Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm công trình

Được đăng lên bởi Phú Sinh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6
THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG

Các nội dung chính :
1. Các vấn đề chung
2. Tiêu chuẩn nhựa đường đặc dùng
3.
4.

trong đường bộ
Tiêu chuẩn nhựa đường pôlime
Thí nghiệm nhựa đường

6.1. Các vấn đề chung
1. Khái niệm
2. Yêu cầu đối với nhựa dùng trong

đường ô tô
3. Thành phần cơ bản của nhựa đường

1. Khái niệm về nhựa đường :
Nhựa đường là loại chất liên kết
hyđrôcácbon. Bitum là sản phẩm
chưng cất từ dầu mỏ và guđrông là
sản phẩm chưng cất từ than đá. Hiện
nay, guđrông không còn được sử
dụng do tính độc hại của nó. ở nước
ta hiện nay bitum được gọi nôm na
là nhựa đường.

2. Phân loại nhựa :
b1. Theo thành phần hóa học : bitum &
guđrông
b2. Theo dạng nguyên liệu : bitum dầu mỏ,
bitum đá dầu, bitum thiên nhiên, guđrông
than đá, guđrông than bùn, guđrông gỗ.
b3. Theo tính chất xây dựng : bitum & guđrông
rắn, bitum & guđrông quánh, bitum &
guđrông lỏng, nhũ tương bitum & guđrông.
Hiện nay, xuất hiện một số loại bitum cải tiến
như : bitum pôlime, bitum EVA, bitum
Latex, bitum lưu huỳnh . . .

3. Yêu cầu đối với nhựa :
- Dễ thi công, bọc đều đá;
- Dính bám tốt với đá;
- ổn định nhiệt, chịu được nhiệt độ cao;
- ổn định nước;
- Có khả năng biến dạng ở nhiệt độ thấp;
- ít bị hoá già theo thời gian;

Các loại nhựa cải tiến đều có xu
hướng nâng cao nhiệt độ hóa
mềm & hạ thấp nhiệt độ hóa
cứng của bitum, cải thiện tính
dính bám giữa nhựa & cốt liệu.

4. Thành phần cơ bản của nhựa đường :
a. Các nhóm chất chính :
- Nhóm Asphalt ( 10-30%):
Chất rắn, giòn, không nóng chảy; làm tăng tính ổn
định nhiệt, quánh, giòn & khả năng cấu trúc hoá
của bitum;
- Nhóm chất nhựa( 15-20%):
Chất dễ nóng chảy; làm tăng độ giãn dài, đàn hồi &
tính dính bám của bitum;
- Nhóm chất dầu ( 45-60%):
Chất dẻo, dễ bay hơi; làm tăng độ linh động, làm
giảm nhiệt độ hoá mềm của bitum;

b. Các nhóm chất phụ :
- Nhóm các-ben và các-bô-ít ( 1-3%):
Giòn, chặt hơn Asphalt. Làm tăng tính quánh,
tính giòn;
- Nhóm Axít Asphalt và các Al-hy-đric của nó
(1%):
Giống nhóm chất nhựa. Làm tăng khả năng dính
bám của bitum với cốt liệu;
- Nhóm Pa-ra-phin ( 1-5%):
Làm giảm nhiệt độ hoá mềm và khả năng phân
tán, tăng tính giòn của bitum;

6.2. Tiêu chuẩn nhựa đường đặc( 22 TCN 279-01)
T
T

C¸c chØ tiªu

TrÞ sè tiªu chuÈn theo cÊp ®é kim lón (m¸c)

§ ¬n

vÞ

40/60

60/70

70/100

100/150

150/250

40÷60

60÷70

70÷100

100÷150

150÷250

39÷47

35÷43

1

§é kim lón ë 250C

0,1
mm

2

§ é kÐo dμi ë 250C

cm

3

NhiÖt ®é ho¸ mÒm

0C

4

NhiÖt ®é b¾t löa

0C

5

L−îng tæn thÊt sau khi ®un nãng 1630C
trong 5 giê
...
Chương
Chương
6
6
TH
TH
Í
Í
NGHI
NGHI
M NH
M NH
A ĐƯ
A ĐƯ
NG
NG
Thí nghiệm công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm công trình - Người đăng: Phú Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Thí nghiệm công trình 9 10 234