Ktl-icon-tai-lieu

Thi công mặt đường

Được đăng lên bởi hongquan11121989-gmail-com
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
Ch−¬ng 1
c¸c vÊn ®Ò chung vÒ x©y dùng mÆt ®−êng « t«
1.1. cÊu t¹o, yªu cÇu víi mÆt ®−êng.
1.1.1. Kh¸i niÖm.
MÆt ®−êng mét kÕt cÊu gåm mét hoÆc nhiÒu tÇng, líp vËt liÖu kh¸c nhau, c−êng ®é
vµ ®é cøng lín ®em ®Æt trªn nÒn ®−êng ®Ó phôc vô cho xe ch¹y.
MÆt ®−êng mét phËn rÊt quan träng cña ®−êng. còng ph©n ®¾t tiÒn nhÊt.
MÆt ®−êng tèt hay xÊu sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi chÊt l−îng ch¹y xe: an toµn, ªm thuËn, kinh tÕ.
Do vËy ngoµi viÖc tÝnh toµn thiÕt nh»m t×m ra mét kÕt cÊu mÆt ®−êng ®ñ dµy, ®ñ c−êng
®é th× c«ng nghÖ thi c«ng, vÒ chÊt l−îng thi c«ng nh»m t¹o ra c¸c tÇng p vËt liÖu nh− trong
tÝnh to¸n lµ hÕt søc quan träng.
1.1.2. Yªu cÇu ®èi víi mÆt ®−êng.
MÆt ®−êng chÞu t¸c dông trùc tiÕp cña t¶i träng xe ch¹y, cña c¸c nh©n nhiªn nh−
m−a, n¾ng, sù thay ®æi nhiÖt ®é,... Nªn ®Ó b¶o ®¶m ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu khai th¸c- vËn doanh
hiÖu qu¶ nhÊt th× viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng kÕt cÊu mÆt ®−êng ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau:
- §ñ c−êng ®é: kÕt cÇu mÆt ®−êng ph¶i cã ®ñ c−êng ®é chung vµ t¹i mçi ®iÓm riªng trong
tõng tÇng, líp vËt liÖu. biÓu thÞ b»ng khng chèng l¹i biÕn d¹ng th¼ng ®øng, biÕn d¹ng
tr−ît, biÕn d¹ng co dn khi chÞu kÐo-uèn hoÆc do nhiÖt ®é.
- æn ®Þnh víi c−êng ®é: c−êng ®é ph¶i Ýt thay ®æi theo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu.
- §é b»ng ph¼ng: mÆt ®−êng ph¶i ®¹t ®−îc ®é b»ng ph¼ng nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶m søc c¶n l¨n,
gi¶m sãc khi xe ch¹y. Do ®ã n©ng cao ®−îc chÊt l−îng ch¹y xe, tèc ®é xe ch¹y, gi¶m tiªu hao
nhiªn liÖu, kÐo dµi tuæi thä cña xe,... Yªu cÇu nµy ®−îc ®¶m b¶o b»ng viÖc chän vËt liÖu thÝch
hîp, vµo biÖn ph¸p vµ chÊt l−îng thi c«ng.
- §ñ ®é nh¸m: mÆt ®−êng ph¶i ®ñ ®é nh¸m ®Ó n©ng cao b¸m gi÷a b¸nh xe
mÆt ®−êng, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho xe ch¹y an toµn víi tèc ®é cao trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn
thiÕt cã thÓ dõng xe nhanh chãng. Yªu cÇu nµy chñ yÕu phô thuéc vµo viÖc chän vËt liÖu lµm líp
trªn mÆt vµ nã còng hoµn toµn kh«ng cã mÉu thuÉn g× víi yªu cÇu vÒ ®é b»ng ph¼ng.
- Ýt bôi: bôi do xe ph¸ ho¹i, bµo mßn vËt liÖu lµm t ®−êng. Bôi g©y « nhiÔm m«i
tr−êng, gi¶m tÇm nh×n…
1.1.3. CÊu t¹o kÕt cÊu mÆt ®−êng.
a) Nguyªn t¾c cÊu t¹o.
Ph©n tÝch tÝnh chÊt cña t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu mÆt ®−êng (H×nh 1.1) cho thÊy:
Thi công mặt đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi công mặt đường - Người đăng: hongquan11121989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Thi công mặt đường 9 10 699