Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm chưng cất

Được đăng lên bởi nguyenlyan44-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thí nghieäm Quaù trình - Thieát bò

Chöng caát

MUÏC LUÏC

1. TRÍCH YEÁU..................................................................................................................2
1.1. Muïc ñích thí nghieäm................................................................................................2
1.2. Phöông phaùp thí nghieäm..........................................................................................2
1.3. Keát quaû thoâ..............................................................................................................2
2. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM.......................................................................................3
2.1. Khaùi nieäm chöng vaø chöng caát...............................................................................3
2.2. Chöng caát heä 2 caáu töû..............................................................................................3
2.3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát.....................................................4
2.4. Caùc caùch ñaùnh giaù hieäu suaát quaù trình chöng caát..................................................7
3. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM............................................................................................9
4. ÑOÀ THÒ.........................................................................................................................11
5. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM.....................................................................................16
5.1. AÛnh höôûng cuûa doøng hoaøn löu treân ñoä tinh khieát cuûa saûn phaåm, treân hieäu suaát
maâm vaø hieäu suaát toång quaùt cuûa coät............................................................................16
5.2. CaÙc hieän töôïng vaø quaù trình dieãn ra trong thaùp khi hoaït ñoäng oån ñònh..............17
5.3.Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán sai soá vaø caùch khaéc phuïc...........................................17
6. PHUÏ LUÏC.....................................................................................................................18
7. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..........................................................................................23

Trang 1

Thí nghieäm Quaù trình - Thieát bò

Chöng caát

1. TRÍCH YEÁU
1.1. Muïc ñích thí nghieäm

- Tieán haønh chöng caát thu ethanol töø hoãn hôïp ethanol - nöôùc ñeå khaûo saùt aûnh
höôûng cuûa löu löôïng hoaøn löu vaø vò trí maâm nhaäp lieäu, traïng thaùi nhieät ñoäng cuûa
nguyeân lieäu ñeán ñoä tinh khieá...
Thí nghieäm Quaù trình - Thieát bò Chöng caát
MUÏC LUÏC
1. TRÍCH YEÁU..................................................................................................................2
1.1. Muïc ñích thí nghieäm................................................................................................2
1.2. Phöông phaùp thí nghieäm..........................................................................................2
1.3. Keát quaû thoâ..............................................................................................................2
2. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM.......................................................................................3
2.1. Khaùi nieäm chöng vaø chöng caát...............................................................................3
2.2. Chöng caát heä 2 caáu töû..............................................................................................3
2.3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình chöng caát.....................................................4
2.4. Caùc caùch ñaùnh giaù hieäu suaát quaù trình chöng caát..................................................7
3. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM............................................................................................9
4. ÑOÀ THÒ.........................................................................................................................11
5. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM.....................................................................................16
5.1. AÛnh höôûng cuûa doøng hoaøn löu treân ñoä tinh khieát cuûa saûn phaåm, treân hieäu suaát
maâm vaø hieäu suaát toång quaùt cuûa coät............................................................................16
5.2. CaÙc hieän töôïng vaø quaù trình dieãn ra trong thaùp khi hoaït ñoäng oån ñònh..............17
5.3.Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán sai soá vaø caùch khaéc phuïc...........................................17
6. PHUÏ LUÏC.....................................................................................................................18
7. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..........................................................................................23
Trang 1
thí nghiệm chưng cất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm chưng cất - Người đăng: nguyenlyan44-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thí nghiệm chưng cất 9 10 385