Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8
THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG
MẶT ĐƯỜNG

Các nội dung chính
1. Thí nghiệm đánh giá cường độ mặt đường.
2. Thí nghiệm đánh giá độ bằng phẳng.
3. Thí nghiệm đánh giá độ nhám.

8.1. Thí nghiệm cường độ mặt đường
1. Các phương pháp đánh giá cường độ mặt
đường:
- Cường độ mặt đường thường được đánh giá
thông qua trị số mô đun đàn hồi (tĩnh hoặc
động).
Bản chất của phương pháp là đo đạc giá trị độ
lún đàn hồi của mặt đường dưới tác dụng của
tải trọng để từ đó tính toán Eđh.

Biến dạng của mặt đường dưới tác dụng của tải trọng xe

Chậu võng

a. Nhóm thiết bị đo võng ở trạng thái tĩnh :
- bàn nén tĩnh, cần Benkelman;
- Thiết bị đo võng di động - tự động;
Đo võng độ võng mặt đường bằng cần Benkelman

Thiết bị đo độ võng di động

b. Nhóm thiết bị đo võng ở trạng thái động
:
- nhóm thiết bị đo võng động học ổn định
( Dynaflect, Road Rater)

Dynaflect

Sơ đồ đo độ lún Dynaflect

Road Rater

- Nhóm thiết bị đo võng động học kiểu
xung lực loại nhẹ ( Falling Weight De
flectometer - FWD) dùng cho đường ô
tô.

- Nhóm thiết bị đo võng động học kiểu
xung lực loại nặng ( Heavy Weight De
flectometer - HWD) dùng cho đường
sân bay.

Công thức chuyển đổi độ lún đàn hồi
- Dynaflect sang Benkelman :
BB = 20.63 (D)
- Road Rater sang Benkelman :
BB = 2.57 + 1.27(RR)
- FWD sang Benkelman :
BB = 1.33269 + 0.93748 (FWD)

2. Thí nghiệm mô đun đàn hồi mặt đường bằng
cần Benkenman (22 TCN 251:1998):
a. Phạm vi áp dụng:
Các kết cấu mặt đường có tính toàn khối (BTN,
CPĐD GCXM, cát GCXM, đất GC vôi...)
b. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm:
- Xe tiêu chuẩn.
- Cần Benkenman.
- Nhiệt kế.
- Đồng hồ bấm giây.
- Các dụng cụ khác...

Cần Benkenman Matest

Cần Benkenman ELE

c. Chuẩn bị thí nghiệm :
- Phân chia tuyến thành các đoạn đồng nhất, 1
đoạn đồng nhất đo 20 điểm.
- Đánh dấu vị trí các điểm đo ( cách mép đường
0,6-1,2m).
- Chuẩn bị xe đo : xe có trục đơn, bánh kép,
Q=10000daN, D=33cm, p=6daN/cm2, tải
chất đối xứng & không thay đổi.
- Kiểm tra cần đo võng, đo tải trọng xe, diện tích
vệt bánh, tính toán đường kính vệt bánh
tương đương & áp lực bánh xe xuống mặt
đường.

d. Trình tự thí nghiệm :
- Cho xe đo vào vị trí; Đo nhiệt độ mặt
đường.
- Đặt đầu đo vào tâm khe hở giữa 2 bánh;
hiệu chỉnh đồng hồ đo.
- Đọc số đọc ban đầu khi kim đồng hồ ổn
định - lo;
- Cho xe từ từ tiến về phía trước cách điểm
đo tối thiểu 5m;
- Đọc số đọc khi kim đồng hồ ổn định - l1.

e. Xử lý kết quả đo võng :
- Tính độ võng đàn hồi tại điểm đo :
Li = (L0 - L1).K
- Độ võng tính toán tại điểm đo :
Litt = Kq . Km...
Chương
Chương
8
8
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M CH
M CH
T LƯ
T LƯ
NG
NG
M
M
T ĐƯ
T ĐƯ
NG
NG
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 402