Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA
Lê Kim Hùng1, Vũ Phan Huấn2
1

2

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung

Tóm tắt: Hiện nay các rơle bảo vệ (RLBV) kỹ thuật số của nhiều hãng nổi tiếng đang
được sử dụng trên lưới điện Việt Nam. Với sự đa dạng về chủng loại dẫn đến nhân
viên kỹ thuật cần phải tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của từng hãng để có thể hiểu rõ, tính
toán, cài đặt thông số chỉnh định và thử nghiệm đúng các chức năng làm việc của
RLBV. Bài báo trình bày một số kinh nghiệm, lưu ý trong quá trình vận hành, thử
nghiệm và kiểm tra rơle Toshiba GRZ100, GRE100 trên lưới điện miền Trung nhằm
tránh các sai sót có thể xảy ra và nâng cao hiệu quả sử dụng cho đơn vị quản lý vận
hành.
Từ khoá: Đường dây truyền tải điện, rơle bảo vệ, định vị sự cố, hợp bộ thí nghiệm,
Matlab Simulink.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc trang bị RLBV trên đường dây truyền tải điện đóng vai trò quan trọng trong công tác quản
lý, vận hành hệ thống điện. Khi có sự cố xảy ra, nhân viên quản lý vận hành có thể dễ dàng có
được thông tin sự cố, xác định ngay khu vực xảy ra sự cố, nhánh sự cố và điểm sự cố thông qua
các tín hiệu tác động và hiển thị trên bộ cảnh báo. Có thể nói rằng, RLBV đã đóng góp rất lớn
vào việc giảm thiểu thời gian xác định sự cố cũng như góp phần nâng cao độ tin cậy cung
cấp điện.
Ở Việt Nam, sau khi EVN đạt được thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Toshiba vào năm 2007, các
đơn vị thành viên đã tiếp nhận và sử dụng tất cả các loại RLBV của Toshiba trên hệ thống điện
Việt Nam. Đây là loại role mới nên đã làm cho nhiều cán bộ kỹ thuật lúng túng khi mới lần đầu
tiếp xúc, vận hành. Vì vậy, đòi hỏi cần phải có một đội ngũ lành nghề đã được tập huấn rút kinh
nghiệm, sử dụng thành thạo để khai thác RLBV có hiệu quả trong sản xuất.
Với một số kinh nghiệm sau khi đã thử nghiệm, kiểm tra RLBV GRZ100 và GRE100, chúng tôi
mong muốn có thể giúp nhân viên vận hành củng cố phần lý thuyết, làm cơ sở cho việc nhanh
chóng tiếp cận, khai thác sử dụng thiết bị một cách an toàn, hiệu quả, đồng thời hạn chế các trở
ngại có thể xảy ra trong việc đánh giá đúng chất lượng của thiết bị.
2. CÁC ĐIỂM LƢU Ý KHI SỬ DỤNG RƠLE TOSHIBA

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
RLBV kỹ thuật số ngày càng hiện đại, có nhiều chức năng tích hợp nên khi xem xét đánh giá
chất lượng một chủng loại RLBV mới đưa vào vận hành, chúng ta thường có nhiều câu hỏi đặt
ra từ các cán bộ kỹ thuật khi so sánh với RLBV củ...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thống điện
1
THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA
Lê Kim Hùng
1
, Vũ Phan Huấn
2
1
Trường Đại hc Bách khoa Đà Nẵng,
2
Công ty TNHH MTV Thí nghim điện min Trung
Tóm tt: Hiện nay các rơle bảo v (RLBV) k thut s ca nhiu hãng ni tiếng đang
đưc s dụng trên lưới điện Vit Nam. Vi s đa dạng v chng loi dẫn đến nhân
viên k thut cn phi tìm hiu tài liu k thut ca từng hãng để th hiu rõ, tính
toán, cài đặt thông s chỉnh định th nghiệm đúng các chức năng làm việc ca
RLBV. Bài báo trình bày mt s kinh nghiệm, lưu ý trong quá trình vận hành, th
nghim kiểm tra rơle Toshiba GRZ100, GRE100 trên lưới điện min Trung nhm
tránh các sai sót th xy ra nâng cao hiu qu s dụng cho đơn vị qun vn
hành.
T khoá: Đường dây truyn tải điện, rơle bảo vệ, định v s c, hp b thí nghim,
Matlab Simulink.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Vic trang b RLBV trên đường dây truyn tải điện đóng vai trò quan trọng trong công tác qun
lý, vn hành h thống điện. Khi s c xy ra, nhân viên qun vn hành th d dàng
được thông tin s cố, xác định ngay khu vc xy ra s c, nhánh s c điểm s c thông qua
các tín hiệu tác động hin th trên b cnh báo. th nói rằng, RLBV đã đóng góp rt ln
vào vic gim thiu thời gian xác định s c cũng như góp phần nâng cao độ tin cy cung
cấp điện.
Vit Nam, sau khi EVN đạt được tho thun hp tác vi Tập đoàn Toshiba vào năm 2007, các
đơn vị thành viên đã tiếp nhn s dng tt c các loi RLBV ca Toshiba trên h thống điện
Vit Nam. Đây là loại role mới nên đã làm cho nhiều cán b k thut lúng túng khi mi lần đầu
tiếp xúc, vn hành. Vì vậy, đòi hỏi cn phi có một đội ngũ lành nghề đã được tp hun rút kinh
nghim, s dng thành thạo để khai thác RLBV có hiu qu trong sn xut.
Vi mt s kinh nghiệm sau khi đã thử nghim, kim tra RLBV GRZ100 và GRE100, chúng tôi
mong mun th giúp nhân viên vn hành cng c phn thuyết, làm s cho vic nhanh
chóng tiếp cn, khai thác s dng thiết b mt cách an toàn, hiu quả, đồng thi hn chế các tr
ngi có th xy ra trong việc đánh giá đúng chất lượng ca thiết b.
2. CÁC ĐIỂM LƢU Ý KHI SỬ DỤNG RƠLE TOSHIBA
THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÍ NGHIỆM CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ CỦA RƠLE TOSHIBA 9 10 58