Ktl-icon-tai-lieu

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi ajingonsaurus-bryan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: Kho
Trong phòng: Hoá chất và dụng cụ
Độ ẩm cho phép: <80%
Người theo dõi: Nguyễn Minh Trang
Độ
ẩm
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

Tháng:

Ngày
1

BM 5.3/01

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

Lần ban hành: 01.10

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Trang: 1/1

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: Kho

Tháng:

Trong phòng: Hoá chất và dụng cụ
Độ ẩm cho phép: <80%
Người theo dõi: Nguyễn Hương Giang
Độ
ẩm
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

42
40
38
36
34
32

BM 5.3/01

Lần ban hành: 01.10

Trang: 1/1

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: 5D
Trong phòng: Hoá chất và dụng cụ
Nhiệt độ cho phép: 15÷25oC
Người theo dõi: Nguyễn Minh Trang
Nhiệt
độ

Tháng:

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

BM 5.3/01

Lần ban hành: 01.10

Trang: 1/1

31

Trang: 1/1

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: 5B

Tháng:

Thiết bị trong phòng: TB.TA.08; TB.TA.11; TB.KT.12;
Nhiệt độ cho phép: 20 ÷ 25oC
Người theo dõi:

Nhiệt độ

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27.0
26.0
24,8÷25,0
24,5÷24,7
24,1÷24,4
23,6÷24,0
23,1÷23,5
22,6÷23,0
22,1÷22,5
21,6÷22,0
21,1÷21,5
21,6÷22,0
21,1÷21,5
20,6÷21,0
20,0 ÷ 20,5
19.0
18.0

BM 5.3/01

Lần ban hành: 01.10

Trang:

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: 5B

Tháng:

Thiết bị trong phòng: TB.TA.08; TB.TA.11; TB.KT.12;
Độ ẩm cho phép: <70%
Người theo dõi:
Độ ẩm
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
45÷49
40÷44
35÷40

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BM 5.3/01

Lần ban hành: 01.10

Trang:

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: 5B

Tháng:

Thiết bị trong phòng: TB.TA.08; TB.TA.11; TB.KT.12; TB.CN.13; TB.AK.15
Độ ẩm cho phép: <70%
Người theo dõi:
Độ ẩm

Ngày
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36

BM 5.3/01

Lần ban hành: 01.10

Trang:

31

THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯ...
THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Phòng được kiểm soát: Kho Tháng:
Trong phòng: Hoá chất và dụng cụ
Độ ẩm cho phép: <80%
Người theo dõi: Nguyễn Minh Trang
Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
BM 5.3/01 Lần ban hành: 01.10 Trang: 1/1
Độ
ẩm
THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG - Người đăng: ajingonsaurus-bryan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
THEO DÕI TIỆN NGHI VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG 9 10 938