Ktl-icon-tai-lieu

Thế điện cực

Được đăng lên bởi nguyenhuuphuoc-09h5-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 8. Các phương pháp xác định tốc độ ăn
mòn kim loại
Trịnh Xuân Sén
Ăn mòn và bảo vệ kim loại. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.
Từ khoá: Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Bảo vệ kim loại, lớp phủ, Ăn mòn, Kim loại,
Tốc độ ăn mòn.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục

Chương 8 Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại................................... 2
8.1

Mở đầu................................................................................................................... 2

8.2

Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại .............................................. 3

8.2.1 Phương pháp trọng lượng .................................................................................. 3
8.2.2 Phương pháp thể tích ......................................................................................... 4
8.2.2 Các phương pháp phân tích ............................................................................... 4
8.2.3 Phương pháp điện hoá ....................................................................................... 4
Tài liệu tham khảo........................................................................................................ 38

2

Chương 8
Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại
8.1 Mở đầu
Nhằm mục đích phân loại và đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến độ bền chống ăn
mòn của vật liệu trong điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện gia tốc thì việc lựa chọn phương
pháp đánh giá tốc độ ăn mòn có ý nghĩa rất quan trọng.
Có rất nhiều phương pháp để đánh giá tốc độ ăn mòn.
Người ta dùng mắt thường hoặc dùng kính hiển vi quan sát trạng thái bề mặt kim loại bị
ăn mòn cho phép đánh giá định tính và phân loại ăn mòn theo dạng ăn mòn đều hoặc dạng ăn
mòn cục bộ (ăn mòn điểm, ăn mòn khe…).
Bảng 8.1 Thang phân loại độ bền chống ăn mòn vật liệu kim loại
Phân loại độ bền chống Chỉ số độ
ăn mòn
Pmm/năm
Siêu bền
Độ bền cao

Có độ bền trung bình

Độ bền thấp

Độ bền rất thấp
Hoàn toàn không bền

bền

Xếp loại

0,001

1

0,001 – 0,005

2

0,005 – 0,01

3

0,01 – 0,05

4

0,05 – 0,1

5

0,1 – 0,5

6

0,5 – 1,0

7

1,0 – 5,0

8

5,0 – 10,0

9

> 10,0

10

Để đánh giá một cách định lượng và phân loại độ bền chống ăn mòn theo tiêu chuẩn xác
định (xem bảng 8.1), việc xác định tốc độ ăn mòn kim loại có thể sử dụng các ph...
1
Ăn mòn và bo v kim loi. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006.
T khoá: Ăn mòn và bo v kim loi, Bo v kim loi, lp ph, Ăn mòn, Kim loi,
Tc độ ăn mòn.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 8 Các phương pháp xác định tc độ ăn mòn kim loi................................... 2
8.1 M đầu................................................................................................................... 2
8.2 Các phương pháp xác định tc độ ăn mòn kim loi .............................................. 3
8.2.1 Phương pháp trng lượng .................................................................................. 3
8.2.2 Phương pháp th tích......................................................................................... 4
8.2.2 Các phương pháp phân tích ............................................................................... 4
8.2.3 Phương pháp đin h ....................................................................................... 4
Tài liu tham kho........................................................................................................ 38
Chương 8.c phương pháp xác định tc độ ăn
mòn kim loi
Trnh Xuân n
Thế điện cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế điện cực - Người đăng: nguyenhuuphuoc-09h5-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Thế điện cực 9 10 783