdge, Visual Nastran and Ansys softwares for kinetic, dynamic simulation, resistant
inspection, oscillation calculus…
The theme develops 3D for more hundred details, which can be modified geometries easily,
inspected resistance and calculated oscillation exactly. Design short animationclips for
simulation, analysis of operating principle and dynamics of the tool changer turret.

I. TỔNG QUAN
Để thiết kế chế tạo một thiết bị nào đó, việc đầu tiên là phải thực nghiệm nguyên lý, sau đó chế tạo và chạy thử.
Các công việc đó có thể mô phỏng trước trên máy tính, tìm ra những chỗ chưa đạt yêu cầu, sữa chữa ngay trên
mô hình.
Thông qua việc xây dựng các mô hình mô phỏng có thể cảm nhận trực quan. Đưa lại sự hiểu biết chi tiết
và cụ thể trong vấn đề làm kế hoạch. Trình bày, thảo luận và đánh giá với những người điều hành cũng như
người sản xuất. Thấy trước được những mâu thuẩn kỹ thuật giảm được sai lầm trong kế hoạch. Hội nhập
những điều kiện khác biệt trong sản xuất. Mô phỏng thực tế ảo phân tích kỹ được qui trình sản xuất, nhằm bỏ
bớt công nghệ không cần thiết, bổ sung khiếm khuyết trước khi gia công, rút ngắn thời gian thực hiện.
Máy gia ...
NGHIÊN CU, THIT K MÔ PHNG H THNG MÂM THAY DAO TRONG
TRUNG TÂM
GIA CÔNG ĐIU KHIN K THUT S.
STUDIES, DESIGN AND SIMULATE A TOOL CHANGER TURRET
SYSTEM FOR EXCHANGE TOOLS OF CNC - CENTER
GVC- ThS. H Ngọc Bn
Trưng Đi hc Sư phm K thuật T.p H Chí Minh
Tóm tt: S pt trin của công nghip máy tính và các phần mm ứng dng trong kỹ nghệ đã mở ra nhiu
biện pháp gii quyết các bài toán kỹ thut hn chnh và hiu qu cao. Trên ý tưng này bài viết Ngiên cu, thiết
kế
mô phỏng h thống mâm thay dao trong trung tâm gia công điu khiển k thut số” nghiên cu ngun lý
động học và động lực học mâm dao, ứng dụng phn mềm Solid-Edge, Visual Nastran Desktop và
Ansys mô
phỏng kết cấu, động hc , đng lc hc, kim tra bền,
Cơng trình đã xây dng mô hình 3D hơn mt trăm chi tiết, có thể sa chữa dng hình học cơ cấu d
dàng, kim tra bn một s chi tiết chính xác. Thiết kế đưc c đon phim mô phỏng, phân ch ngun hot
động và đng lc hc mâm dao.
Abstract: The development of computer technology and software applying in all industries
led a number of methods to resolute completely and effectively technical problems. From this
idea, the theme “ Design and simulate a tool changer turret system for exchange tools of CNC
- center studies the principle kinetics and dynamics for tool changer turret, using the Solid-
Edge, Visual Nastran and Ansys softwares for kinetic, dynamic simulation, resistant
inspection, oscillation calculus…
The theme develops 3D for more hundred details, which can be modified geometries easily,
inspected
resistance and calculated oscillation exactly. Design short animationclips for
simulation, analysis of operating principle and dynamics of the tool changer turret.
I. TỔNG QUAN
Đthiết kế chế to một thiết b nào đó, việc đu tiên là phi thc nghim ngun lý, sau đó chế tạo và
chy th.
Các công việc đó có thể mô phỏng trước tn máy tính, tìm ra những chỗ ca đạtu cu, sa cha ngay trên
mô hình.
Tng qua việc xây dựng các mô hình mô phỏng có thể cm nhận trực quan. Đưa lại shiểu biết chi tiết
và cthể trong vấn đề làm kế hoạch. Trình bày, thảo lun và đánh giá vi những người điều hành cũng như
người sản xuất. Thy trước được nhng mâu thun kthut gim được sai lm trong kế hoch. Hi nhập
nhng điu kiện khác bit trong sn xuất. Mô phỏng thực tế ảo phân tích kỹ đưc qui trình sản xut, nhằm b
bớt công nghệ không cần thiết, b sung khiếm khuyết trưc khi gia công, t ngn thi gian thực hiện.
Máy gia công đu tiên kiu trung tâm gia công ct gọt kỹ thut s” xut hin vào năm 1958 và tđó đến nay
đã pt triển rng rãi. Trung tâm gia công cắt gọt khả năng thc hiện các nguyên công khác nhau
cho mt
1
Thay dao tự động trong trong tâm gia công CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thay dao tự động trong trong tâm gia công CNC - Người đăng: phamhungck11ctm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thay dao tự động trong trong tâm gia công CNC 9 10 620