Ktl-icon-tai-lieu

The 8051 Microcontroller - Chap 4 Timer

Được đăng lên bởi Khổng Xuân Trung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Bách Khoa TP.HCM

Lê Chí Thông

The 8051 Microcontroller
Chapter 4
Timer Operation
Lê Chí Thông
chithong@hcmut.edu.vn
sites.google.com/site/chithong
Ho Chi Minh City University of Technology
Lê Chí Thông

1

Review of 3-bit Up Counter

000 001 … 111 000
Lê Chí Thông

Overflow

sites.google.com/site/chithong

2

1

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Lê Chí Thông

Timer/Counter
• 8051 has 2 timers
– Timer 0
– Timer 1

• Each Timer is a 16-bit up counter
– Counts from 0000H to FFFFH
– FFFFH-to-0000H overflow: overflow flag is set
Timer Clock

Lê Chí Thông

3

Timer/Counter
• 3 Functions
1. Timer is used as time delay generator (interval
timing)
– Internal clock source

2. An event counter (event counting)
– External clock source
– For example :
•
•
•

number of people passing through an entrance
number of wheel rotations
any other event that can be converted to pulses

3. Baud rate generation for serial port
Lê Chí Thông

sites.google.com/site/chithong

4

2

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Lê Chí Thông

Clock Source
Internal clock fCLK = fCrystal / 12
to Timer

External clock

C/T
0
1

Clock
Function
Internal Timer (interval timing, delay)
External Counter (event counting)
Lê Chí Thông

5

Timer 1 mode 1 (16 bit)

Lê Chí Thông

sites.google.com/site/chithong

6

3

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Lê Chí Thông

Clock Enable/Disable
Clock Enable/Disable

Gate TRx

INTx

Function

0

0
1

X
X

Clock Disable
Clock Enable

Timer Stops
Timer Runs

1

0
1

X
1

Clock Disable
Clock Enable

Timer Stops
Timer Runs

TRx: Bit TR0 or TR1; INTx: pin INT0 or pin INT1
Lê Chí Thông

7

Timer Run/Stop
Gate TRx
0
1
•

•

0
1
0
1

INTx

Function

X
X
X
1

Clock Disable
Clock Enable
Clock Disable
Clock Enable

Timer Stops
Timer Runs
Timer Stops
Timer Runs

When Gate is cleared (0)
• Timer runs when TRx = 1
• Timer stops when TRx = 0
When Gate is set (1)
• Timer runs when TRx = 1 and signal at pin INTx goes high
• Timer stops when TRx = 0 or signal at pin INTx goes low
TRx: Bit TR0 or TR1; INTx: pin INT0 or pin INT1
Lê Chí Thông

sites.google.com/site/chithong

8

4

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Lê Chí Thông

GATE bit: More details
• GATE=0
• Internal control
• The start and stop of the timer are controlled by the software
Ex: SETB TR1 ; Run Timer 1
CLR TR1 ; Stop Timer 1
• GATE=1
• External control
• The hardware way of
starting and stopping
Timer Timer
the timer by software
stops runs
and an external source.
• When GATE is set and TRx is set
(SETB TRx), Timer runs only while the INTx pin is high.
Lê Chí Thông

9

...
ĐH Bách Khoa TP.HCM Lê Chí Thông
sites.google.com/site/chithong 1
Chapter 4
Timer Operation
The 8051 Microcontroller
Lê Chí Thông
chithong@hcmut.edu.vn
sites.google.com/site/chithong
Ho Chi Minh City University of Technology
1Lê Chí Thông
2Lê Chí Thông
Review of 3-bit Up Counter
000
001
111
000
Overflow
The 8051 Microcontroller - Chap 4 Timer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The 8051 Microcontroller - Chap 4 Timer - Người đăng: Khổng Xuân Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
The 8051 Microcontroller - Chap 4 Timer 9 10 733