Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi haanhlbh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 82 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

CHƯƠNG 4 : ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO
BÀI 1: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CHẤT KHÔ TRONG
DUNG DỊCH
A.

MỤC ĐÍCH:

Xác định nồng độ chất khô trong sản xuất đường để kiểm tra nồng độ
chất khô trong dung dịch và bán thành phẩm, tìm độ ẩm sản phẩm. Ngoài ra,
nó còn là thông số quan trọng để tính độ tinh khiết của dung dịch nước mía và
sản phẩm đường.
B.

CƠ SỞ LÝ LUẬN:

I.

Khái niệm:

Nồng độ chất khô được biểu diễn bằng % hay còn gọi là nồng độ Bx.
Độ Bx (Brix) biểu thị tỷ lệ % khối lượng các chất hoà tan so với khối lượng
nước mía hay dung dịch đường.
Đối với sản phẩm đường, nồng độ chất khô gồm đường và các chất
không đường. Các chất không đường khác nhau ảnh hưởng đến khối lượng
riêng của sacaroza khác nhau.
II.

Các phương pháp xác định nồng độ hoà tan:
1. Phương pháp tỷ trọng:

a. Nguyên tắc: Tỷ trọng của dung dịch nước thường tăng khi tăng
nồng độ chất khô hoà tan (nếu chất đó nặng hơn nước). Vì vậy, dựa vào tỷ
trọng có thể biết được chất hoà tan trong nó.
b. Dụng cụ:
- Các loại tỉ trọng kế
- Bình tỉ trọng
- Bx kế: Nếu dung dịch đường tinh khiết Bx kế chỉ trực tiếp % khối
lượng đường trong dung dịch. Nếu dung dịch đường không tinh khiết nó chỉ
hàm lượng chất khô biểu kiến theo khối lượng.
10Bx =

1
khối lượng
100

- Baumê kế: Cũng là dụng cụ đo nồng độ chất khô
1 Be = 1,840Bx
93

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm

c. Hiệu chỉnh nhiệt độ trong phương pháp tỷ trọng:
Nếu nhiệt độ xác định không ở 200C thì hiệu chỉnh, vì nhiệt độ thấp
hơn 200C sẽ gây hai hiện tượng:
- Nhiệt độ giảm, nồng độ dung dịch đường tăng lên, do đó tỷ trọng kế
trong dung dịch bị nâng lên một đoạn, tạo ra sai số chủ yếu;
- Nhiệt độ giảm, ống thuỷ tinh của tỷ trọng kế co lại, do đó làm tỷ trọng
kế chìm xuống, sai số này không phải chủ yếu.
Do đó số liệu đo ở dung dịch có nhiệt độ thấp lớn hơn đo ở dung dịch
nhiệt độ cao. Vì vậy phải hiệu chỉnh Bx quan sát được. (Xem phụ lục)
Nếu nhiệt độ quan sát thấp hơn 200C: Bx hiệu chỉnh theo nhiệt độ 200C
= Bx quan sát được - số hiệu chỉnh nhiệt độ.
Nếu nhiệt độ quan sát cao hơn 200C: Bx hiệu chỉnh theo 200C = Bx
quan sát + số hiệu chỉnh nhiệt độ.
d. Phương pháp pha loãng:
Để xác định nồng độ của một số sản phẩm đặc như mật nguyên, đường
vàng, mật rỉ có độ nhớt lớn không đo trực tiếp được, phải pha loãng. Dùng
phương pháp loãng dễ gây sai số lớn nên cần hạn chế.
Có thể dùng phương pháp pha loãng gấp đôi. Ví dụ: Cân 150 gam
nguyên liệu pha trong nước sôi, làm nguội, rót thêm nước đủ đến khối lượng
300 gam, cân rồi đem đo chất khô. Kết qu...
Thí nghim Công ngh thc phm
93
CHƯƠNG 4 : ĐƯỜNG - BÁNH - KO
BÀI 1: XÁC ĐỊNH NNG ĐỘ CHT KHÔ TRONG
DUNG DCH
A. MC ĐÍCH:
Xác định nng độ cht khô trong sn xut đường để kim tra nng độ
cht khô trong dung dch và bán thành phm, tìm độ m sn phm. Ngoài ra,
nó còn là thông s quan trng để tính độ tinh khiết ca dung dch nước mía và
sn phm đường.
B. CƠ S LÝ LUN:
I. Khái nim:
Nng độ cht khô
được biu din bng % hay còn gi là nng độ Bx.
Độ Bx (Brix) biu th t l % khi lượng các cht hoà tan so vi khi lượng
nước mía hay dung dch đường.
Đối vi sn phm đường, nng độ cht khô gm đường và các cht
không đường. Các cht không đường khác nhau nh hưởng đến khi lượng
riêng ca sacaroza khác nhau.
II. Các phương pháp xác định nng độ hoà tan:
1. Phương pháp t trng
:
a. Nguyên tc: T trng ca dung dch nước thường tăng khi tăng
nng độ cht khô hoà tan (nếu cht đó nng hơn nước). Vì vy, da vào t
trng có th biết được cht hoà tan trong nó.
b. Dng c:
- Các loi t trng kế
- Bình t trng
- Bx kế: Nếu dung dch đường tinh khiết Bx kế ch trc tiếp % khi
lượng đườ
ng trong dung dch. Nếu dung dch đường không tinh khiết nó ch
hàm lượng cht khô biu kiến theo khi lượng.
1
0
Bx =
100
1
khi lượng
- Baumê kế: Cũng là dng c đo nng độ cht khô
1 Be = 1,84
0
Bx
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Người đăng: haanhlbh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 9 10 238