Ktl-icon-tai-lieu

Thi công móng

Được đăng lên bởi hongquan11121988
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4. X©y dùng mãng mè trô cÇu


Mãng mè trô cÇu cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo
mét sè ®iÒu kiÖn sau:
Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn, mãng cäc,
mãng
gg
giÕng
g ch×
ch×m,, trô
ô dÎo…
 Mãng trªn c¹n, mãng d−íi n−íc
 …


1

4. X©y dùng mãng mè trô cÇu


C¸c c«ng viÖc chÝnh cÇn ph¶i thùc hiÖn:
Thi c«ng cäc (tr−êng hîp mãng cäc) hoÆc ®óc
mãng giÕng ch
ch××m.
 Thi c«ng vßng v©y cäc v¸n hoÆc gia cè thµnh hè
mãng,
ã
sµn
µ ®
®¹o… (nÕu
( Õ cÇn
Ç thiÕt)
 §µo ®Êt hè mãng (nÕu mãng n»m trong ®Êt)
 Thi c«ng líp BT bÞt ®¸y, thïng chôp… (nÕu cÇn
thiÕt)
 Thi c«ng bÖ cäc, th©n, mò mè hoÆc trô
 Thanh th¶i lßng s«ng suèi.




Tr××nh tù tïy thuéc vµo ®k thùc tÕ HiÖu qu¶
Tr
2

4.1 Mãng ®μo trÇn



Lµ lo¹i hè mãng ®¬n gi¶n nhÊt, cã thÓ thi
c«ng b»ng mäi ph−¬ng tiÖn thñ c«ng vµ c¬
giíi..
giíi

3

1

4.1 Mãng ®μo trÇn



Th−êng ®−îc ¸p dông khi t.c«ng mãng trªn c¹n,
c.®é n−íc ngÇm thÊp h¬n ®¸y hè mãng, ®Êt
t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n, ®ång chÊt hoÆc ®Êt ®¾p ®∙
ë tr¹ng th¸i nÐn chÆt, cã ®é Èm nhá vµ trong
ph¹m vi ®µo ®Êt kh«ng cã c¸c c«ng tr×
tr×nh kh¸c
4

4.1 Mãng ®μo trÇn


H 5m th
th×× ®é dèc v¸ch hè mãng kh«ng ®−îc
dèc h¬n c¸c trÞ sè cho trong B¶ng 4-1
Tû sè c.cao trªn chiÒu n»m cña
taluy víi c¸c t.hîp ®é s©u HMãng

Tªn lo¹i ®Êt

< 1,5
, m

1,5-3m
,

3-5m

ÐÊt ®¾p cã ®é Èm tù nhiªn

1 : 0,25

1:1

1 : 1,25

C¸t, sái Èm kh«ng b·o hoµ n−íc

1 : 0,50

1:1

1:1

+ C¸t pha sÐt

1 : 0,25

1 : 0,67

1 : 0,85

+ SÐt pha c¸t

1: 0

1 : 0,5

1 : 0,75

ÐÊt cã ®é Èm tù nhiªn

+ ÐÊt sÐt

1: 0

1 : 0,25

1 : 0,50

ÐÊt ®¸ rêi

1: 0

1 : 0,1

1 : 0,25

ÐÊt ®¸ chÆt

1: 0

1: 0

1 : 0,105

4.1 Mãng ®μo trÇn


C¸c t¶i träng thi c«ng
c«ng…
… ®Æt xa mÐp hè mãng tèi
thiÓu lµ 1m,  ®é dèc cña ta luy xem B¶ng 4-2
Tªn ®Êt

C¸t, cuéi, sái

Ta luy cña v¸ch hè mãng
Khi cã tÜnh t¶i ë mÐp
hè

Khi cã ho¹t t¶i ë mÐp
hè

1:1

1:1,25

C¸t sÐt

1:0,67

1:1

sÐt c¸t

1:0,5

1:0,75

ÐÊt sÐt lÉn ®¸

1:0,33

1:0,67

Nham th¹ch

1:0

1:0
6

2

4.1 Mãng ®μo trÇn


V¸ch hè ®µo trÇn trong ®Êt sÐt cã ®é chÆt b×nh
th−êng cã thÓ dèc ®øng, nh−ng theo lý thuyÕt
kh«ng ®−îc cao qu¸ trÞ sè
sè::

H max 




4C



Trong ®ã :
C - HÖ sè dÝnh cña ®Êt sÐt.
 - Träng l−îng riªng cña ®Êt.

7

4.1 Mãng ®μo trÇn







Lo¹i ®Êt sÐt

RÊt mÒm

MÒm

Cøng

HÖ sè dÝnh(kN/m2 )

0 - 17,5

17,5 - 35

35,0 - 70,0

Ðé s©u Hmax (m)

4

4-8

8 - 16

§é æn
æ ®Þnh cña ®Êt
Ê cßn phô thuéc vµo ®iÒu
Ò kiÖn
thùc tÕ  gi¸ trÞ ®é s©u trong cÇn gi¶m ®i 2-3 lÇn
lÇn..
Hè mãng ®µo trÇn cã v¸ch th¼ng ®øng chØ dïng
trong tr−êng hîp ®Êt dÝnh, víi ®é ...
1
4. X©y dùng mãng mè trô cÇu4. X©y dùng mãng mè trô cÇu
Mãng mè trô cÇu cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo Mãng mè trô cÇu cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo
mét sè ®iÒu kiÖn sau:mét sè ®iÒu kiÖn sau:
Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn, mãng cäc, Mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn, mãng cäc,
mãn
g
g
iÕn
g
chmãn
g
g
iÕn
g
ch
××
m
,
tr
ô
dÎo…m
,
tr
ô
dÎo…
1
gg ggg g
Mãng trªn c¹n, mãng díi nícMãng trªn c¹n, mãng díi níc
4. X©y dùng mãng mè trô cÇu4. X©y dùng mãng mè trô cÇu
C¸c c«ng viÖc chÝnh cÇn ph¶i thùc hiÖn:C¸c c«ng viÖc chÝnh cÇn ph¶i thùc hiÖn:
Thi c«ng cäc (trêng hîp mãng cäc) hoÆc ®óc Thi c«ng cäc (trêng hîp mãng cäc) hoÆc ®óc
mãng giÕng chmãng giÕng ch××m.m.
Thi c«ng vßng v©y cäc v¸n hoÆc gia cè thµnh hè Thi c«ng vßng v©y cäc v¸n hoÆc gia cè thµnh hè
ã µ ® ( Õ Ç thiÕt)ã µ ® ( Õ Ç thiÕt)
2
m
ã
ng, s
µ
n
®
¹o…
(
n
Õ
u c
Ç
n
thiÕt)
m
ã
ng, s
µ
n
®
¹o…
(
n
Õ
u c
Ç
n
thiÕt)
§§µo ®Êt hè mãng (nÕu mãng n»m trong ®Êt)µo ®Êt hè mãng (nÕu mãng n»m trong ®Êt)
Thi c«ng líp BT bÞt ®¸y, thïng chôp… (nÕu cÇn Thi c«ng líp BT bÞt ®¸y, thïng chôp… (nÕu cÇn
thiÕt)thiÕt)
Thi c«ng bÖ cäc, th©n, mò mè hoÆc trôThi c«ng bÖ cäc, th©n, mò mè hoÆc trô
Thanh th¶i lßng s«ng suèi.Thanh th¶i lßng s«ng suèi.
TrTr××nhnh tùtù tïytïy thuécthuéc vµovµo ®k®k thùcthùc HiÖuHiÖu qu¶qu¶
4.1 Mãng ®μo trÇn4.1 Mãng ®μo trÇn
3
lo¹ilo¹i mãngmãng ®¬n®¬n gi¶ngi¶n nhÊt,nhÊt, thÓthÓ thithi
c«ngc«ng b»ngb»ng mäii ph¬ngph¬ng tiÖntiÖn thñthñ c«ngc«ng
giíigiíi..
Thi công móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi công móng - Người đăng: hongquan11121988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thi công móng 9 10 367