Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm động cơ ô tô

Được đăng lên bởi dam-nguyen-thanh
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 6446 lần   |   Lượt tải: 57 lần
TS .Dương Việt Dũng

THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ

THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ
1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
Giáo trình này nhằm mục đích:
• Hiểu rõ lý thuyết đã được học
• Biết nghiên cứu, tìm hiểu một vấn đề kỹ thuật bằng thực nghiệm
• Biết sử dụng các thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo hiện đại.
• Xây dựng các đường đặc tính tốc đô, đặc tính tải, đặc tính điều chỉnh động cơ
bằng thực nghiệm

2. SƠ ĐÔ,Ö NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM.
- Phòng thí nghiệm động cơ bao gồm 2 phần chính:
+ Phòng lắp đặt các thiết bị (Dyno)
+ Phòng điều khiển (Puma).

1

TĂI LIỆU CHIA SẺ TRÍN DIỄN ĐĂN 

TS .Dương Việt Dũng

THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ

2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị tại phòng thí nghiệm động cơ
1
5

8
1
4

3
1

1
3

9

1
2

3
3

22222 22 211 1
76543 21 098 7

6
1
2
3

3
4

2 2
9 8

3
5

3

2
3
6

1
1
1
0

1

4

5

6

3
0

7

Hình 1: Sơ đồ phòng thí nghiệm.
1:Thiết bị đo độ khói của động cơ (Opacimeter) ;
2:Động cơ mẫu (Động cơ MAZDA);
3:Băng thử (APA);
4:Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát (AVL 553);
5:Thiết bị xác định suất tiêu hao nhiên liệu (AVL 733);
6:Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, áp suất dầu bôi trơn cho động cơ (AVL 554);
7:Thiết bị làm mát các cảm biến ;
8:Thiết bị thu nhận các tín hiệu từ cảm biến (Hay bộ xử lý);
16:Thiết bị đo độ lọt khí Cacte (nối thông nắp dàn cò với đường nạp) ;
9:Đường ống nạp của động cơ ;
2

TĂI LIỆU CHIA SẺ TRÍN DIỄN ĐĂN 

THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ

TS .Dương Việt Dũng

10: Đường ống thải của động cơ ;
11:Khớp nối các trục động cơ và băng tải ;
12:Cảm biến đo áp suất tương đối của khí nạp ;
13:Cảm biến đo áp suất tuyệt đối của khí nạp ;
14:Cảm biến đo nhiệt độ của khí nạp ;
15:Cảm biến đo độ ẩm của môi trường không khí trong phòng thí nghiệm ;
17:Cảm biến đo áp suất phun (gắn ở máy số 4 và đường dầu cao áp) ;
18:Cảm biến đo áp suất của quá trình cháy (được gắn ở máy 1);
19:Cảm biến đo nhiệt độ nước vào;
20:Cảm biến đo nhiệt độ nước ra ;
21:Cảm biến đo tốc độ động cơ ;
22:Cảm biến đo nhiệt độ dầu vào ở động cơ ;
23:Cảm biến đo nhiệt độ nhiên liệu ;
24:Cảm biến đo áp suất tuyệt đối của dầu bôi trơn ;
25:Cảm biến đo áp suất tuyệt đối của nhiên liệu ;
26:Cảm biến đo độ rung của động cơ ;
27:Cảm biến đo độ nhấc kim phun của động cơ ;
28:Cảm biến đo áp suất của khí...
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ TS .Dæång Viãût Duîng
THÊ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ
1. MUÛC ÂÊCH YÏ NGHÉA
Giaïo trçnh naìy nhàòm muûc âêch:
Hiãøu roî lyï thuyãút âaî âæåüc hoüc
Biãút nghiãn cæïu, tçm hiãøu mäüt váún âãö kyî thuáût bàòng thæûc nghiãûm
Biãút sæí duûng caïc thiãút bë thê nghiãûm, duûng cuû âo hiãûn âaûi.
Xáy dæûng caïc âæåìng âàûc tênh täúc âä, âàûc tênh taíi, âàûc tênh âiãöu chènh âäüng cå
òng thæûc nghiãûm
2. SÅ ÂÄ,Ö NGUYÃN LYÏ LAÌM VIÃÛC CUÍA THIÃÚT BË THÊ NGHIÃÛM.
- Phoìng thê nghiãûm âäüng cå bao gäöm 2 pháön chênh:
+ Phoìng làõp âàût caïc thiãút bë (Dyno)
+ Phoìng âiãöu khiãøn (Puma).
1
TÀI LIU CHIA S TRÊN DIN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Thí nghiệm động cơ ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm động cơ ô tô - Người đăng: dam-nguyen-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thí nghiệm động cơ ô tô 9 10 316