Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB

Được đăng lên bởi dthangbk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB

GVHD: Thầy Ngô Văn Tuyền

I - MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Khảo sát tính lưu biến của lưu chất phi Newton CMC (CarboxyMethylCenllulose) bằng
nhớt kế ống.
II - TRÍCH YẾU LÝ THUYẾT
2.1.
Phân loại lưu chất

2.2.

Hình 2.1. Sơ đồ phân loại lưu chất
Ứng suất và suất biến dạng

Hình 2.2. Ứng suất và suất biến dạng
- Một lớp cố định và một lực biến dạng F được đặt lên lớp còn lại.
- Trạng thái ổn định, F được cân bằng bởi nội lực trong chất lỏng gây ra do độ nhớt của
nó.
- Lưu chất Newton chảy dòng ứng suất trượt tỉ lệ thuận với gradient vận tốc:
F
du
=τα
A
dy
- Công thức này có thể viết thành:

ĐO LƯU LƯỢNG CHẢY

Trang 1

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB
du
=μγ
dy
- Trong đó hệ số tỉ lệ

GVHD: Thầy Ngô Văn Tuyền

τ =μ

μ được gọi là độ nhớt Newton.
γ =du /dy : suất biến dạng

2.3.
Độ nhớt
Đối với lưu chất Newton: độ nhớt
 Phụ thuộc nhiệt độ và áp suất;
 Không phụ thuộc vào suất biến dạng;
 Đường cong lưu biến là đường thẳng với hệ số góc .

Hình 2.3. Đường cong lưu biến của chất lỏng Newton
Đối với chất lỏng phi Newton:
 Độ nhớt không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ áp suất, mà còn phụ thuộc vào ứng
suất cũng như suất biến dạng.
 Đường cong lưu biến của chất lỏng phi Newton phụ thuộc vào bản chất của
từng lưu chất.

Hình 2.4. Đường cong lưu biến của lưu chất phi Newton
2.4.
Dạng phương trình lưu biến tổng quát của chất lỏng phi Newton
Biểu diễn một cách tổng quát bằng phương trình Herschel – Bulkley như sau:
n
τ =K γ + τ o
Trong đó :

ĐO LƯU LƯỢNG CHẢY

Trang 2

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB

GVHD: Thầy Ngô Văn Tuyền

K : là hệ số đặc trưng cho độ đậm đặc của lưu chất. K càng lớn thì độ nhớt của lưu
chất càng lớn. Đơn vị của K phụ thuộc vào n .

n : là số mũ của phương trình, đặc trưng cho độ lệch so với chất lỏng Newton,
n càng lớn thì tính chất phi Newton càng rõ nét. n gần như không đổi trong
một khoảng rộng suất biến dạng nhưng nó không phải là một hằng số trong tất cả
khoảng suất biến dạng cụ thể. n có giá trị tùy thuộc vào loại lưu chất.
 o là ứng suất dư, là ứng suất tối thiểu cần tác động vào lưu chất để nó chuyển động, nó
có ý nghĩa rất lớn trong công nghệ.
Bảng 1: Trị số K và n cho trường hợp lưu chất phi Newton độc lập với thời gian
τ0
K
n
Loại lưu chất
¿0
0<n< ∞
¿0
Herschel Bulkley
¿
0
1
0
Newton
¿0
0<n< 1
0
Giả dẻo
¿0
1<n<∞
0
Dilatant
¿0
1
¿0
Bingham



Khảo sát tính lưu biến của một lưu chất nào đó là xây dựng đường cong lưu biến và
tìm phương trình lưu biến của lưu chất chất đó. Thường chỉ được tiến hành trong một khoảng
...
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB GVHD: Thầy Ngô Văn Tuyền
I - MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Khảo sát tính lưu biến của lưu chất phi Newton CMC (CarboxyMethylCenllulose) bằng
nhớt kế ống.
II - TRÍCH YẾU LÝ THUYẾT
2.1. Phân loại lưu chất
Hình 2.1. Sơ đồ phân loại lưu chất
2.2. Ứng suất và suất biến dạng
Hình 2.2. Ứng suất và suất biến dạng
- Một lớp cố định và một lực biến dạng F được đặt lên lớp còn lại.
- Trạng thái ổn đnh, F được cân bằng bởi nội lực trong chất lỏng gây ra do độ nhớt của
nó.
- Lưu chất Newton chảy dòng ứng suất trượt tỉ lệ thuận với gradient vận tốc:
F
A
=τα
du
dy
- Công thức này có thể viết thành:
ĐO LƯU LƯỢNG CHẢY Trang 1
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB - Người đăng: dthangbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QT&TB 9 10 52